BIP Gmina Jeleniewo

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Jeleniewo - 2018-2023

Rok 2021

 • pdf UCHWAŁA NR XXII.127.2021.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2021
 • pdf UCHWAŁA NR XXII.128.2021.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2021 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2021 r. poz. 643 z dnia 10 lutego 2021 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XXII.129.2021.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr XX.116.2020 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego odprowadzania ścieków na okres trwania zatwierdzonej taryfy przez organ regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2021 r. poz. 352 z dnia 22 stycznia 2021 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XXII.130.2021.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Jeleniewo za 2020 rok
 • pdf UCHWAŁA NR XXIII.131.2021.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jeleniewo w 2021 roku (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2021 r. poz. 1149 z dnia 16 marca 2021 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XXIII.132.2021.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 12 marca 2021 r.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2020 – 2029
 • pdf UCHWAŁA NR XXIII.133.2021.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2021 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2021 r. poz. 1151 z dnia 16 marca 2021 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XXIII.134.2021.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji
 • pdf UCHWAŁA NR XXIII.135.2021.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Żywa Woda, w gminie Jeleniewo
 • pdf UCHWAŁA NR XXIII.136.2021.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Żywa Woda, w gminie Jeleniewo
 • pdf UCHWAŁA NR XXIV.137.2021.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2021 – 2029
 • pdf UCHWAŁA NR XXIV.138.2021.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2021 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2021 r. poz. 1776 z dnia 28 kwietnia 2021 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XXIV.139.2021.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu
 • pdf UCHWAŁA NR XXIV.140.2021.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2021 r. poz. 1754 z dnia 27 kwietnia 2021 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XXIV.141.2021.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji
 • pdf UCHWAŁA NR XXV.142.2021.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jeleniewo wotum zaufania
 • pdf UCHWAŁA NR XXV.143.2021.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jeleniewo za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jeleniewo za 2020 rok
 • pdf UCHWAŁA NR XXV.144.2021.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jeleniewo
 • pdf UCHWAŁA NR XXV.145.2021.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2021 – 2029
 • pdf UCHWAŁA NR XXV.146.2021.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2021 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2021 r. poz. 2282 z dnia 2 czerwca 2021 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XXV.147.2021.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należnej w roku 2021 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2021 r. poz. 2266 z dnia 2 czerwca 2021 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XXV.148.2021.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2021 r. poz. 2267 z dnia 2 czerwca 2021 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XXV.149.2021.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Błaskowizna na rzecz użytkowników wieczystych
 • pdf UCHWAŁA NR XXV.150.2021.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia gminnego
 • pdf UCHWAŁA NR XXVI.151.2021.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu
 • pdf UCHWAŁA NR XXVI.152.2021.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2021 – 2029
 • pdf UCHWAŁA NR XXVI.153.2021.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2021 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2021 r. poz. 2619 z dnia 21 czerwca 2021 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XXVI.154.2021.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Rychtyn, Leszczewo, Okrągłe i Czerwone Bagno, w gminie Jeleniewo
 • pdf UCHWAŁA NR XXVII.155.2021.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2021 – 2029
 • pdf UCHWAŁA NR XXVII.156.2021.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2021 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2021 r. poz. 3418 z dnia 9 września 2021 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XXVII.157.2021.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jeleniewo na rok szkolny 2021/2022 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2021 r. poz. 3304 z dnia 2 września 2021 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XXVII.158.2021.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie oddania części nieruchomości w użyczenie na czas dłuższy niż 3 lata
 • pdf UCHWAŁA NR XXVII.159.2021.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jeleniewo
 • pdf UCHWAŁA NR XXVIII.160.2021.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 października 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2021 – 2029
 • pdf UCHWAŁA NR XXVIII.161.2021.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2021 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2021 r. poz. 3890 z dnia 11 października 2021 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XXIX.162.2021.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2021 – 2029
 • pdf UCHWAŁA NR XXIX.163.2021.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2021 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2021 r. poz. 5054 z dnia 10 grudnia 2021 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XXIX.164.2021.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Stowarzyszeniu Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego „Kraina Hańczy”
 • pdf UCHWAŁA NR XXIX.165.2021.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • pdf UCHWAŁA NR XXIX.166.2021.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2021 r. poz. 4816 z dnia 3 grudnia 2021 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XXIX.167.2021.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2021 r. poz. 4817 z dnia 3 grudnia 2021 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XXIX.168.2021.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2021 r. poz. 4818 z dnia 3 grudnia 2021 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XXIX.169.2021.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2021 r. poz. 4819 z dnia 3 grudnia 2021 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XXIX.170.2021.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI.55.2015 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2021 r. poz. 4820 z dnia 3 grudnia 2021 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XXIX.171.2021.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Jeleniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2021 r. poz. 4821 z dnia 3 grudnia 2021 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XXIX.172.2021.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Jeleniewo (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2021 r. poz. 4822 z dnia 3 grudnia 2021 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XXX.173.2021.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego poparcia dla polskich służb mundurowych strzegących granic Rzeczypospolitej Polskiej
 • pdf UCHWAŁA NR XXX.174.2021.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIX.164.2021 sprawie udzielenia pomocy finansowej Stowarzyszeniu Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego „Kraina Hańczy”
 • pdf UCHWAŁA NR XXX.175.2021.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2021 – 2029
 • pdf UCHWAŁA NR XXX.176.2021.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2021 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2021 r. poz. 5249 z dnia 21 grudnia 2021 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XXX.177.2021.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2021 r. poz. 5066 z dnia 13 grudnia 2021 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XXX.178.2021.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jeleniewo
 • pdf UCHWAŁA NR XXX.179.2021.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie zasad przyznawania i ustalenia wysokości diet radnym Rady Gminy Jeleniewo
 • pdf UCHWAŁA NR XXX.180.2021.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowymGminy Jeleniewo na lata 2022 – 2032” (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2021 r. poz. 5067 z dnia 13 grudnia 2021 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XXXI.181.2021.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2022
 • pdf UCHWAŁA NR XXXI.182.2021.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jeleniewo
 • pdf UCHWAŁA NR XXXI.183.2021.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2021 – 2029
 • pdf UCHWAŁA NR XXXI.184.2021.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2021 rok
 • pdf UCHWAŁA NR XXXI.185.2021.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2022 – 2029
 • pdf UCHWAŁA NR XXXI.186.2021.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeleniewo na rok 2022
 • pdf UCHWAŁA NR XXXI.187.2021.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX.171.2021 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Jeleniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2021 r. poz. 5390 z dnia 30 grudnia 2021 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XXXI.188.2021.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Jeleniewo na 2022 rok
 • pdf UCHWAŁA NR XXXI.189.2021.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2022 rok

Rok 2020

 • pdf UCHWAŁA NR XII.72.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2020 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2020 r. poz. 895 z dnia 6 lutego 2020 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XII.73.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2020 r. poz. 450 z dnia 17 stycznia 2020 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XII.74.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji Rady Gminy Jeleniewo za 2019 rok
 • pdf UCHWAŁA NR XIII.75.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2020 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2020 r. poz. 946 z dnia 7 lutego 2020 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XIV.76.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku dokonania wpłaty do budżetu Gminy Jeleniewo nadwyżki środków obrotowych za 2019 rok samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie
 • pdf UCHWAŁA NR XIV.77.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2020 – 2031
 • pdf UCHWAŁA NR XIV.78.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2020 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2020 r. poz. 2149 z dnia 28 kwietnia 2020 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XIV.79.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2020 r. poz. 2138 z dnia 28 kwietnia 2020 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XIV.80.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jeleniewo na 2020 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2020 r. poz. 2139 z dnia 28 kwietnia 2020 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XIV.81.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII.67.2011 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobemGminy Jeleniewo na lata 2012 – 2021 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2020 r. poz. 2140 z dnia 28 kwietnia 2020 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XIV.82.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII.73.2020 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2020 r. poz. 2141 z dnia 28 kwietnia 2020 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XIV.83.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi Prokuratora Rejonowego w Suwałkach
 • pdf UCHWAŁA NR XV.84.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jeleniewo wotum zaufania
 • pdf UCHWAŁA NR XV.85.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jeleniewo za 2019 rokwraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jeleniewo za 2019 rok
 • pdf UCHWAŁA NR XV.86.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jeleniewo
 • pdf UCHWAŁA NR XV.87.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2020 – 2031
 • pdf UCHWAŁA NR XV.88.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2020 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2020 r. poz. 2679 z dnia 3 czerwca 2020 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XV.89.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2020 r. poz. 2643 z dnia 2 czerwca 2020 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XV.90.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2020 r. poz. 2644 z dnia 2 czerwca 2020 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XV.91.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV.79.2020 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 kwietnia 2020r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2020 r. poz. 2645 z dnia 2 czerwca 2020 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XV.92.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII.182.2018 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2020 r. poz. 2646 z dnia 2 czerwca 2020 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XV.93.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr X.57.2019 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jeleniewo (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2020 r. poz. 2647 z dnia 2 czerwca 2020 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XV.94.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi Prokuratury Rejonowej w Suwałkach
 • pdf UCHWAŁA NR XV.95.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII.67.2011 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobemGminy Jeleniewo na lata 2012 – 2021 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2020 r. poz. 2648 z dnia 2 czerwca 2020 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XVI.96.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2020 – 2029
 • pdf UCHWAŁA NR XVI.97.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2020 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2020 r. poz. 3590 z dnia 12 sierpnia 2020 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XVI.98.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII.73.2020 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2020 r. poz. 3585 z dnia 12 sierpnia 2020 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XVI.99.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI.59.2015 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2020 r. poz. 3586 z dnia 12 sierpnia 2020 r.) Uchwałą nr 13/230/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 24 sierpnia 2020 r. stwierdzono nieważność w postępowaniu nadzorczym.
 • pdf UCHWAŁA NR XVI.100.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jeleniewona rok szkolny 2020/2021 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2020 r. poz. 3587 z dnia 12 sierpnia 2020 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XVI.101.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Jeleniewo
 • pdf UCHWAŁA NR XVI.102.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Jeleniewo
 • pdf UCHWAŁA NR XVII.103.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 września 2020 r. w sprawie pozostawienia petycji wniesionej przez grupę podmiotów – Mieszkańców sołectwa Białorogi z dnia 6 lipca 2020 r. bez rozpatrzenia
 • pdf UCHWAŁA NR XVII.104.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 września 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jeleniewo oraz terminów i miejsca składania deklaracji (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2020 r. poz. 3836 z dnia 7 września 2020 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XVII.105.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023
 • pdf UCHWAŁA NR XVIII.106.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2020 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2020 r. poz. 4273 z dnia 12 października 2020 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XVIII.107.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 września 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Jeleniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2020 r. poz. 4115 z dnia 5 października 2020 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XIX.108.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2020 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2020 r. poz. 4671 z dnia 5 listopada 2020 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XIX.109.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 października 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Jeleniewo
 • pdf UCHWAŁA NR XX.110.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet Przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Jeleniewo (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2020 r. poz. 5289 z dnia 14 grudnia 2020 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XX.111.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI.146.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2020 r. poz. 5306 z dnia 15 grudnia 2020 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XX.112.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2020 r. poz. 5290 z dnia 14 grudnia 2020 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XX.113.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2020 r. poz. 5291 z dnia 14 grudnia 2020 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XX.114.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI.55.2015 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2020 r. poz. 5292 z dnia 14 grudnia 2020 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XX.115.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia ”Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Jeleniewo na lata 2021 – 2024”
 • pdf UCHWAŁA NR XX.116.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego odprowadzania ścieków na okres trwania zatwierdzonej taryfy przez organ regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2020 r. poz. 5293 z dnia 14 grudnia 2020 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XX.117.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2020 r. poz. 5294 z dnia 14 grudnia 2020 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XX.118.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2021 r. poz. 29 z dnia 4 stycznia 2021 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XXI.119.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Jeleniewo na lata 2021-2025
 • pdf UCHWAŁA NR XXI.120.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2020 – 2029
 • pdf UCHWAŁA NR XXI.121.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2021 r. poz. 304 z dnia 19 stycznia 2021 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XXI.122.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2021-2029
 • pdf UCHWAŁA NR XXI.123.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2021 r. poz. 305 z dnia 19 stycznia 2021 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XXI.124.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Jeleniewo na 2021 rok
 • pdf UCHWAŁA NR XXI.125.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2021 rok
 • pdf UCHWAŁA NR XXI.126.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat

Rok 2019

 • pdf UCHWAŁA NR IV.23.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2019 r. poz. 1467 z dnia 12 marca 2019 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR IV.24.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/89/04 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2019 r. poz. 484 z dnia 18 stycznia 2019 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR IV.25.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Jeleniewo na 2019 rok
 • pdf UCHWAŁA NR IV.26.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2019 rok
 • pdf UCHWAŁA NR V.27.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku dokonania wpłaty do budżetu Gminy Jeleniewo nadwyżki środków obrotowych za 2018 rok samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie
 • pdf UCHWAŁA NR V.28.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2019 - 2031
 • pdf UCHWAŁA NR V.29.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2019 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2019 r. poz. 2694 z dnia 13 maja 2019 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR V.30.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2019 r. poz. 1969 z dnia 3 kwietnia 2019 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR V.31.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jeleniewo w 2019 roku (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2019 r. poz. 1970 z dnia 3 kwietnia 2019 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR V.32.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Jeleniewo służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok na działce o numerze geodezyjnym 214/5 obręb Błaskowizna, gm. Jeleniewo
 • pdf UCHWAŁA NR VI.33.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Jeleniewo (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2019 r. poz. 2723 z dnia 15 maja 2019 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR VI.34.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi Prokuratora Regionalnego w Białymstoku wraz z odpowiedzią na skargę
 • pdf UCHWAŁA NR VI.35.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jeleniewo (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2019 r. poz. 2724 z dnia 15 maja 2019 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR VI.36.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i określenia granic ich obwodów (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2019 r. poz. 2725 z dnia 15 maja 2019 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR VI.37.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Jeleniewie
 • pdf UCHWAŁA NR VI.38.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr V.30.2019 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
 • pdf UCHWAŁA NR VII.39.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jeleniewo wotum zaufania
 • pdf UCHWAŁA NR VII.40.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jeleniewo za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jeleniewo za 2018 rok
 • pdf UCHWAŁA NR VII.41.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jeleniewo
 • pdf UCHWAŁA NR VII.42.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2019 - 2031
 • pdf UCHWAŁA NR VII.43.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2019 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2019 r. poz. 3374 z dnia 24 czerwca 2019 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR VII.44.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/15/2011 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnym (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2019 r. poz. 3242 z dnia 12 czerwca 2019 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR VII.45.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych
 • pdf UCHWAŁA NR VIII.46.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 6 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV.84.2016 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020
 • pdf UCHWAŁA NR VIII.47.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 6 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2019 r. poz. 4380 z dnia 10 września 2019 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR VIII.48.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 6 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2019 - 2031
 • pdf UCHWAŁA NR VIII.49.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 6 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2019 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2019 r. poz. 4515 z dnia 18 września 2019 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR VIII.50.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 6 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV.205.2018 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jeleniewo (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2019 r. poz. 4381 z dnia 10 września 2019 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR VIII.51.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 6 września 2019 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Suwałkach
 • pdf UCHWAŁA NR VIII.52.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 6 września 2019 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych, jako wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej nr 101780B droga we wsi Malesowizna”
 • pdf UCHWAŁA NR IX.53.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2019 - 2031
 • pdf UCHWAŁA NR IX.54.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2019 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2019 r. poz. 5327 z dnia 13 listopada 2019 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR IX.55.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Jeleniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2019 r. poz. 4982 z dnia 25 października 2019 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR X.56.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2020
 • pdf UCHWAŁA NR X.57.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jeleniewo (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2019 r. poz. 6134 z dnia 17 grudnia 2019 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR X.58.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2019 r. poz. 6135 z dnia 17 grudnia 2019 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR X.59.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego odprowadzania ścieków
 • pdf UCHWAŁA NR X.60.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2019 r. poz. 6136 z dnia 17 grudnia 2019 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR X.61.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2019 r. poz. 6137 z dnia 17 grudnia 2019 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR X.62.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI.55.2015 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2019 r. poz. 6138 z dnia 17 grudnia 2019 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR X.63.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2019 – 2031
 • pdf UCHWAŁA NR X.64.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2019 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2020 r. poz. 357 z dnia 14 stycznia 2020 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR X.65.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2020-2031
 • pdf UCHWAŁA NR X.66.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeleniewo na rok 2020 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2020 r. poz. 358 z dnia 14 stycznia 2020 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XI.67.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2019 – 2031
 • pdf UCHWAŁA NR XI.68.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2019 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2020 r. poz. 602 z dnia 23 stycznia 2020 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XI.69.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Jeleniewo na 2020 rok
 • pdf UCHWAŁA NR XI.70.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2020 rok
 • pdf UCHWAŁA NR XI.71.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2020 r. poz. 81 z dnia 3 stycznia 2020 r.)

Rok 2018

 • pdf UCHWAŁA NR I.1.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Jeleniewo
 • pdf UCHWAŁA NR I.2.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jeleniewo
 • pdf UCHWAŁA NR I.3.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jeleniewo
 • pdf UCHWAŁA NR I.4.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Jeleniewo
 • pdf UCHWAŁA NR II.5.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
 • pdf UCHWAŁA NR II.6.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 • pdf UCHWAŁA NR II.7.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • pdf UCHWAŁA NR II.8.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego odprowadzania ścieków
 • pdf UCHWAŁA NR II.9.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki tej opłaty
 • pdf UCHWAŁA NR II.10.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2018 rok
 • pdf UCHWAŁA NR II.11.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”
 • pdf UCHWAŁA NR II.12.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie oddania części nieruchomości w użyczenie
 • pdf UCHWAŁA NR III.13.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Jeleniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019
 • pdf UCHWAŁA NR III.14.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Jeleniewo w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat
 • pdf UCHWAŁA NR III.15.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023
 • pdf UCHWAŁA NR III.16.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłków lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023
 • pdf UCHWAŁA NR III.17.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 • pdf UCHWAŁA NR III.18.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2018 – 2026
 • pdf UCHWAŁA NR III.19.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2018 rok
 • pdf UCHWAŁA NR III.20.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2019 – 2027
 • pdf UCHWAŁA NR III.21.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeleniewo na rok 2019
 • pdf UCHWAŁA NR III.22.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2019