BIP Gmina Jeleniewo

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik USC ANNA MONIUSZKO
tel. 87 563 85 58 , email: usc@jeleniewo.i-gmina.pl

 

 

Sprawa: Nadawanie numerów ewidencyjnych PESEL
Miejsce załatwienia: Urząd Gminy Jeleniewo, ul. Słoneczna 3, pokój nr 13, tel. 87 563 85 58, Stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Wymagane dokumenty:

- odpis skrócony aktu urodzenia
- dokument tożsamości

Opłaty: Nie pobiera się
Termin załatwienia sprawy: Do 30 dni

 

Treść:

Po otrzymaniu odpisu aktu urodzenia noworodka, w celu zameldowania na pobyt stały pod adresem matki, Urząd Gminy powiadamia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Departament Rozwoju Informatyki i Systemu Rejestrów Państwowych w Warszawie, które nadaje numer ewidencyjny PESEL.
Osoby dorosłe i powracające z zagranicy nie posiadające numeru ewidencyjnego zgłaszają wniosek w Urzędzie Gminy, który zostaje przesłany również do wyżej wymienionego Ministerstwa w celu nadania nr PESEL

Ministerstwo nadaje numer ewidencyjny i powiadamia tutejszy Urząd.
Sprawa: Poświadczenia zameldowania i udzielanie informacji adresowych
Miejsce załatwienia: Urząd Gminy Jeleniewo, ul. Słoneczna 3, pokój nr 13, tel. 87 563 85 58, Stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Wymagane dokumenty:

- wniosek o wydanie poświadczenia zameldowania
- dowód osobisty do wglądu

 

Opłaty:

W zależności od tego, do jakich celów ma służyć poświadczenie, np. w sprawach prywatnych opłata skarbowa wynosi 17 zł,  w sprawach dotyczących ubezpieczenia społecznego, opieki społecznej, zatrudnienia, nauki poświadczenie nie podlega opłacie skarbowej.
Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Urzędu (pokój nr 9, ) lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy nr 04 9359 0002 0000 1111 2011 0002

Termin załatwienia sprawy: Na bieżąco

Tryb odwoławczy:

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Wojewody Podlaskiego, za pośrednictwem Wójta. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie. Zażalenie składa się w Sekretariacie Urzędu (pokój nr 4).

Treść:

Po rozpatrzeniu wniosku o wydanie poświadczenia zameldowania wydaje się zaświadczenie zgodnie z rejestrem aktualnych i byłych mieszkańców gminy.

Sprawa: Sprawy meldunkowe
Miejsce załatwienia: Urząd Gminy Jeleniewo, ul. Słoneczna 3, pokój nr 13, tel. 87 563 85 58, Stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Wymagane dokumenty:

- wypełnione zgłoszenie zameldowania lub wymeldowania
- w przypadku zameldowania  potwierdzenie faktu pobytu pod danym adresem przez właściciela lokalu
- w przypadku zameldowania na pobyt stały potwierdzenie wymeldowania z poprzedniego miejsca pobytu osoby nie posiadające adresu zameldowania na pobyt stały
- dowód osobisty

Opłaty:

Nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy: Na bieżąco

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego w ciągu      14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Jeleniewo
Odwołanie składa się w Kancelarii Urzędu (pokój nr 4) lub w Wydziale prowadzącym sprawę (pokój nr 13).

Treść:

Zainteresowany składa zgłoszenie i otrzymuje pisemne potwierdzenie o dokonanym zameldowaniu lub wymeldowaniu. Jednocześnie zostaje poinformowany o obowiązku wymiany dowodu osobistego w związku ze zmianą miejsca pobytu.

Sprawa: Udostępnianie rejestru wyborców
Miejsce załatwienia: Urząd Gminy Jeleniewo, ul. Słoneczna 3, pokój nr 13, tel. 87 563 85 58, Stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Wymagane dokumenty:

- pisemny wniosek o udostępnienie rejestru wyborców
- dowód osobisty wnioskodawcy do wglądu

Opłaty: Nie pobiera się
Termin załatwienia sprawy: Na bieżąco

 

Treść:

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku w sprawie udostępnienia rejestru wyborców udziela się informacji o wpisie bądź braku wpisu do rejestru wyborców.
Odmowa udostępnienia rejestru wyborców wydawana jest na piśmie i musi zawierać uzasadnienie.

Sprawa: Wydawanie dowodów osobistych
Miejsce załatwienia: Urząd Gminy Jeleniewo, ul. Słoneczna 3, pokój nr 13, tel. 87 563 85 58, Stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Wymagane dokumenty:

- wniosek o wydanie dowodu osobistego (formularz wniosku jest dostępny w pokoju nr 13)
- odpis aktu urodzenia lub małżeństwa (w zależności od stanu cywilnego wnioskodawcy)
- 2 zdjęcia - lewy profil twarzy z odkrytym lewym uchem
- dotychczasowy dowód osobisty, jeżeli wnioskodawca go posiada

Opłaty:

Bez opłaty

Termin załatwienia sprawy: Do 30 dni.

Uwagi:

Dowód osobisty wydaje się wyłącznie osobie, której on dotyczy. Na wniosek obojga rodziców, dowód osobisty może być wydany osobie, która nie ukończyła 13 roku życia, a dla osoby powyżej 13 roku życia na wniosek jednego z rodziców.

 

Treść:

Zainteresowany składa wniosek o wydanie dowodu osobistego.
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku w sprawie wydania dowodu osobistego udziela się informacji o dacie odbioru dokumentu tożsamości.

Sprawa: Odpisy skrócone, skrócone wielojęzyczne i zupełne aktów stanu cywilnego
Miejsce załatwienia: Urząd Gminy Jeleniewo, ul. Słoneczna 3, pokój nr 13, tel. 87 563 85 58, Stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Wymagane dokumenty:

- podanie (gotowy druk do wypełnienia, dostępny na miejscu, w pokoju nr 13)
- dowód osobisty do wglądu

Opłaty:

- za odpis skrócony, skrócony wielojęzyczny - opłata skarbowa w wysokości 22 zł.
- za odpis zupełny - opłata skarbowa w wysokości 33 zł.

Opłatę skarbową uiszcza się w kasie Urzędu w pokoju nr 9  lub na rachunek Urzędu
nr  04 9359 0002 0000 1111 2011 0002

Termin załatwienia sprawy: W miarę możliwości niezwłocznie, do 30 dni. Odmowa wydania odpisu następuje  decyzją administracyjną.

Tryb odwoławczy:

Zainteresowanym przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Jeleniewie.

Uwagi:

- odpisy wydaje się osobom: której akt dotyczy, wstępnym, zstępnym, rodzeństwu, małżonkowi, przedstawicielowi ustawowemu oraz innym osobom, które wykażą interes prawny


- w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jeleniewie posiadamy księgi urodzeń, małżeństw i zgonów:
- do 1945 roku prowadzona była wyznaniowa rejestracja stanu cywilnego,
od 1912 do 1945 roku /z Parafii Jeleniewo wyznania rzymskokatolickiego, oraz
- wyznania staroobrzędowców w Wodziłkach z lat : od 1909 do 1939 roku,
- wyznania mojżeszowego- Okręgu bożniczym w Jeleniewie: 1923-1924 roku

-  od 1 listopada 2003 r. istnieje możliwość wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego

- Zainteresowana osoba składa wniosek o wydanie odpisu aktu, który otrzymuje za pokwitowaniem, po jego przygotowaniu przez   Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
Sprawa: Nadanie dziecku nazwiska męża matki
Miejsce załatwienia: Urząd Gminy Jeleniewo, ul. Słoneczna 3, pokój nr 13, tel. 87 563 85 58, Stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Wymagane dokumenty:

- podanie
- dowody osobiste matki i jej męża do wglądu
- oświadczenie matki i jej męża o nadaniu dziecku nazwiska męża matki
-odpis skrócony aktu małżeństwa.

Opłaty:  Bez opłat.
Termin załatwienia sprawy: Niezwłocznie

Uwagi:

Wymagana jest osobista zgoda dziecka, gdy dziecko ukończyło 13 lat.

Treść: W dniu złożenia stosownego oświadczenia przez matkę dziecka i jej męża, zostaje ono wpisane do aktu urodzenia dziecka, którego dotyczy.
Sprawa: Oświadczenie o uznaniu dziecka
Miejsce załatwienia: Urząd Gminy Jeleniewo, ul. Słoneczna 3, pokój nr 13, tel. 87 563 85 58, Stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Wymagane dokumenty:

- podanie
- dowody osobiste rodziców do wglądu
- odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, jeżeli ten akt znajduje się w innym Urzędzie Stanu Cywilnego

Opłaty:  Bez opłat.
Termin załatwienia sprawy: W dniu złożenia oświadczenia.

Uwagi:

- aby oświadczenie ojca było skuteczne, niezbędne jest wyrażenie zgody matki dziecka na jego uznanie
- w przypadku matki małoletniej, zgodę wyraża przedstawiciel ustawowy matki

Treść: Osoba zainteresowana składa oświadczenie woli o uznaniu dziecka w obecności jego matki, które zostaje natychmiast spisane w odpowiedniej formie w zależności czy oświadczenie dotyczy dziecka:
- poczętego, ale jeszcze nie urodzonego
- nowonarodzonego, dla którego nie został jeszcze sporządzony akt urodzenia
- dla którego wcześniej został już sporządzony akt urodzenia.
Sprawa: Powrót rozwiedzionego małżonka do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
Miejsce załatwienia: Urząd Gminy Jeleniewo, ul. Słoneczna 3, pokój nr 13, tel. 87 563 85 58, Stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Wymagane dokumenty:

- dowód osobisty do wglądu
- oświadczenie woli o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
(gotowy druk do wypełnienia, dostępny w pokoju nr 13)

Opłaty: - za przyjęcie oświadczenia - opłata skarbowa w wysokości 11 zł.
Opłatę skarbową uiszcza się w Urzędzie Gminy w pokoju nr 9 lub na rachunek bankowy
nr 04 9359 0002 0000 1111 2011 0002
Termin załatwienia sprawy: W dniu złożenia oświadczenia.

Uwagi:

Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, rozwiedziony małżonek może złożyć w ciągu 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie

Treść: Osoba zainteresowana składa stosowne oświadczenie woli o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego, które zostaje natychmiast wpisane do aktu małżeństwa, którego dotyczy rozwód.
Sprawa: Sporządzanie aktu małżeństwa
Miejsce załatwienia: Urząd Gminy Jeleniewo, ul. Słoneczna 3, pokój nr 13, tel. 87 563 85 58, Stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych.
Wymagane dokumenty:

- pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
- dowody osobiste do wglądu
- odpis skrócony aktu:
• w przypadku panny i kawalera - odpis skrócony aktu urodzenia
• w przypadku osób rozwiedzionych:
- odpis skrócony aktu urodzenia
- odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub wyrokiem sądu
• w przypadku osób wdowiec, wdowa:
- odpis skrócony aktu urodzenia
- odpis skrócony aktu zgonu małżonka
(odpisy skrócone aktów stanu cywilnego wymagane są jeżeli akt znajduje się w innym Urzędzie Stanu Cywilnego - w przypadku ślubu cywilnego, odpisy skrócone aktów stanu cywilnego wymagane są każdorazowo - w przypadku ślubu konkordatowego)
W przypadku ślubu konkordatowego: doręczenie przez duchownego przed upływem 5 dni od dnia zawarcia małżeństwa, wypełnionego drugostronnie, zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, wydanego uprzednio przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego miejsca zamieszkania jednego z małżonków.
W przypadku, gdy jedną z osób jest cudzoziemiec wymagane są dokumenty:
- odpis aktu urodzenia wraz z jego urzędowym tłumaczeniem (dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula) na język polski
- zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej
-paszport
- w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe - karta stałego pobytu
- w przypadku pobytu czasowego - ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych

Opłaty:

- za sporządzenie aktu małżeństwa - opłata skarbowa w wysokości 84 zł.
Opłatę skarbową uiszcza się w Urzędzie Gminy w pokoju nr 9 lub na rachunek bankowy
nr 04 9359 0002 0000 1111 2011 0002

Termin załatwienia: Niezwłocznie
Tryb odwoławczy:

Zainteresowanym przysługuje odwołanie w formie wniosku do Sądu Rejonowego w Suwałkach w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego informującego o przyczynach odmowy

Uwagi:

Akt sporządza USC, na którego terenie zostało zawarte małżeństwo (niezależnie od miejsca zamieszkania osób wstępujących w związek)

Treść: Osoby, które chcą wstąpić w związek małżeński składają pisemne zapewnienia o braku okoliczności uniemożliwiających jego zawarcie. Na ich podstawie sporządza się akt małżeństwa w dniu zawarcia związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego lub w przypadku ślubu konkordatowego - w dniu przekazania przez duchownego zaświadczenia potwierdzającego zawarcie małżeństwa.
Sprawa: Sporządzanie aktów urodzeń
Miejsce załatwienia: Urząd Gminy Jeleniewo, ul. Słoneczna 3, pokój nr 13, tel. 87 563 85 58, Stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych.
Wymagane dokumenty:

- zgłoszenie urodzenia noworodka wydawane przez szpital
- dowody osobiste rodziców do wglądu
- odpis skrócony aktu:
• gdy rodzice są małżeństwem - odpis skrócony aktu małżeństwa
• gdy matka jest panną - odpis aktu urodzenia matki
• gdy matka jest rozwiedziona - odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub wyrok sądu
• gdy matka jest wdową - odpis skrócony aktu zgonu męża
(odpisy skrócone aktów stanu cywilnego wymagane są jeżeli akt znajduje się w innym Urzędzie Stanu Cywilnego)

Opłaty:

Bez opłat

Termin załatwienia: W dniu zgłoszenia urodzenia.
Tryb odwoławczy:

Tryb odwoławczy: nie przysługuje

Uwagi:

- uprawnionymi do zgłoszenia dziecka są: ojciec, matka, położna, lekarz, inne osoby posiadające upoważnienie
- termin zgłoszenia urodzenia - 14 dni od dnia urodzenia dziecka
- akt sporządza Urząd Stanu Cywilnego, na którego terenie urodziło się dziecko (niezależnie od miejsca zamieszkania rodziców)

Treść: W dniu zgłoszenia urodzenia dziecka zostaje sporządzony akt urodzenia, z którego wydaje się natychmiast 3 odpisy skrócone aktu urodzenia.
Sprawa: Sporządzanie aktów zgonu
Miejsce załatwienia: Urząd Gminy Jeleniewo, ul. Słoneczna 3, pokój nr 13, tel. 87 563 85 58, Stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Wymagane dokumenty:

- karta zgonu wydana przez służbę zdrowia
- dowód osobisty osoby zmarłej (w przypadku jego utraty - poświadczenie zameldowania na pobyt stały)
- do wglądu:
• dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon
• dokument stwierdzający tożsamość małżonka osoby zmarłej

Opłaty: Nie pobiera się
Termin załatwienia sprawy: Niezwłocznie
Sprawa: Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w sporządzonym akcie stanu cywilnego
Miejsce załatwienia: Urząd Gminy Jeleniewo, ul. Słoneczna 3, pokój nr 13, tel. 87 563 85 58, Stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych.
Wymagane dokumenty:

- podanie
- dowód osobisty osoby zainteresowanej do wglądu
- załączniki - dokumenty stanowiące podstawę do sprostowania oczywistego błędu pisarskiego, określone przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (odpis zupełny aktu urodzenia lub małżeństwa)

Opłaty:

- za decyzję - opłata skarbowa w wysokości 39 zł.
Opłatę skarbową uiszcza się w  Urzędzie Gminy w pokoju nr 9 lub na rachunek bankowy
 nr 04 9359 0002 0000 1111 2011 0002

Termin załatwienia: Do 30 dni
Tryb odwoławczy:

Zainteresowanym przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji odmawiającej sprostowania oczywistego błędu pisarskiego, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Jeleniewie.

Treść:

Zainteresowana osoba składa podanie wraz z wymaganymi dokumentami. Po analizie złożonych dokumentów zostaje wydana stosowna decyzja, na podstawie której zostaje sprostowany oczywisty błąd pisarski.

Sprawa: Udzielenie ślubu cywilnego
Miejsce załatwienia: Urząd Gminy Jeleniewo, ul. Słoneczna 3, pokój nr 13, tel. 87 563 85 58, Stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych.
Wymagane dokumenty:

- pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
- dowody osobiste do wglądu
- odpis skrócony aktu:
• w przypadku panny i kawalera - odpis skrócony aktu urodzenia
• w przypadku osób rozwiedzionych:
- odpis skrócony aktu urodzenia
- odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub wyrokiem sądu
• w przypadku osób wdowiec, wdowa:
- odpis skrócony aktu urodzenia
- odpis skrócony aktu zgonu małżonka
(odpisy skrócone aktów stanu cywilnego wymagane są jeżeli akt znajduje się w innym Urzędzie Stanu Cywilnego).
W przypadku, gdy jedną z osób jest cudzoziemiec wymagane są dokumenty:
- odpis aktu urodzenia wraz z jego urzędowym tłumaczeniem (dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula) na język polski

- zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej
- paszport
- w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe - karta stałego pobytu
- w przypadku pobytu czasowego - ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych

Opłaty:

- za sporządzenie aktu małżeństwa - opłata skarbowa w wysokości 84 zł.
Opłatę skarbową  uiszcza się w Urzędzie Gminy w pokoju nr 9 lub na rachunek bankowy
nr 04 9359 0002 0000 1111 2011 0002

Termin załatwienia: - minimum 1 miesiąc od dnia złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności uniemożliwiających zawarcie małżeństwa, nie później niż do  6 miesięcy od dnia złożenia zapewnienia
- dzień ślubu ustalony z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
Tryb odwoławczy:

Zainteresowanym przysługuje odwołanie w formie wniosku do Sądu Rejonowego w Suwałkach w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego informującego o przyczynach odmowy

Uwagi:

- związek małżeński mogą zawrzeć osoby pełnoletnie
- związek małżeński mogą zawrzeć osoby, które nie osiągnęły przypisanego prawem wieku,
jeżeli zezwolił na to sąd opiekuńczy
- nie może zawrzeć małżeństwa osoba ubezwłasnowolniona całkowicie
- przeszkodą do zawarcia małżeństwa jest niedorozwój umysłowy lub choroba psychiczna
- nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa krewni w linii prostej, rodzeństwo ani powinowaci w linii prostej (w tym ostatnim przypadku, z ważnych powodów sąd może pozwolić na zawarcie małżeństwa)
- nie mogą ze sobą zawrzeć małżeństwa przysposabiający i przysposabiany w przypadku przysposobienia całkowitego, w pozostałych przypadkach przysposobienia - usunąć tę przeszkodę można tylko przez uzyskanie orzeczenia sądu rozwiązującego stosunek przysposobienia
- małżeństwo zostaje zawarte, gdy spełnione są warunki:
• odmienność płci osób zawierających małżeństwo
• jednoczesna ich obecność w chwili składania oświadczeń woli zawarcia małżeństwa
• złożenie zgodnych oświadczeń przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego o wstąpieniu w związek małżeński
- małżeństwo może być zawarte tylko z bardzo ważnych przyczyn, po spełnieniu warunków:
• zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika
• udzielenie pisemnego pełnomocnictwa z podpisem urzędowo poświadczonym, czyli pełnomocnictwo notarialne
- w przypadku gdy jedną z osób zamierzających wstąpić w związek małżeński jest cudzoziemiec, wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego
- świadkowie: 2 pełnoletnie osoby
- w dniu ślubu osoby zamierzające wstąpić w związek małżeński i świadkowie powinni się stawić z dowodami osobistymi

Treść: Osoby, które chcą wstąpić w związek małżeński składają pisemne zapewnienia o braku okoliczności uniemożliwiających jego zawarcie. Na ich podstawie sporządza się akt małżeństwa w dniu zawarcia związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego. Od dnia złożenia zapewnienia do dnia ślubu musi minąć miesiąc. Termin ten nie jest obowiązujący dla osób, którym została wydana decyzja zezwalająca na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.
Sprawa: Wydawanie decyzji zezwalającej na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu stanu Cywilnego
Miejsce załatwienia: Urząd Gminy Jeleniewo, ul. Słoneczna 3, pokój nr 13, tel. 87 563 85 58, Stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych.
Wymagane dokumenty:

- wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
Urząd Stanu Cywilnego w Jeleniewie.
- załączniki: dokument potwierdzający uzasadnienie wniosku

Opłaty:

- za decyzję - opłata skarbowa 39 zł.
Opłatę skarbową uiszcza się w Urzędzie Gminy w pokoju nr 9  lub na rachunek bankowy
 nr 04 9359 0002 0000 1111 2011 0002

Termin załatwienia: Niezwłocznie
Tryb odwoławczy:

Zainteresowanym przysługuje odwołanie w formie wniosku do Sądu Rejonowego w Suwałkach w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego informującego o przyczynach odmowy.

Treść:

Zainteresowane osoby składają podanie wraz z dokumentami uzasadniającymi ważne powody, dla których ma zostać skrócony wymagany miesięczny termin oczekiwania na zawarcie małżeństwa. Po rozpatrzeniu sprawy zostaje wydana stosowna decyzja przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Jeleniewie.

Sprawa: Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
Miejsce załatwienia: Urząd Gminy Jeleniewo, ul. Słoneczna 3, pokój nr 13, tel. 87 563 85 58, Stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych.
Wymagane dokumenty:

- podanie
- dowód osobisty osoby zainteresowanej do wglądu
- załączniki - dokumenty stanowiące podstawę do uzupełnienia aktu, określone przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego:
• w przypadku obywatela polskiego:
- odpis skrócony aktu urodzenia lub małżeństwa
• w przypadku cudzoziemca:
- odpis zagranicznego aktu urodzenia lub małżeństwa z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski

Opłaty:

- za decyzję - 39 zł
 Opłatę skarbową uiszcza się w Urzędzie Gminy w pokoju nr 9 lub na rachunek bankowy
 nr 04 9359 0002 0000 1111 2011 0002.

Termin załatwienia: Do 30 dni
Tryb odwoławczy:

Zainteresowanym osobom przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji odmawiającej wydania odpisu, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Jeleniewie.

Treść:

Zainteresowana osoba składa podanie wraz z wymaganymi dokumentami. Po analizie złożonych dokumentów zostaje wydana stosowna decyzja, na podstawie której zostaje uzupełniony akt.

Sprawa: Wydawanie zaświadczeń stwierdzających  brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej
Miejsce załatwienia: Urząd Gminy Jeleniewo, ul. Słoneczna 3, pokój nr 13, tel. 87 563 85 58, Stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych.
Wymagane dokumenty:

- podanie,
 - dowody osobiste osób zgłaszających prośbę o wydawanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa wyznaniowego,
- odpisy skrócone aktów urodzenia,
- w przypadku gdy wnioskodawca jest wdową lub wdowcem - odpis skrócony aktu zgonu byłego współmałżonka,
- w przypadku osób rozwiedzionych odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie

Opłaty:

84 zł. / opłata skarbowa / - za sporządzenie aktu małżeństwa.

Opłatę skarbową uiszcza się w Urzędzie Gminy  w pokoju nr 9 lub na rachunek bankowy
 nr 04 9359 0002 0000 1111 2011 0002

Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Jeleniewie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Uwagi:

Zaświadczenie wydane przez Kierownika USC jest ważne przez trzy miesiące od dnia wystawienia.

Treść:

O wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa mogą ubiegać się przyszli małżonkowie, jeżeli przynajmniej jedno z nich zamieszkuje na terenie Gminy Jeleniewo.

Sprawa: Zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
Miejsce załatwienia: Urząd Gminy Jeleniewo, ul. Słoneczna 3, pokój nr 13, tel. 87 563 85 58, Stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych.
Wymagane dokumenty:

- zapewnienie o braku okoliczności uniemożliwiających zawarcie małżeństwa
- wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
- odpis skrócony aktu:
• w przypadku panny i kawalera - odpis skrócony aktu urodzenia
• w przypadku osób rozwiedzionych:
- odpis skrócony aktu urodzenia
- odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub wyrokiem sądu
• w przypadku osób wdowiec, wdowa:
- odpis skrócony aktu urodzenia
- odpis skrócony aktu zgonu małżonka
(odpisy skrócone aktów stanu cywilnego wymagane są jeżeli akt znajduje się w innym Urzędzie Stanu Cywilnego)

Opłaty:

- za zaświadczenie - opłatę skarbową w wysokości 38 zł

Opłatę skarbową uiszcza się w Urzędzie Gminy  w pokoju nr 9 lub na rachunek bankowy
 nr 04 9359 0002 0000 1111 2011 0002

Termin załatwienia sprawy: W dniu złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.
Uwagi: Osoba zgłaszająca się po zaświadczenie powinna znać dane osoby, z którą zamierza zawrzeć związek małżeński za granicą (data urodzenia, gdzie urodzona, imiona i nazwiska rodowe rodziców)
Treść:

W dniu złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności uniemożliwiających zawarcie małżeństwa wraz z wymaganymi dokumentami zostaje wydane zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.

INFORMACJE URZĘDU STANU CYWILNEGO