BIP Gmina Jeleniewo

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Jeleniewo - 2006-2010

ROK 2010

 • msword UCHWALA_NR_XXX_173_10.doc [40 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy komisji rady za 2009 rok.
 • msword UCHWALA_NR_XXX_174_10.doc [60 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia rocznego PROGRAMU WSPÓŁPRACY Gminy Jeleniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 • msword UCHWALA_NR_XXX_175_10.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji Szkoły Podstawowej w Gulbieniszkach.
 • msword UCHWALA_NR_XXX_176_10.doc [100 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 95, poz.1426).
 • msword UCHWALA_NR_XXX_177_10.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego.
 • msword UCHWALA_NR_XXX_178_10.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu.
 • msword UCHWALA_NR_XXX_179_10.doc [10 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jeleniewo.
 • msword UCHWALA_NR_XXXI_180_10.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku.
 • msword UCHWALA_NR_XXXI_181_10.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współpracy w zakresie realizacji infrastruktury na terenie Gminy Jeleniewo z firmą Gamesa Energia Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , przy ul. Kruczej 16/22, 00-526 Warszawa , wpisaną do rejestru KRS pod nr 0000173002.
 • msword UCHWALA_NR_XXXI_182_10.doc [100 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 121, poz.1728).
 • vnd.ms-excel ZMIANY_W_DOCHODACH_NA_2010_R..xls [30 KB] - Tabela Nr 1 do uchwały Nr XXXI/182/10 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 5 marca 2010 r.
 • vnd.ms-excel ZMIANY_W_WYDATKACH_NA_2010_R..xls [30 KB] - Tabela Nr 2 do uchwały Nr XXXI/182/10 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 5 marca 2010 r.
 • msword UCHWALA_NR_XXXI_183_10.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.
 • msword UCHWALA_NR_XXXII_184_10.doc [100 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 161, poz.1993).
 • msword UCHWALA_NR_XXXII_185_10.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie powołanie pełnomocnika do spraw wdrożenia i utrzymania systemu jakości zgodnych z wymogami ISO 9001:2009-rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego o stwierdzeniu nieważności uchwały.
 • msword UCHWALA_NR_XXXII_186_10.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Gulbieniszkach.
 • msword UCHWALA_NR_XXXII_187_10.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2009 r.
 • msword UCHWALA_NR_XXXII_188_10.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego.
 • msword UCHWALA_NR_XXXII_189_10.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/178/10 o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu.
 • msword UCHWALA_NR_XXXIII_190_10.doc [70 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 219, poz.2689).
 • msword UCHWALA_NR_XXXIV_191_10.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz określenia granic ich obwodów (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 135, poz.1803).
 • msword UCHWALA_NR_XXXIV_192_10.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Jeleniewo (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 124, poz.1745).
 • msword UCHWALA_NR_XXXIV_193_10.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 124, poz.1746).
 • msword UCHWALA_NR_XXXIV_194_10.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 124, poz.1747).
 • msword UCHWALA_NR_XXXIV_195_10.doc [200 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 192, poz.2400).
 • msword UCHWALA_NR_XXXV_196_10.doc [200 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w Planie odnowy miejscowości Jeleniewo.
 • msword UCHWALA_NR_XXXV_197_10.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Jeleniewo do realizacji w 2010 roku projektu systemowego pn. ?Aktywizacja społeczno-zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej w gminie Jeleniewo?.
 • msword UCHWALA_NR_XXXV_198_10.doc [300 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 czerwca 2010 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 219, poz.2692).
 • msword UCHWALA_NR_XXXV_199_10.doc [50 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 czerwca 2010 r w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
 • msword UCHWALA_NR_XXXV_200_10.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu Gminy Jeleniewo oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.
 • msword UCHWALA_NR_XXXVI_201_10.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 20 lipca 2010 roku w sprawie zmian w podziale gminy Jeleniewo na stałe obwody głosowania (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 203, poz.2524).
 • msword UCHWALA_NR_XXXVI_202_10.doc [40 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 20 lipca 2010 roku w sprawie ustalenia granic okręgów wyborczych w gminie Jeleniewo (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 203, poz.2525).
 • msword UCHWALA_NR_XXXVII_203_10.doc [3 MB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Planie odnowy miejscowości Jeleniewo.
 • msword UCHWALA_NR_XXXVII_204_10.doc [60 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10 września 2010 r. w sprawie przyjęcia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 261, poz.3227- rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego w części uchwały §§ 7, 13,16, 20, 24, i 30).
 • msword UCHWALA_NR_XXXVII_205_10.doc [400 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 263, poz.3249).
 • msword UCHWALA_NR_XXXVII_206_10.doc [1 MB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10 września 2010 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Jeleniewo (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 247, poz.3010).
 • msword UCHWALA_NR_XXXVIII_207_10.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 282, poz.3616).
 • msword UCHWALA_NR_XXXVIII_208_10.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 282, poz.3617).
 • msword UCHWALA_NR_XXXVIII_209_10.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 282, poz.3618).
 • msword UCHWALA_NR_XXXVIII_210_10.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 282, poz.3619).
 • msword UCHWALA_NR_XXXVIII_211_10.doc [300 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 295, poz.3829).
 • msword UCHWALA_NR_XXXVIII_212_10.doc [700 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Planu ochrony przed szkodliwością azbestu oraz programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeleniewo na lata 2010 – 2032.
 • msword UCHWALA_NR_XXXVIII_213_10.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości na mienie powiatowe.
 • msword UCHWALA_NR_XXXVIII_214_10.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody nabycia nieruchomości na mienie gminne.
 • msword UCHWALA_NR_XXXVIII_215_10.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie przekształcenia Szpitala Wojewódzkiego im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży.
 • msword UCHWALA_NR_XXXVIII_216_10.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych gminy Jeleniewo (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 22, poz.312).
 • msword UCHWALA_NR_XXXVIII_217_10.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Jeleniewo.
 • msword UCHWALA_NR_XXXVIII_218_10.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

ROK 2009

 • msword UCHWALA_NR_XXI_125_09.doc [40 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy komisji rady za 2008 rok.
 • msword UCHWALA_NR_XXI_126_09.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji Szkoły Podstawowej.
 • msword UCHWALA_NR_XXI_127_09.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie likwidacji przebiegu dróg wewnętrznych we wsi Hultajewo.
 • msword UCHWALA_NR_XXI_128_09.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Jeleniewo w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
 • msword UCHWALA_NR_XXI_129_09.doc [80 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 68, poz.669).
 • msword UCHWALA_NR_XXI_130_09.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/60/07 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 12 grudnia 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeleniewo, Wołownia, Leszczewo, Prudziszki, Rychtyn, Białorogi oraz wsi Suchodoły w Gminie Jeleniewo.
 • msword UCHWALA_NR_XXII_131_09.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013.
 • msword UCHWALA_NR_XXII_132_09.doc [200 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 135, poz.1490).
 • msword UCHWALA_NR_XXII_133_09.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie wyrażenia stanowiska na temat rozszerzenia obszaru Natura 2000 Ostoja Jeleniewo.
 • msword UCHWALA_NR_XXII_134_09.doc [2 MB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Jeleniewo.
 • msword UCHWALA_NR_XXII_135_09.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 ma rca 2009 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Bachanowie.
 • msword UCHWALA_NR_XXII_136_09.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 ma rca 2009 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Jeleniewo prowadzenia sezonowego szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Bachanowie.
 • msword UCHWALA_NR_XXII_137_09.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 ma rca 2009 r. w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. „ Kompleks sportowo-rekreacyjny w miejscowości Jeleniewo.
 • msword UCHWALA_NR_XXII_138_09.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 13/3 obręb Białorogi.
 • msword UCHWALA_NR_XXIII_139_09.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2008 r.
 • msword UCHWALA_NR_XXIII_140_09.doc [70 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Jeleniewo (Dz.Urz.Woj.Podl.Nr 107, poz.1207).
 • msword UCHWALA_NR_XXIII_141_09.doc [40 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Jeleniewo (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 107, poz.1208).
 • msword UCHWALA_NR_XXIII_142_09.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz określenia granic ich obwodów (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 107, poz.1209).
 • msword UCHWALA_NR_XXIII_143_09.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Jeleniewo (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 107, poz.1210).
 • msword UCHWALA_NR_XXIV_144_09.doc [200 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 197, poz.2143) .
 • msword UCHWALA_NR_XXIV_145_09.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Jeleniewo oraz należności jednostek organizacyjnych Gminy Jeleniewo, dla których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności na takie wskazania organów lub osób do tego uprawnionych (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 131, poz.1466).
 • msword UCHWALA_NR_XXIV_146_09.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę.
 • msword UCHWALA_NR_XXIV_147_09.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat nowego obszaru Natura 2000 Jeleniewo.
 • msword UCHWALA_NR_XXIV_148_09.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. „ Kompleks sportowo-rekreacyjny w miejscowości Jeleniewo.
 • msword UCHWALA_NR_XXV_149_09.doc [200 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok (Dz.Urz.Woj.Podla. Nr 216, poz.2445).
 • msword UCHWALA_NR_XXV_150_09.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku.
 • msword UCHWALA_NR_XXV_151_09.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Jeleniewo do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.
 • msword UCHWALA_NR_XXVI_152_09.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom Gminy Jeleniewo-rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego o stwierdzeniu nieważności uchwały w par.6 i 7 w części zdania (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 196, poz.2129).
 • msword UCHWALA_NR_XXVI_153_09.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody nabycia nieruchomości na mienie gminne.
 • msword UCHWALA_NR_XXVI_154_09.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody nabycia nieruchomości na mienie gminne.
 • msword UCHWALA_NR_XXVI_155_09.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie likwidacji przebiegu dróg wewnętrznych we wsi Jeleniewo-rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego o stwierdzeniu nieważności uchwały.
 • msword UCHWALA_NR_XXVI_156_09.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Jeleniewo do Lokalnej Grupy Rybackiej.
 • msword UCHWALA_NR_XXVI_157_09.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 194, poz.2090).
 • msword UCHWALA_NR_XXVI_158_09.doc [100 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 20, poz.379 z 11.02.2010 r.).
 • msword UCHWALA_NR_XXVI_159_09.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu.
 • msword UCHWALA_NR_XXVII_160_09.doc [100 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 października 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
 • msword UCHWALA_NR_XXVII_161_09.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/157/09 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 227, poz.2684).
 • msword UCHWALA_NR_XXVIII_162_09.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 240, poz.2964).
 • msword UCHWALA_NR_XXVIII_163_09.doc [40 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 240, poz.2965).
 • msword UCHWALA_NR_XXVIII_164_09.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2010 r.(Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 240, poz.2966).
 • msword UCHWALA_NR_XXVIII_165_09.doc [200 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
 • msword UCHWALA_NR_XXVIII_166_09.doc [80 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Jeleniewo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 240, poz.2967).
 • msword UCHWALA_NR_XXVIII_167_09.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIV/148/09 o przystąpieniu do realizacji zadania pn. „ Kompleks sportowo-rekreacyjny w miejscowości Jeleniewo”.
 • msword UCHWALA_NR_XXIX_168_09.doc [40 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji rady na 2010 rok.
 • msword UCHWALA_NR_XXIX_169_09.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010.
 • msword UCHWALA_NR_XXIX_170_09.doc [50 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010.
 • msword UCHWALA_NR_XXIX_171_09.doc [300 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeleniewo na rok 2010 (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 85, poz.1290).
 • vnd.ms-excel DOCHODY_BUDZETU_NA_2010_R.-TABELA_NR_1.xls [40 KB]
 • vnd.ms-excel WYDATKI_BUDZETU_NA_2010_R.-TABELA_NR_2.xls [100 KB]
 • msword UCHWALA_NR_XXIX_172_09.doc [70 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 85, poz.1291).

ROK 2008

 • msword UCHWALA_NR_XII_67_08.doc [3 MB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi: Podwysokie Jeleniewskie, Okrągłe, Prudziszki i Żywa Woda.
 • msword UCHWALA_NR_XII_68_08.doc [40 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy komisji rady od początku kadencji do 31 grudnia 2007 r.
 • msword UCHWALA_NR_XII_69_08.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie wysokości diety oraz kosztów podróży sołtysom gminy Jeleniewo.
 • msword UCHWALA_NR_XII_70_08.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do zmiany struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Bachanowie.
 • msword UCHWALA_NR_XII_71_08.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do zmiany struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Gulbieniszkach.
 • msword UCHWALA_NR_XII_72_08.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jeleniewo.
 • msword UCHWALA_NR_XII_73_08.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za przyjęcie odpadów na składowisku gminnym w Wołowni.
 • msword UCHWALA_NR_XII_74_08.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Jeleniewie.
 • msword UCHWALA_NR_XII_75_08.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę na czas dłuższy niż 3 lata.
 • msword UCHWALA_NR_XII_76_08.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/109/04 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 60, poz.544).
 • msword UCHWALA_NR_XII_77_08.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego
 • msword UCHWALA_NR_XII_78_08.doc [70 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Planu Lokalnego Gminy Jeleniewo na lata 2004-2008.
 • msword UCHWALA_NR_XIII_79_08.doc [50 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jeleniewo w roku 2008 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • msword UCHWALA_NR_XIII_80_08.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 95, poz.940).
 • msword UCHWALA_NR_XIII_81_08.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2007 r.
 • msword UCHWALA_NR_XIII_82_08.doc [100 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
 • msword UCHWALA_NR_XIII_83_08.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Jeleniewo do Północno-Wschodniej Lokalnej Grupy Działania
 • msword UCHWALA_NR_XIV_84_08.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Gminy Jeleniewo.
 • msword UCHWALA_NR_XIV_85_08.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Bachanowie.
 • msword UCHWALA_NR_XIV_86_08.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Gulbieniszkach.
 • msword UCHWALA_NR_XIV_87_08.doc [100 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie częściowego wyłączenia terenu z granic obszaru chronionego krajobrazu w Gminie Jeleniewo.
 • msword UCHWALA_NR_XIV_88_08.doc [100 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 176, poz.1733)
 • msword UCHWALA_NR_XV_89_08.doc [40 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 majia 2008 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Jeleniewie.
 • msword UCHWALA_NR_XV_90_08.doc [80 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 majia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok(Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 193, poz.1916).
 • msword UCHWALA_NR_XV_91_08.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 majia 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu.
 • msword UCHWALA_NR_XV_92_08.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 majia 2008 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia Wójtowi Gminy Jeleniewo.
 • msword UCHWALA_NR_XV_93_08.doc [1 MB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 majia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Malesowizna, Okrągłe i Zarzecze Jeleniewskie w Gminie Jeleniewo.
 • msword UCHWALA_NR_XVI_94_08.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 6 sierpniia 2008 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz określenia granic ich obwodów (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 208, poz.2095).
 • msword UCHWALA_NR_XVI_95_08.doc [80 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 6 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 208, poz.2096).
 • msword UCHWALA_NR_XVI_96_08.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 6 sierpniia 2008 r. w sprawie zmiany przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeleniewo, Wołownia, Leszczewo, Prudziszki, Rychtyn, Białorogi oraz wsi Suchodoły w Gminie Jeleniewo.
 • jpeg ZALACZNIK.JPG [2 MB] - do uchwały Nr XVI/96/08 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 6 sierpnia 2008 r.
 • msword UCHWALA_NR_XVI_97_08.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 6 sierpniia 2008 r. w sprawie organizowania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół prowadzonych przez Gminę Jeleniewo.
 • msword UCHWALA_NR_XVI_98_08.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 6 sierpniia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Jeleniewo (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 208, poz.2097).
 • msword UCHWALA_NR_XVI_99_08.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 6 sierpniia 2008 r. w sprawie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego z dnia 09 lipca 2008 roku znak : NK.II.G.0911-236/08.
 • msword UCHWALA_NR_XVI_100_08.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 6 sierpniia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/06 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie składu osobowego stałych komisji Rady Gminy.
 • msword UCHWALA__NR_XVII_101_08.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 wrześniia 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu.
 • msword UCHWALA__NR_XVII_102_08.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 wrześniia 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu.
 • msword UCHWALA_NR_XVII_103_08.doc [70 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 wrześniia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 254, poz.2607).
 • msword UCHWALA_NR_XVIII_104_08.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 października 2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 • msword UCHWALA_NR_XVIII_105_08.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Jeleniewo w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
 • msword UCHWALA_NR_XVIII_106_08.doc [90 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 285, poz.2847).
 • msword UCHWALA_NR_XIX_107_08.doc [40 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.
 • msword UCHWALA_NR_XIX_108_08.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 320, poz.3423).
 • msword UCHWALA_NR_XIX_109_08.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2009 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 320, poz.3424).
 • msword UCHWALA_NR_XIX_110_08.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2009 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 320, poz.3425).
 • msword UCHWALA_NR_XIX_111_08.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 320, poz.3426).
 • msword UCHWALA_NR_XIX_112_08.doc [700 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 324, poz.3466).
 • msword UCHWALA_NR_XIX_113_08.doc [200 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 324, poz.3467).
 • msword UCHWALA_NR_XIX_115_08.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Jeleniewo oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 325, poz.3482).
 • msword UCHWALA_NR_XIX_114_08.doc [50 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jeleniewo w roku 2009 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • msword UCHWALA_NR_XX_116_08.doc [40 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji rady na 2009 rok.
 • msword UCHWALA_NR_XX_117_08.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za przyjęcie odpadów na składowisku gminnym w Wołowni.
 • msword UCHWALA_NR_XX_118_08.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie likwidacji drogi wewnętrznej we wsi Jeleniewo.
 • msword UCHWALA_NR_XX_119_08.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody nabycia nieruchomości na mienie gminne.
 • msword UCHWALA_NR_XX_120_08.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc przyznania osobom i rodzinom w ramach programu wieloletniego (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 18, poz.195).
 • msword UCHWALA_NR_XX_121_08.doc [70 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 43, poz.413).
 • msword UCHWALA_NR_XX_122_08.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości diety oraz kosztów podróży sołtysom gminy Jeleniewo.
 • msword UCHWALA_NR_XX_123_08.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jeleniewo .
 • msword UCHWALA_NR_XX_124_08.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Jeleniewo .

ROK 2007

 • msword UCHWALA_NR_IV_21_07.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Sekretarza Gminy Jeleniewo.
 • msword UCHWALA_NR_IV_22_07.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie likwidacji Szkoły Fililanej w Hultajewie funkcjonującej przy Szkole Podstawowej w Jeleniewie.
 • msword UCHWALA_NR_IV_23_07.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Malesowizna, Okrągłe i Zarzecze Jeleniewskie w gminie Jeleniewo.
 • msword UCHWALA_NR_IV_24_07.doc [40 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji rady na 2007 rok.
 • msword UCHWALA_NR_IV_25_07.doc [40 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki I rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok.
 • msword UCHWALA_NR_IV_26_07.doc [90 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok(Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 53, poz.434).
 • msword UCHWALA_NR_IV_27_07.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody nabycia nieruchomości na mienie gminne.
 • msword UCHWALA_NR_V_28_07.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2006 r.
 • msword UCHWALA_NR_V_29_07.doc [200 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
 • msword UCHWALA_NR_V_30_07.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Jeleniewo(Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 115, poz.1048).
 • msword UCHWALA_NR_V_31_07.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic ich obwodów(Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 118, poz.1068).
 • msword UCHWALA_NR_V_32_07.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Jeleniewo(Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 118, poz.1069).
 • msword UCHWALA_NR_V_33_07.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie likwidacji przebiegu dróg we wsi Hultajewo.
 • msword UCHWALA_NR_V_34_07.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/100/04 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie(Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 115, poz.1049).
 • msword UCHWALA_NR_VI_37_07.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie częściowej likwidacji przebiegu drogi we wsi Jeleniewo.
 • msword UCHWALA_NR_VI_38_07.doc [7 MB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia przebiegu i zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Jeleniewo(Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 166, poz.1659).
 • msword UCHWALA_NR_VII_39_07.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 3 sierpnia 2007 r. w sprawie przekazania przez Gminę Jeleniewo zadań publicznych dla Miasta Suwałki.
 • msword UCHWALA_NR_VIi_40_07.doc [100 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 3 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok(Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 186, poz.1899).
 • msword UCHWALA_NR_VII_41_07.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 3 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jeleniewo.
 • msword UCHWALA_NR_VIII_42_07.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 września 2007 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Suwałkach.
 • msword UCHWALA_NR_VIII_43_07.doc [2 MB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 września 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi: Podwysokie Jeleniewskie, Okrągłe, Prudziszki i Żywa Woda.
 • msword UCHWALA_NR_VIiI_44_07.doc [100 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok(Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 224, poz.2293).
 • msword UCHWALA_NR_IX_45_07.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 • msword UCHWALA_NR_IX_46_07.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 255, poz.2679).
 • msword UCHWALA_NR_IX_47_07.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 255, poz.2680).
 • msword UCHWALA_NR_IX_48_07.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 255, poz.2681).
 • msword UCHWALA_NR_IX_49_07.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2008 r (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 255, poz.2682).
 • msword UCHWALA_NR_IX_50_07.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2008 r (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 255, poz.2683).
 • msword UCHWALA_NR_IX_51_07.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 255, poz.2684).
 • msword UCHWALA_NR_IX_52_07.doc [100 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 255, poz.2685).
 • msword UCHWALA_NR_IX_53_07.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Jeleniewo.
 • msword UCHWALA_NR_X_54_07.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie wezwania Skarbnika Gminy do złożenia oświadczenia lustracyjnego.
 • msword UCHWALA_NR_X_55_07.doc [70 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jeleniewo (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 12, poz.128).
 • msword UCHWALA_NR_X_56_07.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości 1 punktu dla ustalenia wynagrodzenia pracownikom zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Jeleniewo.
 • msword UCHWALA_NR_X_57_07.doc [200 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 287, poz.3372).
 • msword UCHWALA_NR_X_58_07.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr288, poz.3385).
 • msword UCHWALA_NR_X_59_07.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia Wójtowi Gminy Jeleniewo.
 • msword UCHWALA_NR_X_60_07.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi: Jeleniewo, Wołownia, Leszczewo, Prudziszki, Rychtyn, Białorogi oraz wsi Suchodoły.
 • msword ZALACZNIK_NR_1.doc [2 MB] - do uchwały Nr X/60/07 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 12 grudnia 2007 r. część wsi Jeleniewo.
 • msword ZALACZNIK_NR_2.doc [2 MB] - do uchwały Nr X/60/07 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 12 grudnia 2007 r. część wsi Wołownia.
 • msword ZALACZNIK_NR_3.doc [2 MB] - do uchwały Nr X/60/07 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 12 grudnia 2007 r. część wsi Leszczewo.
 • msword ZALACZNIK_NR_4.doc [3 MB] - do uchwały Nr X/60/07 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 12 grudnia 2007 r. część wsi Prudziszki.
 • msword ZALACZNIK_NR_5.doc [800 KB] - do uchwały Nr X/60/07 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 12 grudnia 2007 r. część wsi Rychtyn.
 • msword ZALACZNIK_NR_6.doc [2 MB] - do uchwały Nr X/60/07 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 12 grudnia 2007 r. część wsi Białorogi.
 • msword ZALACZNIK_NR_7.doc [2 MB] - do uchwały Nr X/60/07 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 12 grudnia 2007 r. wieś Suchodoły.
 • msword UCHWALA_NR_XI_61_07.doc [40 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji rady na 2008 rok.
 • msword UCHWALA_NR_XI_62_07.doc [50 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok.
 • msword UCHWALA_NR_XI_63_07.doc [700 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 56, poz.504).
 • msword UCHWALA_NR_XI_64_07.doc [80 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gmina na 2007 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 56, poz.505).
 • msword UCHWALA_NR_XI_65_07.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
 • msword UCHWALA_NR_XI_66_07.doc [400 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 10, poz.122).

ROK 2006

 • msword UCHWALA_NR_I_1_06.doc [50 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.
 • msword UCHWALA_NR_I_2_06.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
 • msword UCHWALA_NR_I_3_06.doc [50 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie składu osobowego stałych komisji Rady gminy.
 • msword UCHWALA_NR_II_4_06.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2007 r (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 294, poz.2975).
 • msword UCHWALA_NR_II_5_06.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej do wymiaru podatku leśnego na 2007 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 294, poz.2976).
 • msword UCHWALA_NR_II_6_06.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 294, poz.2977).
 • msword UCHWALA_NR_II_7_06.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 294, poz.2978).
 • msword UCHWALA_NR_II_8_06.doc [70 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 295, poz.3003).
 • msword UCHWALA_NR_II_9_06.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia zasad przyznania i wysokości diet radnym.
 • msword UCHWALA_NR_II_10_06.doc [50 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/06 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie składu osobowego stałych komisji Rady gminy.
 • msword UCHWALA_NR_III_11_06.doc [100 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 23, poz.212).
 • msword UCHWALA_NR_III_12_06.doc [600 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007 (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 23, poz.213).
 • msword UCHWALA_NR_III_13_06.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Sekretarza Gminy Jeleniewo .
 • msword UCHWALA_NR_III_14_06.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji Szkoły Filialnej w Hultajewie funkcjonującej przy Szkole Podstawowej w Jeleniewie.
 • msword UCHWALA_NR_III_15_06.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie składu osobowego Komisji Budżetowej.
 • msword UCHWALA_NR_III_16_06.doc [70 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jeleniewo(Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 38, poz.313).
 • msword UCHWALA_NR_III_17_06.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/9/06 z dnia 06 grudnia 2006 r w sprawie ustalenia zasad przyznania i wysokości diet radnym.
 • msword UCHWALA_NR_III_18_06.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Jeleniewo (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 21, poz.200).
 • msword UCHWALA_NR_III_19_06.doc [40 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 • msword UCHWALA_NR_III_20_06.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.