BIP Gmina Jeleniewo

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Jeleniewo - 2014-2018

2018 rok

 • pdf ZARZĄDZENIE NR 244.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie podziału ostatecznego kwot budżetu dla jednostek na 2018 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 245.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 246.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Jeleniewo”
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 247.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2018 r.
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 248.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2018 – 2025
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 249.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 250.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP w Urzędzie Gminy Jeleniewo
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 251.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonywanie kompleksowych usług w zakresie bieżącego utrzymania i remontów gminnych oraz dojazdowych dróg na terenie gminy Jeleniewo w 2018 r.”
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 252.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej nr 101766B Szeszupka-Malesowizna-Bachanowo w km 0+000-2+164,16”
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 253.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 254.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2017 roku
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 255.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 256.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2017 rok (Dz.Urz.Woj.Podlaskiego z 2018 r. poz.2393 z dnia 24 maja 2018 r.)
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 257.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie obniżenia ceny minimalnej wykupu 1 m3 drewna do zapytania ofertowego - sprzedaż drzew „na pniu” przeznaczonych do wyrębu w 2018 roku z nieruchomości stanowiących własność Gminy Jeleniewo
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 258.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 259.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 260.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 261.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Jeleniewo za 2017 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 262.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Jeleniewo z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji realizowanychw roku 2018
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 263.2018.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie "Regulaminu pomocy mieszkańcom Gminy Jeleniewo w usuwaniu azbestu na 2018 rok"
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 264.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2018 roku
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 265.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo”
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 266.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 267.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu na najładniejszą posesję w Gminie Jeleniewo
 • pdf ZARZADZENIE NR 268.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 269.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 270.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 271.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie OrganizacyjnymUrzędu Gminy Jeleniewo
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 272.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności OSA w Jeleniewie Gmina Jeleniewo”
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 273.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 274.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Jeleniewo
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 275.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości na okres do trzech miesięcy i ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jeleniewo
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 276.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 277.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2018 – 2025
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 278.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4wraz z wyposażeniem dla OSP Bachanowo”
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 279.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2018 roku
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 280.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie: przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć oraz informacji o wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2018 roku
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 281.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 282.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4wraz z wyposażeniem dla OSP Bachanowo”
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 283.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 284.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR_285.2018..pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem dla OSP Bachanowo”
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 285.2018.1.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 20 września 2018 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 286.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 287.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 287.1.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 288.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 8 października 2018 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 289.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 9 października 2018 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Jeleniewo, położonych w obrębie wsi Szeszupka
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 290.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 9 października 2018 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do nabycia, stanowiących własność osoby fizycznej, położonych w obrębie wsi Wołownia
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 291.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 9 października 2018 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do nabycia, stanowiącej współwłasność osób fizycznych, położonej w obrębie wsi Prudziszki
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 292.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 9 października 2018 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 293.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 19 października 2018 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 294.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 19 października 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2018 roku
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 295.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 296.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2019-2027
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 297.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2019 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 298.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy Jeleniewo w 2019 r.”

2017 rok

2016 rok

 • pdf ZARZĄDZENIE NR 96.2016.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie podziału ostatecznego kwot budżetu dla jednostek na 2016 rok
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 97.2016.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 98.2016.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 99.2016.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 100.2016.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 101.2016.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 102.2016.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 103.2016.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 104.2016.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Jeleniewo
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 105.2016.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawy żwiru i usługi związane z utrzymaniem dróg na terenie gminy Jeleniewo w 2016 r.”
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 106.2016.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Jeleniewo do 2030 roku
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 107.2016.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • pdf Zał. Nr 4 do zarz. nr 107.2016.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • pdf Zał. Nr 5 do zarz. nr 107.2016.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 108.2016.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jeleniewo na lata 2016-2026
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 109.2016.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2015 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2016 r. poz. 3214 z dnia 2 sierpnia 2016 r.)
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 110.2016.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2015
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 111.2016.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Jeleniewo
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 112.2016.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 113.2016.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Jeleniewo za 2015 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 114.2016.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 115.2016.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych oraz nieruchomości gminnych będących własnością Gminy Jeleniewo
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 116.2016.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2016 roku
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 117.2016.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 118.2016.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 119.2016.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Jeleniewo
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 120.2016.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Jeleniewo
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 121.2016.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 122.2016.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu na najładniejszą posesję w Gminie Jeleniewo
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 123.2016.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 124.2016.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 125.2016.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa i przebudowa istniejącej gminnej sieci wodociągowej wraz z podłączeniem istniejących przyłączy do nowej sieci w obrębie ulicy Sportowej w miejscowości Jeleniewo”
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 126.2016.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Jeleniewo na 2016 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 127.2016.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki mienia komunalnego, położonej w miejscowości Rutka, gmina Jeleniewo w formie bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu przedmiotowej nieruchomości
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 128.2016.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek mienia komunalnego, położonych w miejscowości Białorogi, gmina Jeleniewo w formie bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu przedmiotowych nieruchomości
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 129.2016.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 130.2016.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Jeleniewo
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 131.2016.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 132.2016.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 133.2016.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 134.2016.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2016 roku
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 135.2016.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Udryn
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 136.2016.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 137.2016.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć oraz informacji o wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2016 roku
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 138.2016.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 139.2016.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 140.2016.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Jeleniewo
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 141.2016.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Jeleniewo
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 142.2016.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie modułów zadaniowych realizowanych w Urzędzie Gminy Jeleniewo w sytuacjach wprowadzenia na obszarze województwa podlaskiego stopni alarmowych
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 143.2016.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Jeleniewo (SWA)
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 144.2016.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 145.2016.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 14 września 2016 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 146.2016.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 20 września 2016 r. w sprawie organizacji i działania Systemu Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniach na terenie gminy Jeleniewo
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 147.2016.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zasad centralizacji rozliczeń VAT w Gminie Jeleniewo i jej jednostkach budżetowych
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 148.2016.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 23 września 2016 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Jeleniewo z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji realizowanych w roku 2016
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 149.2016.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 26 września 2016 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Jeleniewo
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 150.2016.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 151.2016.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 września 2016 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Jeleniewie
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 152.2016.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 20/2011 Wójta Gminy Jeleniewoz dnia 17 marca 2011 rokuw sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów służbowych eksploatowanych przez Urząd Gminy Jeleniewo oraz pojazdów i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Jeleniewo
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 153.2016.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 13 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Jeleniewo
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 154.2016.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 20 października 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2016 roku
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 155.2016.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 156.2016.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Jeleniewo
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 157.2016.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego z prawem pierwokupu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność gminy Jeleniewo
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 158.2016.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2017 - 2027
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 159.2016.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie: projektu budżetu gminy na 2017 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 160.2016.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy Jeleniewo w 2017 r.”
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 161.2016.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 162.2016.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 163.2016.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 164.2016.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego lub równoważnego do kotłowni administrowanych przez Urząd Gminy Jeleniewo w 2017 r.”
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 165.2016.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • pdf Zał. nr 6.pdf - do zarządzenia nr 165.2016
 • pdf Zał. nr 7.pdf - do zarządzenia nr 165.2016
 • pdf Zał. nr 8.pdf - do zarządzenia nr 165.2016
 • pdf Zał. nr 9.pdf - do zarządzenia nr 165.2016
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 166.2016.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Jeleniewie
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 167.2016..pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zamiany nieruchomości, położonych we wsi Szurpiły

2015 rok

 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 6.2015.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 7.2015.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich gminy Jeleniewo
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 8.2015.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Jeleniewo
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 9.2015.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie zamiany nieruchomości, położonych w Udziejku
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 10.2015.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 11.2015.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZADZENIE NR 12.2015.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2014 roku
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZADZENIE NR 13.2015.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • pdf Zal. nr 1 do zarz. Nr 13.2015.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 14.2015.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 15.2015.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 16.2015.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wytycznych do opracowania arkuszy organizacyjnych szkół funkcjonujących na terenie Gminy Jeleniewo na rok szkolny 2015/2016
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 17.2015.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2014 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2015 r. poz.2539 z dnia 29 lipca 2015 r.)
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 18.2015.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2014
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 19.2015.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Gminy Jeleniewo
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 20.2015.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • pdf Zał. nr 1 do zarz. Nr 20.2015.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • pdf Zał. nr 2 do zarz. Nr 20.2015.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 21.2015.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawy żwiru i usługi związane z utrzymaniem dróg na terenie gminy Jeleniewo w 2015 r.”
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 22.2015.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków dotyczących zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeleniewo, które wniesiono w przysługującym terminie od 27.10.2011 r. do 28.11.2011 r. oraz po przysługującym terminie do dnia 02.08.2013 r. - wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.)
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 23.2015.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Jeleniewo za 2014 rok
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 24.2015.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 25.2015.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia trybu załatwiania wniosków o zwrot opłaty skarbowej
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 26.2015.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 27.2015.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2015 roku
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 28.2015.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 29.2015.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 30.2015.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 31.2015.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Jeleniewo , położonych w obrębie wsi Hultajewo i Białorogi
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 32.2015.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu na najładniejszą posesję w Gminie Jeleniewo
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 33.2015.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 34.2015.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 35.2015.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 36.2015.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Jeleniewo
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 37.2015.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • pdf Zał. nr 4 do zarz. nr 37.2015.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 38.2015.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 39.2015.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 101775B Czerwone Bagno-Szurpiły we wsi Czerwone Bagno, gmina Jeleniewo”
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 40.2015.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 41.2015.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2015 – 2025
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 42.2015.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 43. 2015.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 44.2015.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: ustanowienia Regulaminu Funduszu Sołeckiego oraz procedur ustalania i wydatkowania Funduszu Sołeckiego w Gminie Jeleniewo
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 45.2015.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym oraz podaje wykaz tych miejsc do publicznej wiadomości
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 46.2015.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Jeleniewo
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 47.2015.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2015 – 2025
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 48.2015.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 49.2015.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Jeleniewo oraz na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 50.2015.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 51.2015.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 52.2015.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 53.2015.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć oraz informacji o wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2015 roku
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 54.2015.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 55.2015.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2015 roku
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 56.2015.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 57.2015.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE Nr 58.2015.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 59.2015.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 2 września 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22 z dnia 12 października 2010 r. dotyczącego zmiany w składzie osobowym Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Gminie Jeleniewo, powołanej na podstawie Zarządzenia Nr 31/07 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 22 czerwca 2007 r.
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 60.2015.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 2 września 2015 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • pdf Zał. Nr 5 do zarz. Nr 60.2015.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 2 września 2015 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 61.2015.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 4 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 62.2015.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 4 września 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej 101773B Suchodoły-Leszczewo”
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 63.2015.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 4 września 2015 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 64.2015.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 września 2015 r. w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Jeleniewo za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Jeleniewo
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 65.2015.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 18 września 2015 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 66.2015.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 22 września 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizacja (unowocześnienie) drogi gminnej nr 101767B Szurpiły-Wodziłki w km od 4+395 do km 2+995 km w miejscowości Wodziłki, gmina Jeleniewo”
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 67.2015.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZADZENIE NR 68.2015.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 69.2015.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 20 października 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2015 roku
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 70.2015.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 20 października 2015 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 71.2015.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 72.2015.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 73.2015.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 5 listopada 2015 r.w sprawie zmiany Zarządzenia nr 31/07 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie powołania gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 74.2015.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 6 listopada 2015 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2016 - 2026
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 75.2015.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2016 rok
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 76.2015.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Jeleniewo własności nieruchomości położonej we wsi Szurpiły
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 77.2015.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie zamiany nieruchomości, położonych we wsi Szurpiły
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 78.2015.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie zamiany nieruchomości, położonych we wsi Szurpiły
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 79.2015.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2016 - 2026
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 80.2015.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości do odpłatnego nabycia, stanowiącej własność osoby fizycznej, położonej w obrębie Szurpiły, gm. Jeleniewo
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 81.2015.docx - WÓJTA GMINY JELENIEWOz dnia 16 listopada 2015 r.w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości do zamiany, położonych w obrębie Szurpiły, gm. Jeleniewo
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 82.2015.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 941 452,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jeleniewo oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek”
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 83.2015.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy Jeleniewo w 2016 r.”
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 84.2015.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie sprzedaży samochodu pożarniczego
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 85.2015.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I DOJAZDOWYCH NA TERENIE GMINY JELENIEWO w 2016 r.”
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 86.2015.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 87.2015.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 88.2015.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa paliw do pojazdów samochodowych administrowanych przez gminę Jeleniewo ”
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 89.2015.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I DOJAZDOWYCH NA TERENIE GMINY JELENIEWO w 2016 r.-rejon D”
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 90.2015.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 91.2015.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • pdf Zał. Nr 3 do zarz. nr 91.2015.pdf - projekt załącznika do uchwały w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Gminy Jeleniewo na lata 2015-2018 z perspektywą do 2022 r.
 • pdf Zał. Nr 3 do zarz. nr 91.2015-prognoza.pdf - projekt załącznika do uchwały w sprawie prognozy oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla Gminy Jeleniewo na lata 2015-2018 z perspektywą do 2022 r.
 • pdf Zał. Nr 4 do zarz. nr 91.2015.pdf - projekt załącznika do uchwały w sprawie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jeleniewo na lata 2015-2020
 • pdf Zał. Nr 4 do zarz. nr 91.2015-prognoza.pdf - projekt załącznika do uchwały w sprawie prognozy oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jeleniewo na lata 2015-2020
 • pdf Zał. Nr 5 do zarz. nr 91.2015.pdf - projekt załącznika do uchwały w sprawie Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jeleniewo na lata 2015-2030
 • pdf Zał. Nr 5 do zarz. nr 91.2015-prognoza.pdf - projekt załącznika do uchwały w sprawie prognozy oddziaływania na środowisko projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jeleniewo na lata 2015-2030
 • pdf Zał. Nr 6 do zarz. nr 91.2015.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • pdf Zał. Nr 7 do zarz. nr 91.2015.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • pdf Zał. Nr 8 do zarz. nr 91.2015.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • pdf Zał. Nr 9 do zarz. nr 91.2015.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 92.2015.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie sprzedaży samochodu pożarniczego
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 93.2015.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO GRZEWCZEGO LUB RÓWNOWAŻNEGO DO KOTŁOWNI ADMINISTROWANYCH PRZEZ URZĄD GMINY JELENIEWO w 2016 r.”
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 94.2015.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 152/09 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie powierzenia stanowiska kierownikowi Biblioteki w Jeleniewie
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 95.2015.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

2014 rok