BIP Gmina Jeleniewo

ROK 2019

 • pdf ZARZĄDZENIE NR 14.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 15.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich Gminy Jeleniewo
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 16.2019 .pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie :podziału ostatecznego kwot budżetu dla jednostek na 2019 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 17.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia stałego zapasu gotówki w kasie na 2019 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 18.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie kontroli zarządczej i finansowej w jednostkach podsektora finansów publicznych
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 19.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/2011 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia norm paliw płynnych dla pojazdów służbowych eksploatowanych przez Urząd Gminy Jeleniewo oraz pojazdów i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Jeleniewo
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 20.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 21.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa boiska gminnego wraz z infrastrukturą sportową w Jeleniewie oraz zagospodarowanie terenu gminnego pod działalność kulturalno-rekreacyjną w Jeleniewie”
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 22.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 23.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2019 r.
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 24.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Jeleniewo
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 25.2019..pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 15.2019 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich Gminy Jeleniewo
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 26.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 15.2019 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich Gminy Jeleniewo
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 27.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 28.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 20/2011 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia norm paliw płynnych dla pojazdów służbowych eksploatowanych przez Urząd Gminy Jeleniewo oraz pojazdów i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Jeleniewo
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 29.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jeleniewo na rok szkolny 2019/2020
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 30.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2018 roku
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 31.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Jeleniewo z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji realizowanych w roku 2019
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 32.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki pomostowej z WFOŚiGW w Białymstoku na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja gospodarki wodno ściekowej w gminie Jeleniewo
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 33.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonywanie kompleksowych usług w zakresie bieżącego utrzymania i remontów gminnych oraz dojazdowych dróg na terenie gminy Jeleniewo w 2019 r.”
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 34.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 35.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2019 – 2029
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 36.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie uchylenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2019 – 2029
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 37.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 31.2019 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 22 lutego 2019 r.
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 38.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2018 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 39.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 40.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Jeleniewo z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji realizowanych w roku 2019
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 41.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 42.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Jeleniewo
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 43.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Jeleniewo z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji realizowanych w roku 2019
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 44.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 45.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2019 roku
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 46.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Jeleniewo za 2018 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 47.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 48.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Jeleniewo
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 49.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 50.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Jeleniewo za rok 2018
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 51.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu na najładniejszą posesję w Gminie Jeleniewo
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 52.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 53.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 54.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonywanie usług w zakresie bieżącego utrzymania i remontów gminnych dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie gminy Jeleniewo w 2019 r.”
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 55.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 56.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2018 roku
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 57.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 58.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 59.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości na okres do dwóch miesięcy i ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jeleniewo
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 60.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 61.2019..pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 62.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2019 roku
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 63.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 64.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji do spraw naboru kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 65.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć oraz informacji o wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2019 roku
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 66.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Jeleniewo, położonej w obrębie, Prudziszki
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 67.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy Jeleniewo, położonej w obrębie, Łopuchowo
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 68.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy Jeleniewo, położonej w obrębie, Malesowizna
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 69.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy Jeleniewo, położonej w obrębie, Kazimierówka
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 70.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 71.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zatrudnienia Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 72.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 września 2019 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 72a.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Jeleniewo
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 73.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 18 września 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa drogi gminnej nr 101780B - droga we wsi Malesowizna”
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 74.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia pierwszych publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Jeleniewo
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 75.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jeleniewo
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 76.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 78.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 79.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 80.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 81.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 października 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2019 roku

ROK 2018

 • pdf ZARZĄDZENIE NR 1.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Jeleniewo
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 2.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Jeleniewo
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 3.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Jeleniewo własności nieruchomości położonych we wsi Wołownia
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 4.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Jeleniewo własności nieruchomości położonej we wsi Prudziszki
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 5.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 6.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 7.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 8.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 9.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie przekazania środków trwałych stanowiących własność Gminy Jeleniewo
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 10.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego lub równoważnego do kotłowni administrowanych przez Urząd Gminy Jeleniewo w 2019 r.”
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 11.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 12.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 13.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2018 – 2026