BIP Gmina Jeleniewo

Zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego lub równoważnego do kotłowni administrowanych przez Urząd Gminy Jeleniewo w 2018 r.

DOSTAWA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GMINĘ JELENIEWO

Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy Jeleniewo w 2018 r.

Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy Jeleniewo w latach 2018-2019

Przetarg na dzierżawę gruntów

Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego

Kompleksowa modernizacja wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne Zespołu Szkół w Jeleniewie

Przetarg na dzierżąwę gruntów

Budowa sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem w miejscowości Jeleniewo i Kazimierówka

Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu pn. "Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo"

Wykonywanie kompleksowych usług w zakresie bieżącego utrzymania i remontów gminnych oraz dojazdowych dróg na terenie gminy Jeleniewo w 2017 r.

Plan zamówień publicznych na 2017 r.

Zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego lub równoważnego do kotłowni administrowanych przez Urząd Gminy Jeleniewo w 2017 r

Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy Jeleniewo w 2017 r.

Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy Jeleniewo w 2017 r.

Dostawy żwiru i usługi związane z utrzymaniem dróg na terenie gminy Jeleniewo w 2016 r.

Sprzedaż drewna pochodzącego z pasa drogowego drogi gminnej w miejscowości Czerwone Bagno, gmina Jeleniewo

Wykonanie usługi ubezpieczenia mienia oraz sprzętu elektronicznego i oprogramowania należącego do Gminy Jeleniewo

DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO GRZEWCZEGO LUB RÓWNOWAŻNEGO DO KOTŁOWNI ADMINISTROWANYCH PRZEZ URZĄD GMINY JELENIEWO w 2016 r.

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I DOJAZDOWYCH NA TERENIE GMINY JELENIEWO w 2016 r.-rejon D

DOSTAWA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GMINĘ JELENIEWO

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I DOJAZDOWYCH NA TERENIE GMINY JELENIEWO w 2016 r.

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 941 452,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jeleniewo oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy Jeleniewo w 2016 r.

Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jeleniewo

Zapytanie ofertowe na udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jeleniewo

Przygotowanie, dostarczenie i wydanie gorących posiłków dla uczniów szkół z terenu Gminy Jeleniewo

Dostawy żwiru i usługi związane z utrzymaniem dróg na terenie gminy Jeleniewo w 2015 r.

Sprzedaż drzew „na pniu” przeznaczonych do wyrębu w 2015 r. z pasów drogowych dróg gminnych na terenie gminy Jeleniewo

DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO GRZEWCZEGO LUB RÓWNOWAŻNEGO DO KOTŁOWNI ADMINISTROWANYCH PRZEZ URZĄD GMINY JELENIEWO w 2015 r.

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I DOJAZDOWYCH NA TERENIE GMINY JELENIEWO w 2015 r.-rejon C

Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Gminy Jeleniewo

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I DOJAZDOWYCH NA TERENIE GMINY JELENIEWO w 2015 r.

Zakup wyposażenia (meble, zabawki i pomoce dydaktyczne, sprzęt elektroniczny ICT) do oddziałów przedszkolnych w gminie Jeleniewo w ramach projektu pn. Gmina Jeleniewo rozwija edukację przedszkolną

Zakup wyposażenia (meble, zabawki i pomoce dydaktyczne, sprzęt elektroniczny ICT) oraz dostosowanie pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w gminie Jeleniewo w ramach projektu pn. Gmina Jeleniewo rozwija edukację przedszkolną

 • msword OGŁOSZENIE 10.09.2014.doc - o udzielenie zamówienia publicznego na : Zakup wyposażenia (meble, zabawki i pomoce dydaktyczne, sprzęt elektroniczny ICT) oraz dostosowanie pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w gminie Jeleniewo w ramach projektu pn. Gmina Jeleniewo rozwija edukację przedszkolną
 • msword SIWZ 10.09.2014 R..doc - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup wyposażenia (meble, zabawki i pomoce dydaktyczne, sprzęt elektroniczny ICT) oraz dostosowanie pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w gminie Jeleniewo w ramach projektu pn. Gmina Jeleniewo rozwija edukację przedszkolną
 • msword WYJAŚNIENIE NR 1.doc - z dnia 12 września 2014 r.
 • msword OGŁOSZENIE 22.09.2014 R..doc - o wyniku postępowania
 • msword ZAWIADOMIENIE 22.09.2014 R..doc - O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIEZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO w części 1
 • msword Informacja o podpisaniu umowy z Wykonawcą.doc - Informacja podpisaniu umowy z Wykonawcą - część 2

Przebudowa części drogi gminnej nr 146022B we wsi Żywa Woda (linia Szury) gmina Jeleniewo do dr. powiatowej

Zakup wyposażenia (meble, zabawki i pomoce dydaktyczne, sprzęt elektroniczny ICT) oraz dostosowanie pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w gminie Jeleniewo w ramach projektu pn. Gmina Jeleniewo rozwija edukację przedszkolną

 • msword OGŁOSZENIE PFE.271.11.2014.doc - o udzielenie zamówienia publicznego na : Zakup wyposażenia (meble, zabawki i pomoce dydaktyczne, sprzęt elektroniczny ICT) oraz dostosowanie pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w gminie Jeleniewo w ramach projektu pn. Gmina Jeleniewo rozwija edukację przedszkolną
 • msword SIWZ- PFE.271.11.2014.doc - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup wyposażenia (meble, zabawki i pomoce dydaktyczne, sprzęt elektroniczny ICT) oraz dostosowanie pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w gminie Jeleniewo w ramach projektu pn. Gmina Jeleniewo rozwija edukację przedszkolną
 • msword WYJAŚNIENIE NR 1.doc - z dnia 25 sierpnia 2014 r.
 • msword WYJAŚNIENIE NR 2.doc - z dnia 25 sierpnia 2014 r.
 • msword ZAWIADOMIENIE 28.08.2014 R..doc - o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Przygotowanie, dostarczenie i wydanie gorących posiłków dla uczniów szkół z terenu Gminy Jeleniewo

Przebudowa (modernizacja) drogi wewnętrznej (dojazdowej do gruntów rolnych) Żywa Woda - Prudziszki we wsi Prudziszki, gmina Jeleniewo

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY JELENIEWO W 2014 ROKU

DOSTAWA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GMINĘ JELENIEWO

Dostawa żwiru i usługi związane z utrzymaniem dróg na terenie gminy Jeleniewo w 2014 r.

DOSTAWA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GMINĘ JELENIEWO

Poprawa trasy turystycznej na Górę Zamkową

Utworzenie Izby Pamięci Jaćwieskiej (w skrócie IPJ) w miejscowości Szurpiły

Poprawa trasy turystycznej na Górę Zamkową

Przygotowanie, dostarczenie, i wydanie gorących posiłków jednodaniowych dla uczniów szkół z terenu gminy Jeleniewo

Przetarg na sprzedaż drzewa na pniu

 • msword OGŁOSZENIE 04.12.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo o ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż drzewa na pniu zlokalizowanego na działce nr geod. 3 położonej w obrębie Udziejek, gm. Jeleniewo
 • msword OGŁOSZENIE 20.12.2013.doc - o wyniku z przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego

DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO GRZEWCZEGO LUB RÓWNOWAŻNEGO DO KOTŁOWNI ADMINISTROWANYCH PRZEZ URZĄD GMINY JELENIEWO w 2014 r.

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I DOJAZDOWYCH NA TERENIE GMINY JELENIEWO w 2014 r.

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Podwysokie Jeleniewskie i Łopuchowo, gm. Jeleniewo.

Przetarg nieograniczony na:"Budowa chodnika oraz placu komunikacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Szurpiły oraz budowa małej infrastruktury turystycznej na placu"

Przetarg nieograniczony na "Przygotowanie, dostarczenie i wydanie gorących posiłków jednodaniowych dla uczniów szkół z terenu Gminy Jeleniewo"

Zamówienie publiczne na: „Gmina Jeleniewo inwestująca w energię odnawialną –zakup i instalacja kolektorów słonecznych”

Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Malesowizna i Podwysokie Jeleniewskie gm. Jeleniewo.

 • vnd.ms-office OGŁOSZENIE 07.06.2013 R..doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 7 czerwca 2013 r.
 • vnd.ms-office WYNIK 17.07.2013.doc - z przeprowadzonych pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębach Malesowizna i Podwysokie Jeleniewskie, gm. Jeleniewo.

Wykaz nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Jeleniewo przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jeleniewo

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jeleniewo w 2013 roku

Dostawy żwiru i usługi związane z utrzymaniem dróg na terenie Gminy Jeleniewo w 2013 r.