BIP Gmina Jeleniewo

Rok 2019

 • pdf UCHWAŁA NR IV.23.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2019 r. poz. 1467 z dnia 12 marca 2019 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR IV.24.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/89/04 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2019 r. poz. 484 z dnia 18 stycznia 2019 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR IV.25.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Jeleniewo na 2019 rok
 • pdf UCHWAŁA NR IV.26.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2019 rok
 • pdf UCHWAŁA NR V.27.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku dokonania wpłaty do budżetu Gminy Jeleniewo nadwyżki środków obrotowych za 2018 rok samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie
 • pdf UCHWAŁA NR V.28.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2019 - 2031
 • pdf UCHWAŁA NR V.29.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2019 rok
 • pdf UCHWAŁA NR V.30.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2019 r. poz. 1969 z dnia 3 kwietnia 2019 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR V.31.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jeleniewo w 2019 roku (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2019 r. poz. 1970 z dnia 3 kwietnia 2019 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR V.32.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Jeleniewo służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok na działce o numerze geodezyjnym 214/5 obręb Błaskowizna, gm. Jeleniewo

Rok 2018

 • pdf UCHWAŁA NR I.1.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewio z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Jeleniewo
 • pdf UCHWAŁA NR I.2.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewio z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jeleniewo
 • pdf UCHWAŁA NR I.3.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewio z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jeleniewo
 • pdf UCHWAŁA NR I.4.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewio z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Jeleniewo
 • pdf UCHWAŁA NR II.5.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewio z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2018 r. poz. 4936 z dnia 7 grudnia 2018 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR II.6.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewio z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2018 r. poz. 4937 z dnia 7 grudnia 2018 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR II.7.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewio z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2018 r. poz. 4938 z dnia 7 grudnia 2018 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR II.8.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewio z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego odprowadzania ścieków
 • pdf UCHWAŁA NR II.9.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewio z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2018 r. poz. 4939 z dnia 7 grudnia 2018 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR II.10.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewio z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2018 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2019 r. poz. 94 z dnia 3 stycznia 2019 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR II.11.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewio z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2018 r. poz. 4940 z dnia 7 grudnia 2018 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR II.12.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewio z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie oddania części nieruchomości w użyczenie
 • pdf UCHWAŁA NR III.13.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewio z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Jeleniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2019 r. poz. 122 z dnia 4 stycznia 2019 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR III.14.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewio z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Jeleniewo w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2019 r. poz. 123 z dnia 4 stycznia 2019 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR III.15.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewio z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2019 r. poz. 124 z dnia 4 stycznia 2019 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR III.16.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewio z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłków lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2019 r. poz. 125 z dnia 4 stycznia 2019 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR III.17.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewio z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2019 r. poz. 126 z dnia 4 stycznia 2019 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR III.18.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewio z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2018 – 2026
 • pdf UCHWAŁA NR III.19.2018..pdf - Rady Gminy Jeleniewio z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2018 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2019 r. poz. 1090 z dnia 15 lutego 2019 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR III.20.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewio z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2019 - 2027
 • pdf UCHWAŁA NR III.21.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewio z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeleniewo na rok 2019 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2019 r. poz. 1091 z dnia 15 lutego 2019 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR III.22.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewio z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2019