BIP Gmina Jeleniewo

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Jeleniewo - 2018-2023

Rok 2020

 • pdf UCHWAŁA NR XII.72.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2020 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2020 r. poz. 895 z dnia 6 lutego 2020 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XII.73.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2020 r. poz. 450 z dnia 17 stycznia 2020 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XII.74.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji Rady Gminy Jeleniewo za 2019 rok
 • pdf UCHWAŁA NR XIII.75.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2020 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2020 r. poz. 946 z dnia 7 lutego 2020 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XIV.76.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku dokonania wpłaty do budżetu Gminy Jeleniewo nadwyżki środków obrotowych za 2019 rok samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie
 • pdf UCHWAŁA NR XIV.77.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2020 – 2031
 • pdf UCHWAŁA NR XIV.78.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2020 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2020 r. poz. 2149 z dnia 28 kwietnia 2020 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XIV.79.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2020 r. poz. 2138 z dnia 28 kwietnia 2020 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XIV.80.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jeleniewo na 2020 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2020 r. poz. 2139 z dnia 28 kwietnia 2020 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XIV.81.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII.67.2011 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobemGminy Jeleniewo na lata 2012 – 2021 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2020 r. poz. 2140 z dnia 28 kwietnia 2020 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XIV.82.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII.73.2020 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2020 r. poz. 2141 z dnia 28 kwietnia 2020 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XIV.83.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi Prokuratora Rejonowego w Suwałkach
 • pdf UCHWAŁA NR XV.84.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jeleniewo wotum zaufania
 • pdf UCHWAŁA NR XV.85.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jeleniewo za 2019 rokwraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jeleniewo za 2019 rok
 • pdf UCHWAŁA NR XV.86.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jeleniewo
 • pdf UCHWAŁA NR XV.87.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2020 – 2031
 • pdf UCHWAŁA NR XV.88.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2020 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2020 r. poz. 2679 z dnia 3 czerwca 2020 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XV.89.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2020 r. poz. 2643 z dnia 2 czerwca 2020 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XV.90.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2020 r. poz. 2644 z dnia 2 czerwca 2020 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XV.91.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV.79.2020 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 kwietnia 2020r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2020 r. poz. 2645 z dnia 2 czerwca 2020 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XV.92.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII.182.2018 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2020 r. poz. 2646 z dnia 2 czerwca 2020 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XV.93.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr X.57.2019 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jeleniewo (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2020 r. poz. 2647 z dnia 2 czerwca 2020 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XV.94.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi Prokuratury Rejonowej w Suwałkach
 • pdf UCHWAŁA NR XV.95.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII.67.2011 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobemGminy Jeleniewo na lata 2012 – 2021 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2020 r. poz. 2648 z dnia 2 czerwca 2020 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XVI.96.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2020 – 2029
 • pdf UCHWAŁA NR XVI.97.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2020 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2020 r. poz. 3590 z dnia 12 sierpnia 2020 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XVI.98.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII.73.2020 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2020 r. poz. 3585 z dnia 12 sierpnia 2020 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XVI.99.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI.59.2015 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2020 r. poz. 3586 z dnia 12 sierpnia 2020 r.) Uchwałą nr 13/230/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 24 sierpnia 2020 r. stwierdzono nieważność w postępowaniu nadzorczym.
 • pdf UCHWAŁA NR XVI.100.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jeleniewona rok szkolny 2020/2021 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2020 r. poz. 3587 z dnia 12 sierpnia 2020 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XVI.101.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Jeleniewo
 • pdf UCHWAŁA NR XVI.102.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Jeleniewo
 • pdf UCHWAŁA NR XVII.103.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 września 2020 r. w sprawie pozostawienia petycji wniesionej przez grupę podmiotów – Mieszkańców sołectwa Białorogi z dnia 6 lipca 2020 r. bez rozpatrzenia
 • pdf UCHWAŁA NR XVII.104.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 września 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jeleniewo oraz terminów i miejsca składania deklaracji (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2020 r. poz. 3836 z dnia 7 września 2020 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XVII.105.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023
 • pdf UCHWAŁA NR XVIII.106.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2020 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2020 r. poz. 4273 z dnia 12 października 2020 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XVIII.107.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 września 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Jeleniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2020 r. poz. 4115 z dnia 5 października 2020 r.)

Rok 2019

 • pdf UCHWAŁA NR IV.23.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2019 r. poz. 1467 z dnia 12 marca 2019 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR IV.24.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/89/04 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2019 r. poz. 484 z dnia 18 stycznia 2019 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR IV.25.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Jeleniewo na 2019 rok
 • pdf UCHWAŁA NR IV.26.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2019 rok
 • pdf UCHWAŁA NR V.27.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku dokonania wpłaty do budżetu Gminy Jeleniewo nadwyżki środków obrotowych za 2018 rok samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie
 • pdf UCHWAŁA NR V.28.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2019 - 2031
 • pdf UCHWAŁA NR V.29.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2019 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2019 r. poz. 2694 z dnia 13 maja 2019 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR V.30.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2019 r. poz. 1969 z dnia 3 kwietnia 2019 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR V.31.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jeleniewo w 2019 roku (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2019 r. poz. 1970 z dnia 3 kwietnia 2019 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR V.32.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Jeleniewo służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok na działce o numerze geodezyjnym 214/5 obręb Błaskowizna, gm. Jeleniewo
 • pdf UCHWAŁA NR VI.33.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Jeleniewo (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2019 r. poz. 2723 z dnia 15 maja 2019 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR VI.34.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi Prokuratora Regionalnego w Białymstoku wraz z odpowiedzią na skargę
 • pdf UCHWAŁA NR VI.35.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jeleniewo (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2019 r. poz. 2724 z dnia 15 maja 2019 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR VI.36.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i określenia granic ich obwodów (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2019 r. poz. 2725 z dnia 15 maja 2019 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR VI.37.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Jeleniewie
 • pdf UCHWAŁA NR VI.38.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr V.30.2019 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
 • pdf UCHWAŁA NR VII.39.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jeleniewo wotum zaufania
 • pdf UCHWAŁA NR VII.40.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jeleniewo za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jeleniewo za 2018 rok
 • pdf UCHWAŁA NR VII.41.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jeleniewo
 • pdf UCHWAŁA NR VII.42.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2019 - 2031
 • pdf UCHWAŁA NR VII.43.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2019 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2019 r. poz. 3374 z dnia 24 czerwca 2019 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR VII.44.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/15/2011 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnym (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2019 r. poz. 3242 z dnia 12 czerwca 2019 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR VII.45.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych
 • pdf UCHWAŁA NR VIII.46.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 6 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV.84.2016 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020
 • pdf UCHWAŁA NR VIII.47.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 6 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2019 r. poz. 4380 z dnia 10 września 2019 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR VIII.48.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 6 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2019 - 2031
 • pdf UCHWAŁA NR VIII.49.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 6 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2019 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2019 r. poz. 4515 z dnia 18 września 2019 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR VIII.50.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 6 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV.205.2018 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jeleniewo (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2019 r. poz. 4381 z dnia 10 września 2019 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR VIII.51.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 6 września 2019 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Suwałkach
 • pdf UCHWAŁA NR VIII.52.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 6 września 2019 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych, jako wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej nr 101780B droga we wsi Malesowizna”
 • pdf UCHWAŁA NR IX.53.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2019 - 2031
 • pdf UCHWAŁA NR IX.54.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2019 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2019 r. poz. 5327 z dnia 13 listopada 2019 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR IX.55.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Jeleniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2019 r. poz. 4982 z dnia 25 października 2019 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR X.56.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2020
 • pdf UCHWAŁA NR X.57.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jeleniewo (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2019 r. poz. 6134 z dnia 17 grudnia 2019 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR X.58.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2019 r. poz. 6135 z dnia 17 grudnia 2019 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR X.59.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego odprowadzania ścieków
 • pdf UCHWAŁA NR X.60.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2019 r. poz. 6136 z dnia 17 grudnia 2019 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR X.61.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2019 r. poz. 6137 z dnia 17 grudnia 2019 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR X.62.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI.55.2015 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2019 r. poz. 6138 z dnia 17 grudnia 2019 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR X.63.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2019 – 2031
 • pdf UCHWAŁA NR X.64.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2019 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2020 r. poz. 357 z dnia 14 stycznia 2020 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR X.65.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2020-2031
 • pdf UCHWAŁA NR X.66.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeleniewo na rok 2020 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2020 r. poz. 358 z dnia 14 stycznia 2020 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XI.67.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2019 – 2031
 • pdf UCHWAŁA NR XI.68.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2019 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2020 r. poz. 602 z dnia 23 stycznia 2020 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XI.69.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Jeleniewo na 2020 rok
 • pdf UCHWAŁA NR XI.70.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2020 rok
 • pdf UCHWAŁA NR XI.71.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2020 r. poz. 81 z dnia 3 stycznia 2020 r.)

Rok 2018

 • pdf UCHWAŁA NR I.1.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 22 listopada 2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Jeleniewo
 • pdf UCHWAŁA NR I.2.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 22 listopada 2020 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jeleniewo
 • pdf UCHWAŁA NR I.3.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 22 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jeleniewo
 • pdf UCHWAŁA NR I.4.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 22 listopada 2020 r. w sprawie powołania składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Jeleniewo
 • pdf UCHWAŁA NR II.5.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
 • pdf UCHWAŁA NR II.6.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 • pdf UCHWAŁA NR II.7.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • pdf UCHWAŁA NR II.8.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego odprowadzania ścieków
 • pdf UCHWAŁA NR II.9.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki tej opłaty
 • pdf UCHWAŁA NR II.10.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2018 rok
 • pdf UCHWAŁA NR II.11.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”
 • pdf UCHWAŁA NR II.12.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie oddania części nieruchomości w użyczenie
 • pdf UCHWAŁA NR III.13.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Jeleniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019
 • pdf UCHWAŁA NR III.14.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Jeleniewo w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat
 • pdf UCHWAŁA NR III.15.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023
 • pdf UCHWAŁA NR III.16.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłków lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023
 • pdf UCHWAŁA NR III.17.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 • pdf UCHWAŁA NR III.18.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2018 – 2026
 • pdf UCHWAŁA NR III.19.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2018 rok
 • pdf UCHWAŁA NR III.20.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2019 – 2027
 • pdf UCHWAŁA NR III.21.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeleniewo na rok 2019
 • pdf UCHWAŁA NR III.22.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2019