BIP Gmina Jeleniewo

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Jeleniewo - 2010-2014

ROK 2014

 • msword UCHWAŁA NR XXXI.171.2014.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania„Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2014 r. poz.362 z dnia 28 stycznia 2014 r.)
 • msword UCHWAŁA NR XXXI.172.2014.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2014 r. poz.363 z dnia 28 stycznia 2014 r.)
 • msword UCHWAŁA NR XXXI.173.2014.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2014 r. poz.364 z dnia 28 stycznia 2014 r.)
 • msword UCHWAŁA NR XXXI.174.2014.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2014 rok i sprawozdań z działalności komisji Rady Gminy Jeleniewo za 2013 rok
 • msword UCHWAŁA NR XXXI.175.2014.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Jeleniewo na 2014 rok
 • msword UCHWAŁA NR XXXI.176.2014.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia Gminy Jeleniewo do Lokalnej Grupy Działania utworzonej na bazie przekształcenia Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Pojezierze Suwalsko-Augustowskie"
 • msword UCHWAŁA NR XXXII.177.2014.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jeleniewo
 • msword UCHWAŁA NR XXXII.178.2014.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2015 rok
 • pdf UCHWAŁA NR XXXII.179.2014.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2014-2017
 • msword UCHWAŁA NR XXXII.180.2014.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2014 r. poz. 1753 z dnia 29 kwietnia 2014 r.)
 • pdf Zał.NR XXXII.180.2014.pdf - do uchwały nr XXXII.180.2014 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
 • msword UCHWAŁA NR XXXII.181.2014.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie podziału Powiatu Suwalskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
 • msword UCHWAŁA NR XXXIII.182.2014.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jeleniewo za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jeleniewo za 2013 rok
 • msword UCHWAŁA NR XXXIII.183.2014.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jeleniewo absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Jeleniewo za 2013 rok
 • msword UCHWAŁA NR XXXIII.184.2014.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Jeleniewo (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2014 r. poz. 1787 z dnia 5 maja 2014 r.)
 • msword UCHWAŁA NR XXXIV.185.2014.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2014 - 2017
 • msword UCHWAŁA NR XXXIV.186.2014.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2014 r. poz.2800 z dnia 31 lipca 2014 r.)
 • msword UCHWAŁA NR XXXV.187.2014.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2014 - 2017
 • msword UCHWAŁA NR XXXV.188.2014.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2014 r. poz.2868 z dnia 11 sierpnia 2014 r.)
 • msword UCHWAŁA NR XXXV.189.2014.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiących własność Gminy Jeleniewo
 • msword UCHWAŁA NR XXXVI.190.2014.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Jeleniewo publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej oraz warunków całkowitego zwolnienia z tych opłat (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2014 r. poz.2993 z dnia 1 września 2014 r.)
 • msword UCHWAŁA NR XXXVI.191.2014.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2014 - 2017
 • msword UCHWAŁA NR XXXVI.192.2014.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2014 r. poz.3107 z dnia 16 września 2014 r.)
 • msword UCHWAŁA NR XXXVII.193.2014.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Jeleniewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2014 r. poz.3178 z dnia 29 września 2014 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XXXVII.194.2014.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 września 2014 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2014 - 2017.
 • msword UCHWAŁA NR XXXVII.195.2014.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2014 r. poz.3321 z dnia 8 października 2014 r.)
 • pdf Zał. NR XXXVII.195.2014.pdf - do uchwały Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2014 r. poz.3321 z dnia 8 października 2014 r.)
 • msword UCHWAŁA NR XXXVIII.196.2014.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 października 2014 r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie Suwalskiego Parku Krajobrazowego
 • msword UCHWAŁA NR XXXVIII.197.2014.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 października 2014 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Północnej Suwalszczyzny”
 • pdf UCHWAŁA NR XXXVIII.198.2014.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2014 r. poz.3997 z dnia 5 grudnia 2014 r.)
 • msword UCHWAŁA NR XXXIX.199.2014.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2014 r. poz.3874 z dnia 21 listopada 2014 r.)
 • msword UCHWAŁA NR XXXIX.200.2014.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2014 r. poz.3875 z dnia 21 listopada 2014 r.)
 • msword UCHWAŁA NR XXXIX.201.2014.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2014 r. poz.3876 z dnia 21 listopada 2014 r.)
 • msword UCHWAŁA NR XXXIX.202.2014.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ustalenia wysokości dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego odprowadzania ścieków

ROK 2013

 • vnd.ms-office UCHWAŁA NR XXII.129.2013.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie wyznaczenia kierunków rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii na terenie Gminy Jeleniewo (stwierdzenie nieważności - Wyrok WSA w Białymstoku Sygn. akt II SA/Bk 371/13 z 2014-02-27)
 • vnd.ms-office UCHWAŁA NR XXII.130.2013.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2013 r. poz. 818).
 • vnd.ms-office UCHWAŁA NR XXII.131.2013.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2013 r. poz. 819)..
 • vnd.ms-office UCHWAŁA NR XXII.132.2013.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Jeleniewo na 2013 rok.
 • msword UCHWAŁA NR XXII.133.2013.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2013 rok i sprawozdań z działalności komisji Rady Gminy Jeleniewo za 2012 rok.
 • pdf UCHWAŁA NR XXIII.134.2013.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2013-2017.
 • pdf UCHWAŁA NR XXIII.135.2013.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2013 r. poz.2189).
 • msword UCHWAŁA NR XXIII.136.2013.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/37/03 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jeleniewo (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2013 r. poz.1873 z dnia 16 kwietnia 2013 r.).
 • msword UCHWAŁA NR XXIII.137.2013.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI.126.2012 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2013 r. poz.1780 z dnia 9 kwietnia 2013 r.).
 • msword UCHWAŁA NR XXIII.138.2013.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI.123.2012 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jeleniewo (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2013 r. poz.1735 z dnia 4 kwietnia 2013 r.).
 • vnd.ms-office UCHWAŁA NR XXIII.139.2013.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu na realizację zadań z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • msword UCHWAŁA NR XXIII.140.2013.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2014 rok.
 • msword UCHWAŁA NR XXIII.141.2013.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jeleniewo.
 • msword UCHWAŁA Nr XXIV.142.2013.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV na terenie Gminy Jeleniewo (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2013 r, poz.2260 z 22 maja 2013 r.)
 • pdf Zał. A do NR XXIV.142.2013.pdf - Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV.142.2013 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 kwietnia 2013 r.
 • pdf Zał. B do NR XXIV.142.2013.pdf - Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV.142.2013 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 kwietnia 2013 r.
 • pdf Zał. C do NR XXIV.142.2013.pdf - Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV.142.2013 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 kwietnia 2013 r.
 • vnd.ms-office UCHWAŁA NR XXIV.143.2013.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jeleniewo za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jeleniewo za 2012 rok
 • vnd.ms-office UCHWAŁA NR XXIV.144.2013.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jeleniewo absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Jeleniewo za 2012 rok.
 • msword UCHWAŁA NR XXIV.145.2013.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2013 r. poz.2453 z dnia 6 czerwca 2013 r.).
 • pdf Zal. NR XXIV.145.2013.pdf - Zał. nr 1-5 do uchwały nr XXIV.145.2013 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 kwietnia 2013 r.
 • vnd.ms-office UCHWAŁA NR XXIV.146.2013.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie przekazania skargi na uchwałę nr XXII.129.2013 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie wyznaczenia kierunków rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii na terenie Gminy Jeleniewozłożonej przez Gamesa Energia Polska Sp. z o.o.
 • msword UCHWAŁA NR XXIV.147.2013.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Jeleniewo (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2013 r. poz.2214 z dnia 16 maja 2013 r.).
 • msword UCHWAŁA NR XXV.148.2013.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie przekazania skargi złożonej przez Eko Energia Józef Pawlikowwski-Bulcyk i wspólnicy Sp. k. w Szaflarach na uchwałę nr XXII.129.2013 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie wyznaczenia kierunków rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii na terenie Gminy Jeleniewo
 • msword UCHWAŁA NR XXV.149.2013.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie przekazania skargi złożonej przez 14 właścicieli nieruchomości gruntowej położonej w Jeleniewie obręb Malesowizna i Zarzecze Jeleniewskie na uchwałę nr XXII.129.2013 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie wyznaczenia kierunków rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii na terenie Gminy Jeleniewo
 • msword UCHWAŁA NR XXV.150.2013.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2013 r. poz.2602 z dnia 17 czerwca 2013 r.)
 • pdf Zał. Nr XXV.150.2013.pdf - Załącznik do uchwały Nr XXV.150.2013 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
 • msword UCHWAŁA NR XXV.151.2013.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jeleniewo.
 • msword UCHWAŁA NR XXVI.152.2013.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2013 r. poz.2893 z dnia 10 lipca 2013 r.)
 • vnd.ms-office UCHWAŁA NR XXVI.153.2013.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2013 r. poz.3072 z dnia 25 lipca 2013 r.)
 • pdf Zał. NR XXVI.153.2013.pdf - do uchwały Nr XXVI.153.2013 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok (Dz.Urz.Woj.Podlaskiego z 2013 r. poz.3072 z dnia 25 lipca 2013 r.)
 • msword UCHWAŁA NR XXVII.154.2013.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiących własność Gminy Jeleniewo
 • UCHWAŁA NR XXVII.155.2013.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX.105.2012 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz.Urz.Woj.Podlaskiego z 2013 r. poz.3448 z dnia 20 września 2013 r.)
 • UCHWAŁA NR XXVII.156.2013.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 września 2013 r. sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok (Dz.Urz.Woj.Podlaskiego z 2013 r. poz.3461 z dnia 23 września 2013 r.)
 • msword UCHWAŁA NR XXVIII.157.2013.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 października 2013 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2013 – 2017
 • msword UCHWAŁA NR XXVIII.158.2013.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2013 r. poz.4083 z dnia 25 listopada 2013 r.)
 • pdf ZAŁ.NR XXVIII.158.2013.pdf - do uchwały Nr XXVIII.158.2013 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2013 r. poz.4083 z dnia 25 listopada 2013 r.)
 • msword UCHWAŁA NR XXIX.159.2013.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Jeleniewoz organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok
 • msword UCHWAŁA NR XXIX.160.2013.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego (Dz.Urz.Woj.Podlaskiego z 2013 r. poz.4457 z dnia 12 grudnia 2013 r.)
 • msword UCHWAŁA NR XXIX.161.2013.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf i ustalenia dopłaty dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2014
 • msword UCHWAŁA NR XXIX.162.2013.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Podlaskiego z 2013 r. poz.4498 z dnia 13 grudnia 2013 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XXIX.163.2013.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewona lata 2013 – 2017
 • msword UCHWAŁA NR XXIX.164.2013.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2014 r. poz.152 z dnia 10 stycznia 2014 r.)
 • pdf ZAŁ.NR XXIX.164.2013.pdf - do uchwały Rady Gminy Jeleniewo z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
 • msword UCHWAŁA NR XXIX.165.2013.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Suwałki realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Jeleniewo do Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie gm. Suwałki
 • msword UCHWAŁA NR XXX.166.2013.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2014
 • pdf UCHWAŁA NR XXX.167.2013.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewona lata 2014–2017
 • msword UCHWAŁA NR XXX.168.2013.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeleniewo na rok 2014 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2014 r. poz.640 z dnia 11 lutego 2014 r.)
 • msword UCHWAŁA NR XXX.169.2013.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2013 – 2017
 • msword UCHWAŁA NR XXX.170.2013.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2014 r. poz.641 z dnia 11 lutego 2014 r.)
 • pdf Zał. Nr XXX.170.2013.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

ROK 2012

 • mswordapplication UCHWALA_NR_XIII_70_2012.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Jeleniewo.
 • mswordapplication UCHWALA_NR_XIII_71_2012.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2012 rok i sprawozdań z działalności komisji Rady Gminy Jeleniewo za 2011 rok.
 • mswordapplication UCHWALA_NR_XIII_72_2012.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Jeleniewo na 2012 rok.
 • mswordapplication UCHWALA_NR_XIII_73_2012.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4.5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Jeleniewo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2012 r. poz.598).
 • mswordapplication UCHWALA_NR_XIII_74_2012.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Jeleniewo.
 • mswordapplication UCHWALA_NR_XIV_75_2012.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2012 r. poz.826).
 • mswordapplication UCHWALA_NR_XIV_76_2012.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżetu Gminy na 2012 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2012 r. poz.829).
 • mswordapplication UCHWALA_NR_XIV_77_2012.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2012 r. poz.827).
 • mswordapplication UCHWALA_NR_XIV_78_2012.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/140/09 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Jeleniewo (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2012 r. poz.828).
 • mswordapplication UCHWALA_NR_XIV_79_2012.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dwutorowej napowietrznej linii energetycznej 400kV na terenie Gminy Jeleniewo.
 • msword, application UCHWALA_NR_XV_81_2012.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego przez Gminę Jeleniewo na dofinansowanie zadania związanego z remontem nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 Kąp-Wydminy-Olecko-Raczki-Suwałki-Rutka Tartak.
 • msword, application UCHWALA_NR_XV_82_2012.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2012– 2017
 • msword, application UCHWALA_NR_XV_83_2012.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2012 r. poz.1418).
 • msword, application UCHWALA_NR_XV_84_2012.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Bank Żywności Suwałki – Białystok.
 • msword, application UCHWALA_NR_XV_85_2012.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2013 rok.
 • msword, application UCHWALA_NR_XV_86_2012.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wysokości diety oraz kosztów podróży sołtysom Gminy Jeleniewo.
 • msword, application UCHWALA_NR_XV_80_2012.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jeleniewo.
 • msword, application UCHWALA_NR_XVi_87_2012.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/5/10 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie składu osobowego stałych komisji Rady Gminy.
 • msword, application UCHWALA_NR_XVI_88_2012.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jeleniewo za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jeleniewo za 2011 rok
 • msword, application UCHWALA_NR_XVI_89_2012.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jeleniewo absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Jeleniewo za 2011 rok.
 • msword, application UCHWALA_NR_XVI_90_2012.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżetu Gminy na 2012 rok(Dz.Urz.Woj.Podl. z 2012 r. poz.1718).
 • msword, application UCHWALA_NR_XVI_91_2012.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Jeleniewo.
 • msword, application UCHWALA_NR_XVI_92_2012.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Jeleniewo.
 • msword UCHWALA NR XVII 93 2012.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 sierpnia 2012 w sprawie przyjęcia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Jeleniewo” (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2012 r. poz.2552 - rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody).
 • msword UCHWALA NR XVII 94 2012.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jeleniewo oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2012 r. poz.2432).
 • msword UCHWALA NR XVII 95 2012.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie przystąpienia Gminy Jeleniewo do realizacji projektu pn. Oddział Przedszkolny „Jelonek Bambi” w Jeleniewie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
 • msword UCHWALA NR XVII 96 2012.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie opinii dotyczącej charakteru ochronnego lasów z terenu Nadleśnictwa Suwałki.
 • msword UCHWALA NR XVII 97 2012.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2012 – 2017
 • msword UCHWALA NR XVII 98 2012.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2012 r. poz.2392).
 • msword UCHWALA NR XVIII 99 2012.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 września 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wołownia i Leszczewo w Gminie Jeleniewo(Dz.Urz.Woj.Podl. z 2012 r. poz.3110).
 • pdf Zał. nr 1-Wołownia.pdf - do uchwały nr XVIII 99 2012 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 września 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wołownia i Leszczewo w Gminie Jeleniewo.
 • pdf Zał.nr 2-Leszczewo.pdf - do uchwały nr XVIII 99 2012 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 września 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wołownia i Leszczewo w Gminie Jeleniewo.
 • msword Zał.nr 4-XVIII.99.2012.doc - do uchwały nr XVIII 99 2012 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 września 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wołownia i Leszczewo w Gminie Jeleniewo.
 • msword UCHWALA NR XVIII 100 2012.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Jeleniewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2012 r., poz.2993 z dn. 17.10.2012 r.).
 • msword UCHWALA NR XVIII 101 2012.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Jeleniewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2012 r., poz.2994 z dn.17.10.2012 e.).
 • msword UCHWALA NR XVIII 102 2012.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 września 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2012 r., poz. 3017 z dn. 19.10.2012 r.).
 • msword UCHWALA NR XVIII 103 2012.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 września 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2012 – 2017.
 • zip UCHWALA NR XVIII 104 2012.docx - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2012 r. poz.2934).
 • msword Zał.nr 3-XVIII.99.2012.doc - do uchwały nr XVIII 99 2012 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 września 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wołownia i Leszczewo w Gminie Jeleniewo.
 • msword UCHWAŁA NR XIX.105.2012.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz.Urz.Woj.Podl. z 19.11.2012 r. poz.3411).
 • zip UCHWAŁA NR XIX.106.2012.docx - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 16.11.2012 r. poz.3395).
 • msword UCHWAŁA NR XIX.107.2012.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 października 2012 r. w sprawie przystąpienia Gminy Jeleniewo do projektu „Gmina Jeleniewo inwestująca w energię odnawialną – zakup i instalacja kolektorów słonecznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w Osi Priorytetowej V Rozwój Infrastruktury Ochrony Środowiska, działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.
 • zip UCHWAŁA NR XIX.108.2012.docx - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 października 2012 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Jeleniewo w charakterze Partnera do projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2 Trasy rowerowe Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.
 • msword UCHWAŁA NR XX.109.2012.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Jeleniewo z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2013 rok.
 • msword UCHWAŁA NR XX.110.2012.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2013.
 • msword UCHWAŁA NR XX.111.2012.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jeleniewo (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2012 r. poz.4157).
 • msword UCHWAŁA NR XX.112.2012.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2012 r. poz.4158).
 • msword UCHWAŁA NR XX.113.2012.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2013
 • msword UCHWAŁA NR XX.114.2012.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2012 r. poz.4040).
 • msword UCHWAŁA NR XX.115.2012.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2012 r. poz.4089).
 • msword UCHWAŁA NR XX.116.2012.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2012 r. poz.4098 z dnia 17 grudnia 2012 r.).
 • msword UCHWAŁA NR XX.117.2012.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2012 r. poz.4099 z dnia 17 grudnia 2012 r.).
 • msword UCHWAŁA NR XX.118.2012.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2012 r. poz.4041).
 • msword UCHWAŁA NR XX.119.2012.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnień od środków transportowych (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2012 r. poz.4042).
 • msword UCHWAŁA NR XX.120.2012 - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2013 – 2017
 • msword UCHWAŁA NR XX.121.2012 - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeleniewo na rok 2013 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2012 r. poz.4159).
 • msword UCHWAŁA NR XX.122.2012.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2012 r. poz.4097 z dnia 17 grudnia 2012 r.)
 • msword UCHWALA NR XXI.123.2012.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jeleniewo (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2013 r., poz.769).
 • msword UCHWAŁA NR XXI.124.2012.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2013 poz.817).
 • msword UCHWALA NR XXI.125.2012 - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2013 r., poz.747).
 • msword UCHWALA NR XXI.126.2012 - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2013 r., poz.748).
 • msword UCHWALA NR XXI.127.2012 - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jeleniewo niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2013 r., poz.749).
 • msword UCHWAŁA NR XXI.128.2012.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2013 r. poz.874).

ROK 2011

 • msword UCHWALA_NR_IV_11_2011.doc [300 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2011 – 2015.
 • msword UCHWALA_NR_IV_12_2011.doc [1 MB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeleniewo na rok 2011 (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 51, poz.632).
 • msword UCHWALA_NR_IV_13_2011.doc [70 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady na 2011 rok.
 • msword UCHWALA_NR_IV_14_2011.doc [200 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jeleniewo oraz przyjęcie regulaminu gospodarowania tymi środkami (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 59, poz.707).
 • msword UCHWALA_NR_IV_15_2011.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad przyznania i wysokości diet radnym.
 • msword UCHWALA_NR_IV_16_2011.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Jeleniewo (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 49, poz.618).
 • msword UCHWALA_NR_IV_17_2011.doc [50 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2015.
 • msword UCHWALA_NR_IV_18_2011.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 49, poz.619).
 • msword UCHWALA_NR_IV_19_2011.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXVI/156/09 Rady Gminy Jeleniewo w sprawie przystąpienia Gminy Jeleniewo do Lokalnej Grupy Rybackiej.
 • msword UCHWALA_NR_V_20_2011.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia projektu nr WND-POKL.09.05.00-20-614/10 pod tytułem „Szkoła Liderów Turystyki Wiejskiej”.
 • msword UCHWALA_NR_V_21_2011.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Jeleniewo na 2011 rok.
 • msword UCHWALA_NR_V_22_2011.doc [400 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 127, poz.1443).
 • msword UCHWALA_NR_V_23_2011.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku.
 • msword UCHWALA_NR_V_24_2011.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/83/08 Rady Gminy Jeleniewo w sprawie przystąpienia Gminy Jeleniewo do Północno – Wschodniej Lokalnej Grupy Działania „SZELMENT”.
 • msword UCHWALA_NR_V_25_2011.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 108, poz.1255).
 • msword UCHWALA_NR_V_26_2011.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/140/09 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Jeleniewo (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 108, poz.1256).
 • msword UCHWALA_NR_V_27_2011.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi: Jeleniewo, Wołownia, Leszczewo. Prudziszki, Rychtyn, Białorogi oraz wsi Suchodoły
 • msword UCHWALA_NR_V_28_2011.doc [40 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeleniewo.
 • msword UCHWALA_NR_V_29_2011.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wołownia i Leszczewo w Gminie Jeleniewo.
 • pdf Zalacznik.pdf [3 MB] - do uchwały Nr V/29/2011 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 marca 2011 r.
 • mswordapplication UCHWALA_NR_VI_30_2011.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przystąpienia Gminy Jeleniewo do realizacji projektu "Biała Polska Wschodnia – partnerstwo na rzecz rozwoju turystyki zimowej" i zabezpieczenia wkładu własnego.
 • mswordapplication UCHWALA_NR_VI_31_2011.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przystąpienia Gminy Jeleniewo do realizacji w 2011 roku projektu systemowego pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej w Gminie Jeleniewo”
 • mswordapplication UCHWALA_NR_VI_32_2011.doc [50 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie gminy Jeleniewo.
 • mswordapplication UCHWALA_NR_VII_33_2011.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jeleniewo za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jeleniewo za 2010 rok
 • mswordapplication UCHWALA_NR_VII_34_2011.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jeleniewo absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Jeleniewo za 2010 rok.
 • mswordapplication UCHWALA_NR_VII_35_2011.doc [500 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2011– 2017.
 • mswordapplication UCHWALA_NR_VII_36_2011.doc [500 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 159, poz.1833).
 • mswordapplication UCHWALA_NR_VII_37_2011.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Jeleniewo.
 • mswordapplication UCHWALA_NR_VII_38_2011.doc [50 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2011-2016.
 • mswordapplication UCHWALA_NR_VIII_39_2011.doc [40 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwoju gminy na lata 2000 – 2015.
 • mswordapplication UCHWALA_NR_VIII_40_2011.doc [200 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych na okres kadencji 2012 - 2015.
 • mswordapplication UCHWALA_NR_IX_41_2011.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Jeleniewo (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 252, poz.2992).
 • mswordapplication UCHWALA_NR_IX_42_2011.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 15 września 2011 r. w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę na czas dłuższy niż 3 lata.
 • mswordapplication UCHWALA_NR_IX_43_2011.doc [500 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 15 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 262, poz.3110).
 • mswordapplication UCHWALA_NR_IX_44_2011.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Suwałkach.
 • mswordapplication UCHWALA_NR_X_45_2011.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na mienie gminne.
 • mswordapplication UCHWALA_NR_X_46_2011.doc [400 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 290, poz.3568).
 • mswordapplication UCHWALA_NR_XI_47_2011.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na mienie gminne.
 • mswordapplication UCHWALA_NR_XI_48_2011.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 299, poz.3749).
 • mswordapplication UCHWALA_NR_XI_49_2011.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 299, poz.3749).
 • mswordapplication UCHWALA_NR_XI_50_2011.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy (Dz.Urz.Woj.Podl. 299, poz.3750).
 • mswordapplication UCHWALA_NR_XI_51_2011.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 299, poz.3751).
 • mswordapplication UCHWALA_NR_XI_52_2011.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 299, poz.3752).
 • mswordapplication UCHWALA_NR_XI_53_2011.doc [500 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (uchylona przez uchwałę Nr XII/69/2011).
 • mswordapplication UCHWALA_NR_XI_54_2011.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 310, poz.4065).
 • mswordapplication UCHWALA_NR_XI_55_2011.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr307, poz.4001).
 • mswordapplication UCHWALA_NR_XI_56_2011.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2012
 • mswordapplication UCHWALA_NR_XI_57_2011.doc [60 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Szypliszki i Gminą Jeleniewo w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
 • mswordapplication UCHWALA_NR_XI_58_2011.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę na czas dłuższy niż 3 lata.
 • mswordapplication UCHWALA_NR_XI_59_2011.doc [400 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 314, poz.4167).
 • mswordapplication UCHWALA_NR_XII_60_2011.doc [60 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2012.
 • mswordapplication UCHWALA_NR_XII_61_2011.doc [50 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie przekształcenia Biblioteki Publicznej w Jeleniewie w samorządową instytucję kultury Gminy Jeleniewo oraz nadania jej statutu (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2012 r. poz.412).
 • mswordapplication UCHWALA_NR_XII_62_2011.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/109/04 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dz.Urz.Woj.Podl. rok 2012 poz.164).
 • mswordapplication UCHWALA_NR_XII_63_2011.doc [300 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2012 – 2017.
 • mswordapplication UCHWALA_NR_XII_64_2011.doc [1 MB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeleniewo na rok 2012 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2012 r. poz.596).
 • mswordapplication UCHWALA_NR_XII_65_2011.doc [500 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2012 r., poz.514).
 • mswordapplication UCHWALA_NR_XII_66_2011.doc [50 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Jeleniewo z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2012 rok.
 • mswordapplication UCHWALA_NR_XII_67_2011.doc [300 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jeleniewo na lata 2012 – 2021 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2012 r. poz.397).
 • mswordapplication UCHWALA_NR_XII_68_2011.doc [2 MB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Jeleniewo (Dz.Urz.Woj.Podl. rok 2012 poz.165).
 • mswordapplication UCHWALA_NR_XII_69_2011.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz.Urz.Woj.Podl. rok 2012 poz.145).

ROK 2010

 • msword UCHWALA_NR_I_1_10.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Jeleniewo.
 • msword UCHWALA_NR_I_2_10.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jeleniewo.
 • msword UCHWALA_NR_II_3_10.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/208/10 z dnia 9 listopada 2010 r. Rady Gminy Jeleniewo w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 301, poz.3932).
 • msword UCHWALA_NR_II_4_10.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jeleniewo.
 • msword UCHWALA_NR_III_5_10.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie składu osobowego stałych komisji Rady Gminy.
 • msword UCHWALA_NR_III_6_10.doc [60 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Jeleniewo z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2011 rok.
 • msword UCHWALA_NR_III_7_10.doc [60 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2011.
 • msword UCHWALA_NR_III_8_10.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/208/10 z dnia 9 listopada 2010 r. Rady Gminy Jeleniewo w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 16, poz.245).
 • msword UCHWALA_NR_III_9_10.doc [300 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/66/07 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 16, poz.246).
 • msword UCHWALA_NR_III_10_10.doc [200 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 30, poz.411).