BIP Gmina Jeleniewo

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Jeleniewo - 2006-2010

2010 ROK

2009 ROK

2008 ROK

2007 ROK- I PÓLROCZE

 • msword ZARZADZENIE_NR_10_07.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych w Jeleniewie.
 • msword ZARZADZENIE__Nr_12_07.doc [400 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie podziału ostatecznych kwot budżetu podległym jednostkom organizacyjnym gminy na 2007 rok.
 • msword ZARZADZENIE_NR_13_07.doc [40 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przygotowanie, dostawa i wydanie gorących posiłków w szkołach w Jeleniewie”.
 • msword STATUT GMINY.doc [20 KB] - z wprowadzonymi zmianami
 • msword ZARZADZENIE_NR_14_07.doc [40 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2007.
 • msword ZARZADZENIE_NR_15_07.doc [100 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 6 lutego 2007 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
 • msword ZARZADZENIE_NR_16_07.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do dokonania oceny ofert na „Dostawę paliw do pojazdów samochodowych administrowanych przez gminę Jeleniewo”
 • msword ZARZADZENIE_NR_17_07.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bachanowie.
 • msword ZARZADZENIE_NR_18_07.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gulbieniszkach.
 • msword ZARZADZENIE_NR_19_07.doc [600 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2006 roku.
 • msword ZARZADZENIE_Nr_20_07.doc [80 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo-Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej w 2007 roku.
 • msword ZARZADZENIE_NR_21_07.doc [50 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
 • msword ZARZADZENIE_NR_22_07.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
 • msword ZARZADZENIE_NR_23_07.doc [200 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
 • msword ZARZADZENIE_NR_24_07.doc [50 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
 • msword ZARZADZENIE_NR_25_07.doc [40 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Jeleniewo.
 • msword ZARZADZENIE_NR_25_A_07.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2007 roku.
 • msword ZARZADZENIE_NR_26_07.doc [80 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
 • msword ZARZADZENIE_NR_27_07.doc [40 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Żwirowanie dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych w gminie Jeleniewo – 2007 r.”
 • msword ZARZADZENIE_NR_28_07.doc [50 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu, zobowiązaniach, dotacjach otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, dotacjach udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, wykazie udzielonych poręczeń i gwarancji, wykazie osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty oraz wykazie osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2006 roku.
 • msword ZARZADZENIE_NR_29_07.doc [40 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
 • msword ZARZADZENIE_NR_30_07.doc [7 MB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
 • msword ZARZADZENIE_NR_31_07.doc [40 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie powołania gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej.

2007 ROK-II POŁROCZE

2006 ROK