BIP Gmina Jeleniewo

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Jeleniewo - 2011-2020

OGŁOSZENIA I OBWIESZCZENIA 2021 ROK

 • pdf OBWIESZCZENIE 26.02.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę odcinka elektroenergetycznej linii kablowej w Gminie Jeleniewo obręb Sumowo
 • pdf OBWIESZCZENIE 31.03.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie obiektu infrastruktury technicznej w Gminie Jeleniewo obręb Sumowo
 • pdf OBWIESZCZENIE IZP.6721.1.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Żywa Woda, w gminie Jeleniewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 • pdf OBWIESZCZENIE IZP.6721.2.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Żywa Woda, w gminie Jeleniewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 • pdf OBIESZCZENIE 27.04.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę drogi gminnej Malesowizna (Turtul) do Suwalskiego Parku Krajobrazowego
 • pdf Zawiadomienie komisji.pdf - z dn. 31.05.2021 r. o wyłożeniu spisu inwentaryzacyjnego mienia Skarbu Państwa przewidzianego do komunalizacji
 • pdf OBWIESZCZENIE 09.06.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym na budowę drogi gminnej Malesowizna (Turtul) do Suwalskiego Parku Krajobrazowego
 • pdf zawiadomienie Starosty Suwalskiego.pdf - nt. wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Czajewszczyzna, Gulbieniszki, Hultajewo, Ignatówka, Kazimierówka, Łopuchowo, Sidorówka, Sidory Zapolne, Sumowo, Szeszupka, Ścibowo, Udryn, Udziejek, Wołownia
 • pdf ZAWIADOMIENIE.pdf - z dnia 16 lipca 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej w obrębie Szurpiły, Gmina Jeleniewo
 • pdf Obwieszczenie o przystapieniu do sporządzenia planu.pdf - Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Rychtyn, Leszczewo, Okrągłe i Czerwone Bagno w gminie Jeleniewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 • pdf ZAWIADOMIENIE 02.08.2021.pdf - o zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 293/2 w obrębie Szurpiły gmina Jeleniewo"
 • pdf ZAWIADOMIENIE NR OŚK.6220.4.2021.pdf - o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy o 20 MW realizowanej w granicach części działki o nr ew. 29/11 obręb Leszczewo (woj. podlaskie, gm. Jeleniewo) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem"
 • pdf ZAWIADOMIENIE NR OŚK.6220.5.2021.pdf - o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy o 26 MW realizowanej w granicach części dziaełk o nr ew. 54 i 55 obręb 0019 Rychtyn (woj. podlaskie, gm. Jeleniewo) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem"
 • pdf ZAWIADOMIENIE OŚK.6220.2.2021.pdf - o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku PCWO Energy Projekt Sp. z o.o. w Warszawie w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 293/2 obręb Szurpiły Gm. Jeleniewo"
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 251..2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 1 września 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowej zamiany, bezprzetargowej sprzedaży, bezprzetargowej sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych oraz użyczenia
 • pdf ZAWIADOMIENIE OŚK.6220.4.2021.pdf - o zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy o 20 MW realizowanej w granicach części działki o nr ew. 29/11 obręb Leszczewo (woj. podlaskie, gm. Jeleniewo) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem"
 • pdf ZAWIADOMIENIE OŚK.6220.5.2021.pdf - o zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy o 26 MW realizowanej w granicach części dziaełk o nr ew. 54 i 55 obręb 0019 Rychtyn (woj. podlaskie, gm. Jeleniewo) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem"
 • pdf ZAWIADOMIENIE OŚK.6220.6.2021 z 15.09.2021.pdf - o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Wołownia o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowaną na działce nr 472/6 obręb: Wołownia gmina: Jeleniewo"
 • pdf ZAWIADOMIENIE OŚK.6220.4.2021 z 17.09.2021.pdf - o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy o 20 MW realizowanej w granicach części działki o nr ew. 29/11 obręb Leszczewo (woj. podlaskie, gm. Jeleniewo) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem"
 • pdf ZAWIADOMIENIE OŚK.6220.5.2021 z 17.09.2021.pdf - o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy o 26 MW realizowanej w granicach części dziaełk o nr ew. 54 i 55 obręb Rychtyn (woj. podlaskie, gm. Jeleniewo) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem"
 • pdf Obwieszczenie Starosty Suwalskiego znak AIB.6740.6.46.2021.pdf - z dn. 24.09.2021 r o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowę z przebudową drogi powiatowej nr 11141B Prudziszki-Suchodoły-Węgielnia w km 1+306 - 3+579
 • pdf plan polowań zbiorowych - KUNA.pdf
 • pdf Plan polowań zbiorowych - JEDYNKA.pdf
 • pdf zmiana planu polowań zbiorowych - JEDYNKA.pdf
 • pdf plan polowań zbiorowych - KAWKA.pdf
 • pdf uszczegółowienie planu polowań zbiorowych - KAWKA 05.11.2021 r..pdf
 • pdf plan polowań zbiorowych - HAŃCZA.pdf
 • pdf zmiana planu polowań zbioriwych - HAŃCZA.pdf
 • pdf Zawiadomienie o zebranych dowodach.pdf - Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji znak OŚK.6220.6.2021 z dnia 05.10.2021 r.
 • pdf obwieszczenie Ministra Rozwoju Technologii i Pracy.pdf - z dn. 03 listopada 2021 r. w sprawie wydania decyzji
 • pdf uszczegółowienie planu polowań zbiorowych - KAWKA 05.11.2021 r..pdf
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 264.2021.pdf - w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jeleniewo w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Jeleniewo
 • pdf informacja o wynikach konsultacji społecznych..pdf - w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Jeleniewo w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Jeleniewo
 • pdf ZAWIADOMIENIE NR OŚK.6220.6.2021.pdf - o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Wołownia o mocy do 1,0 MW, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowaną na działce nr 476/2 obręb: Wołownia gmina: Jeleniewo"
 • pdf Informacja dot. urządzeń melioracji wodnej.pdf - z dn. 17 listopada 2021 r.

OGŁOSZENIA I OBWIESZCZENIA 2021 ROK

OGŁOSZENIA I OBWIESZCZENIA - II PÓŁROCZE 2020 R.

 • ZAWIADOMIENIE NR OŚK.6220.12.2020

  Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 15 grudnia 2020 r. o wydaniu  w dniu 15 grudnia 2020 r. decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn.: „Budowa i uruchomienie farm/y fotowoltaicznej/ych o mocy do 2 MW (2 x1 MWp lub 1 x 2 MWp), na działce o nr ewidencyjnym 430/4 położonej w Jeleniewie, nr ewid. gruntów 2012032_2.0009.430/4", z wniosku Fast Energy Sp. zo. o., ul. Czechosłowacka 3, 81-963 Gdynia.

  Więcej
 • ZAWIADOMIENIE NR OŚK.6220.11.2020

  Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 15 grudnia 2020 r. o wydaniu  w dniu 15 grudnia 2020 r. decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn.: „Budowa i uruchomienie jednej farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW, na działce o nr ewidencyjnym 446 położonej w Jeleniewie, nr ewid. gruntów 2012032_2.0009.446, z wniosku Fast Energy Sp. zo. o., ul. Czechosłowacka 3, 81-963 Gdynia.

  Więcej
 • ZAWIADOMIENIE NR OŚK.6220.10.2020

  Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 15 grudnia 2020 r. o wydaniu  w dniu 15 grudnia 2020 r. decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn.: „Budowa i uruchomienie czterech farm fotowoltaicznej o mocy do 1 MW lub jednej o mocy do 4 MW, na działce o nr ewidencyjnym 450 położonej w Jeleniewie, nr ewid. gruntów 2012032_2.0009.450”, z wniosku Fast Energy Sp. zo. o., ul. Czechosłowacka 3, 81-963 Gdynia.

  Więcej
 • ZAWIADOMIENIE NR OŚK.6220.9.2020

  Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 15 grudnia 2020 r. o wydaniu  w dniu 15 grudnia 2020 r. decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn.: „Budowa i uruchomienie jednej farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW, na działkach o nr ewidencyjnym 463 i 464 położonej w Jeleniewie, nr ewid. gruntów 2012032_2.0009.463 i 464”, z wniosku Fast Energy Sp. zo. o., ul. Czechosłowacka 3, 81-963 Gdynia.

  Więcej
 • ZAWIADOMIENIE NR OŚK.6220.8.2020

  Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 15 grudnia 2020 r. o wydaniu  w dniu 15 grudnia 2020 r. decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn.: „Budowa i uruchomienie jednej farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW, na działce o nr ewidencyjnym 480 i 481 położonej w Jeleniewie, nr ewid. gruntów 2012032_2.0009.480  i 481”, z wniosku Fast Energy Sp. zo. o., ul. Czechosłowacka 3, 81-963 Gdynia

  Więcej
 • ZAWIADOMIENIE NR OŚK.6220.7.2020

  Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 15 grudnia 2020 r. o wydaniu  w dniu 15 grudnia 2020 r. decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn.: „Budowa i uruchomienie farm/y fotowoltaicznej/ych o mocy do 3 MWp (np. 3 x1 MWp lub 1 x 3 MWp), na działce o nr ewidencyjnym 152/7 położonej w Krzemiance, nr ewid. gruntów 2012032_2.0011.152/7”, z wniosku Fast Energy Sp. z o. o., ul. Czechosłowacka 3, 81-963 Gdynia.

  Więcej
 •  

  Wójt Gminy Jeleniewo działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) przeznacza do zamiany nieruchomości położone w obrębie Okrągłe gmina Jeleniewo.

  Więcej
 • OBWIESZCZENIE NR OŚK.6220.12.2020

  Dotyczy: prowadzonego na wniosek Fast Energy Sp. z o. o., ul. Czechosłowacka 3, 81-963 Gdynia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa i uruchomienie farm/y fotowoltaicznej/ych o mocy do 2 MW (2 x1 MWp lub 1 x 2 MWp), na działce o nr ewidencyjnym 430/4 położonej w Jeleniewie, nr ewid. gruntów 2012032_2.0009.430/4”

  Więcej
 • OBWIESZCZENIE NR OŚK.6220.11.2020

  Dotyczy: prowadzonego na wniosek Fast Energy Sp. z o. o., ul. Czechosłowacka 3, 81-963 Gdynia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa i uruchomienie jednej farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW, na działce o nr ewidencyjnym 446 położonej w Jeleniewie, nr ewid. gruntów 2012032_2.0009.446”.

  Więcej
 • OBWIESZCZENIE NR OŚK.6220.10.2020

  Dotyczy: prowadzonego na wniosek Fast Energy Sp. z o. o., ul. Czechosłowacka 3, 81-963 Gdynia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa i uruchomienie czterech farm fotowoltaicznej o mocy do 1 MW lub jednej o mocy do 4 MW, na działce o nr ewidencyjnym 450 położonej w Jeleniewie, nr ewid. gruntów 2012032_2.0009.450”.

  Więcej
 • OBWIESZCZENIE NR OŚK.6220.9.2020

  Dotyczy: prowadzonego na wniosek Fast Energy Sp. z o. o., ul. Czechosłowacka 3, 81-963 Gdynia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa i uruchomienie jednej farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW, na działce o nr ewidencyjnym 463 i 464 położonej w Jeleniewie, nr ewid. gruntów 2012032_2.0009.463   i 464”.

  Więcej
 • OBWIESZCZENIE NR OŚK.6220.8.2020

  Dotyczy: prowadzonego na wniosek Fast Energy Sp. z o. o., ul. Czechosłowacka 3, 81-963 Gdynia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa i uruchomienie jednej farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW, na działce o nr ewidencyjnym 480 i 481 położonej w Jeleniewie, nr ewid. gruntów 2012032_2.0009.480  i 481”.

  Więcej
 • OBWIESZCZENIE NR OŚK.6220.7.2020

  Dotyczy: prowadzonego na wniosek Fast Energy Sp. z o. o., ul. Czechosłowacka 3, 81-963 Gdynia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa i uruchomienie farm/y fotowoltaicznej/ych o mocy do 3 MWp (np. 3 x1 MWp lub 1 x 3 MWp), na działce o nr ewidencyjnym 152/7 położonej w Krzemiance, nr ewid. gruntów 2012032_2.0011.152/7”.

  Więcej
 • Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości

  Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 28 października 2020 r.

  Więcej
 • ZAWIADOMIENIE OŚK.6220.4.2020

  stron postępowania o wydanym w dniu 27 października 2020 r. postanowieniu OŚK.6220.4.2020

  Więcej
 • OBWIESZCZENIE NR IZP.6733.13.2020

  WÓJTA GMINY JELENIEWO z dnia 7 października   2020 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i rozbudowie sieci elektroenergetucznej w obrębie Białorogi i Suchodoły w Gminie Jeleniewo

  Więcej
 • Obwieszczenie nr OŚK.6220.12.2020

  Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 7 października 2020 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa i uruchomienie farm/y fotowoltaicznej/ych o mocy do 2 MW (2 x1 MWp lub 1 x 2 MWp), na działce o nr ewidencyjnym 430/4 położonej w Jeleniewie,  nr ewid. gruntów 2012032_2.0009.430/4”

  Więcej
 • Obwieszczenie nr OŚK.6220.11.2020

  Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 7 października 2020 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa i uruchomienie jednej farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW, na działce o nr ewidencyjnym 446 położonej w Jeleniewie, nr ewid. gruntów 2012032_2.0009.446”

  Więcej
 • Obwieszczenie nr OŚK.6220.10.2020

  Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 7 października 2020 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa i uruchomienie czterech farm fotowoltaicznej o mocy do 1 MW   lub jednej o mocy do 4 MW, na działce o nr ewidencyjnym 450 położonej  w Jeleniewie, nr ewid. gruntów 2012032_2.0009.450”:

  Więcej
 • Obwieszczenie nr OŚK.6220.9.2020

  Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 7 października 2020 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa i uruchomienie jednej farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW, na działce o nr ewidencyjnym 463 i 464 położonej w Jeleniewie, nr ewid. gruntów 2012032_2.0009.463   i 464”

  Więcej

OBWIESZCZENIA - I PÓŁROCZE 2020 R.

2019 rok

 • pdf OBWIESZCZENIE 25.02.2019.pdf - o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na Budowę przyłącza kablowego Gmina Jeleniewo obręb Łopuchowo
 • pdf OBWIESZCZENIE 07.03.2019.pdf - o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę linii kablowej Gm. Jeleniewo obręb Szurpiły
 • pdf ZAWIADOMIENIE 15.04.2019.pdf - o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa chlewni o obsadzie do 207 DJP oraz 2 zewnętrznych zamkniętych zbiorników na gnojowicę V=1150 m3 każdy oraz wykonanie wymaganych podłączeń infrastruktury i utwardzenie terenu na działce położonej w miejscowości Żywa Woda Gm. Jeleniewo"
 • pdf OBWIESZCZENIE 07.05.2019.pdf - o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę linii kablowej i napowietrznej w Gminie Jeleniewo obręb Szurpiły
 • pdf OGŁOSZENIE 16.05.2019.pdf - wykonaniu Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie gminy Jeleniewo w obrębach Prudziszki i Udziejek
 • pdf OBWIESZCZENIE 21.05.2019.pdf - o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym na budowę stacji telefonii komórkowej w Gm. Jeleniewo obręb Wołownia
 • pdf OBWIESZCZENIE 03.06.2019.pdf - o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na rozbiórce starego mostu przez rzekę Czarna Hańcza w miejscowości Malesowizna Gm. Jeleniewo
 • pdf OBWIESZCZENIE 19.06.2019.pdf - o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w Gminie Jeleniewo obręb Wołownia
 • pdf OBWIESZCZENIE 25.06.2019.pdf - Starosty Suwalskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej-budowę drogi gminnej Nr 101780B, droga we wsi Malesowizna wraz z inrastrukturą techniczną obręb Malesowizna, gmina Jeleniewo
 • pdf OBWIESZCZENIE 10.07.2019.pdf - o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej inwestycję polegającą na rozbiórce istniejącego i budowie nowego mostu przez rzekę Czarna Hańcza w ciągu drogi powiatowej nr 1133B Kruszki-Szurpiły-Jeleniewo
 • pdf OGŁOSZENIE.pdf - Wójt Gminy Jeleniewo, ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości do sprzedaży bezprzetargowej, położonej w obrębie wsi Prudziszki, gm. Jeleniewo
 • pdf OGŁOSZENIE..pdf - Wójt Gminy Jeleniewo, ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnych przetargów nieograniczonych, stanowiących własność Gminy Jeleniewo, położonych w obrębach: Łopuchowo, Malesowizna, Kazimierówka, gm. Jeleniewo
 • pdf Obwieszczenie Starosty Suwalskiego.pdf - Obwieszczenie Starosty Suwalskiego z dnia 27.08.2019 r. o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Wójtowi Gminy Jeleniewo zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - budowa drogi gminnej Nr 101780B we wsi Malesowizna
 • pdf OBWIESZCZENIE 07.11.2019.pdf - o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w gminie Jeleniewo w obrębie 0023 Suchodoły, działki nr geod.: 15/2, 86,13
 • pdf OBWIESZCZENIE 23.12.2019.pdf - o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę sieci elektroenergetycznej w Gminie Jeleniewo obręb Suchodoły

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO W MIEJSCOWOŚCI ŻYWA-WODA

2018 rok

 • pdf OBWIESZCZENIE 19.01.2018.pdf - o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę linii kablowej w Gminie Jeleniewo w obrębie Jeleniewo
 • pdf OBWIESZCZENIE 06.03.2018 r..pdf - o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę linii energetycznej w obrębie Jeleniewo Gm. Jeleniewo
 • pdf OBWIESZCZENIE 19.04.2018.pdf - o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę linii energetycznej w obrębie Sidorówka, Kazimierówka i Jeleniewo Gm. Jeleniewo
 • pdf OBWIESZCZENIE 15.05.2018.pdf - o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę stacji bazowej telefonii komórkowej T-mobile Polska S.A. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Gminie Jeleniewo obręb Sumowo
 • pdf OBWIESZCZENIE 23.05.2018.pdf - o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę linii kablowej w Gminie Jeleniewo w obrębie Szurpiły
 • pdf OBWIESZCZENIE 14.06.2018.pdf - o wydaniu decyzcji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę linii kablowej w Gminie Jeleniewo w obrębie Sidorówka i Kazimierówka
 • pdf OBWIESZCZENIE 14.06.2018 R..pdf - o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę przyłącza kablowego w Gminie Jeleniewo w obrębie Łopuchowo
 • pdf OBWIESZCZENIE 25.06.2018.pdf - o zawarciu porozumienia w związku z prowadzeniem postępowania administracyjnego
 • pdf OBWIESZCZENIE IZP.6733.17.2018.pdf - o wydaniu decyzcji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w Gminie Jeleniewo obręb Sumowo
 • pdf OBWIESZCZENIE IZP.6733.21.2018.pdf - o wydaniu decyzcji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie budowie linii kablowej w Gminie Jeleniewo obręb Szurpiły
 • pdf OBWIESZCZENIE 13.08.2018.pdf - o wydaniu decyzcji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę przyłącza w Gminie Jeleniewo obręb Łopuchowo
 • pdf OBWIESZCZENIE 24.08.2018.pdf - o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę linii kablowej w Gminie Jeleniewo w obrębie Żywa Woda i Krzemianka
 • pdf OGŁOSZENIE 10.09.2018.pdf - o konsultacjach z mieszkańcami Gminy Jeleniewo w przedmiocie nadania nazwy urzędowej – obszarowi położonemu w Jeleniewie, obejmującemu działki o numerach geodezyjnych 44 i 45 - „Park im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jeleniewie”
 • pdf KONSULTACJE 10.09.2018.pdf - w przedmiocie projektu uchwały Rady Gminy Jeleniewo w sprawie zmiany Statutu Gminy Jeleniewo
 • pdf OBWIESZCZENIE 21.09.2018.pdf - o wydaniu decyzcji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę linii kablowej w Gminie Jeleniewo obręb Sidory w Gminie Rutka Tartak obręb Kleszczówek
 • pdf OBWIESZCZENIE 28.09.2018.pdf - o wydaniu decyzcji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę linii kablowej w Gminie Jeleniewo obręb Krzemianka i Żywa Woda
 • pdf OBWIESZCZENIE 14 11 2018 r..pdf - Wojewody Podlaskiego o wniesieniu odwołania od decyzji Nr 107/2018 z dnia 25.10.2018 r.
 • pdf OBWIESZCZENIE 11.12.2018.pdf - o wszczęciu postępowania w sprawie inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającą na: Budowa przyłącza kablowego w gminie Jeleniewo, w obrębie Łopuchowo

2017 rok

 • pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Jeleniewo.pdf - Obwieszczenie Wójta Gminy Jeleniewo o wydaniu decyzji celu publicznego w Jeleniewie
 • pdf ZAWIADOMIENIE 24.01.2017.pdf - o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa chlewni o obsadzie do 207 DJP oraz 2 zewnętrznych zamkniętych zbiorników na gnojowicę oV=1150 m3 każdy oraz wykonanie wymaganych podłączeń infrastruktury i utwardzenie terenu na działce nr geod. 103/6 położonej w miejscowości Żywa Woda, gmina. Jeleniewo
 • pdf OBWIESZCZENIE 31.01.2017.pdf - o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym pn. Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej we wsi Szurpiły oraz dróg gminnych wewnętrznych
 • pdf OBWIESZCZENIE 13.02.2017.pdf - o przekazaniu akt sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach w związku z wniesionym odwołaniem od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • pdf OBWIESZCZENIE 28.02.2017 R..pdf - Starosty Suwalskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 101778B Sidorówka - Gulbieniszki we wsi Gulbieniszki
 • pdf WYKAZ 21.03.2017 R..pdf - nieruchomości do sprzedaży, położonej w obrębie wsi Podwysokie Jeleniewskie, gm. Jeleniewo
 • pdf WYKAZ 22.03.2017 R..pdf - nieruchomości przeznaczonych do nabycia bezprzetargowego nieruchomości położonych w obrębie Białorogi oraz do bezprzetargowej zamiany nieruchomości położonych w obrębach: Suchodoły, Sumowo, Udryn, Hultajewo, gm. Jeleniewo
 • pdf Obwieszczenie -Gulbieniszki.pdf - Starosty Suwalskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 101778B Sidorówka - Gulbieniszki we wsi Gulbieniszki
 • pdf OBWIESZCZENIE 02.05.2017.pdf - o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę sieci energetycznej w obrębie Sidory Gm. Jeleniewo
 • pdf OBWIESZCZENIE 14.06.2017.pdf - o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnymna rzecz: PGE Dystrybucja S.A. dla inwestycji w Gminie Jeleniewo w obrębie Sidory
 • pdf OGŁOSZENIE O KONKURSIE.pdf - na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Jeleniewie
 • pdf OBWIESZCZENIE 20.06.2017.pdf - o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę, przebudowę drogi powiatowej Nr 1140B Wołownia-Suchodoły
 • pdf OGŁOSZENIE 28.06.2017.pdf - Komisji Inwentaryzacyjnej Gminy Jeleniewo o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego gruntów Skarbu Państwa
 • pdf OGŁOSZENIE 11.07.2017.pdf - o wyłonieniu wykonawcy Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie gminy Jeleniewo
 • pdf OBWIESZCZENIE 20.07.2017.pdf - o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym na rzecz: Zarządu Dróg Powiatowychw Suwałkach dla inwestycji:przebudowa drogi powiatowej Nr 1140B Wołownia –Suchodoły
 • pdf OGŁOSZENIE 24.07.2017.pdf - Wykaz nieruchomości do nabycia w drodze darowizny położonej w obrębie Prudziszki Gmina Jeleniewo
 • pdf OBWIESZCZENIE 01.08.2017.pdf - o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Szurpiły Gmina Jeleniewo
 • pdf OBWIESZCZENIE 02.08.2017.pdf - o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Krzemianka Gmina Jeleniewo
 • pdf OBWIESZCZENIE 06.09.2017.pdf - o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnymna rzecz: PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie polegającej na budowie linii kablowej w obrębie Szurpiły gm. Jeleniewo
 • pdf OGŁOSZENIE 09.10.2017 r..pdf - o wyłożeniu do publicznego wglądu od dnia 06 listopada 2017 roku do dnia 06 grudnia 2017 roku projektów uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych
 • pdf OGŁOSZENIE 25.10.2017 r..pdf - o przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy
 • pdf Informacja o wynikach przetargu na wydzierżawienie nieruchomości Gminy Jeleniewo.pdf

2016 rok

2015 rok

 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OBWIESZCZENIE nr 1 27.01.2015.docx - o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę napowietrznej i kablowej linii elektroenergetycznej nn-0,4kV w Jeleniewie
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OBWIESZCZENIE nr 2 27.01.2015.docx - o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznegoobejmującej budowę linii oświetleniowej napowietrzno – kablowej nn 0,4kV w Jeleniewie
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OBWIESZCZENIE nr 3 27.01.2015.docx - o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznegoobejmującej budowę stacji transformatorowej napowietrznej słupowej 20/0,4kV w obrębie Prudziszki, Wołownia i Jeleniewo
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Wykaz o zamianie Udziejek 06.02.2015.docx - WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZAMIANY POŁOŻONYCH W OBRĘBIE UDZIEJEK, GM. JELENIEWO
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OBWIESZCZENIE 24.02.2015.docx - o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie
 • pdf OBWIESZCZENIE 02.03.2015.pdf - o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę linii oświetleniowej w Jeleniewie
 • pdf OBWIESZCZENIE 2 MARCA 2015.pdf - o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę linii kablowej w gm. Jeleniewo obręb Malesowizna
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OBWIESZCZENIE 23.03.2015 r..docx - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku obory uwięziowej na płytkiej ściółce z obsadą do 47 DJP, zbiornika na gnojówkę o poj. do 150,0 m³ wraz z płytą obornikową o powierzchni do 200,0 m², zbiornika na ścieki sanitarne o pojemności V=6,0m³, zewnętrznej podziemnej instalacji wodociągowej i podziemnej zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sidory
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OBWIESZCZENIE 31.03.2015.docx - o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OBWIESZCZENIE 01.04.2015 r..docx - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie (modernizacja) z nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej Nr 101766B Szeszupka – Malesowizna - Bachanowo
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OBWIESZCZENIE 02.04.2015.docx - o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku obory uwięziowej na płytkiej ściółce z obsadą do 47 DJP, zbiornika na gnojówkę o poj. do 150,0 m³ wraz z płytą obornikową o powierzchni do 200,0 m², zbiornika na ścieki sanitarne o pojemności V=6,0m³, zewnętrznej podziemnej instalacji wodociągowej i podziemnej zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sidory
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OBWIESZCZENIE-09.04.2015.docx - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku obory uwięziowej na płytkiej ściółce z obsadą do 60 DJP, zbiornika na gnojówkę o poj. do 200,0 m³ wraz z płytą obornikową o powierzchni do 220,0 m², zbiornika na ścieki sanitarne o pojemności V=6,0 m³, zewnętrznej podziemnej instalacji wodociągowej i podziemnej zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w m. Sidory
 • pdf OBWIESZCZENIE 21.04.2015.pdf - o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OBWIESZCZENIE 30.04.2015.docx - o wydaniu postanowienia w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym
 • pdf OBWIESZCZENIE z 4.05.2015 OŚK.6220.9.2015.pdf - o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym
 • pdf OBWIESZCZENIE 19.05.2015.pdf - o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie (modernizacja) z nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej nr 101766B Szeszupka-Malesowizna-Bachanowo
 • pdf OBWIESZCZENIE 19.05.2015 R..pdf - o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę drogi Szeszupka-Malesowizna -Bachanowo
 • pdf OBWIESZCZENIE 21.05.2015.pdf - o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia w m. Sidory gm. Jeleniewo
 • pdf OBWIESZCZENIE 02.06.2015.pdf - o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę drogi Leszczewo - Suchodoły Gmina Jeleniewo
 • pdf OBWIESZCZENIE 15.06.2015 R..pdf - o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie, rozbudowie i przebudowie stacji uzdatniania wody we wsi Gulbieniszki gm. Jeleniewo
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OBWIESZCZENIE 23.06.2015.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 23 czerwca 2015 r.w sprawie ujawnienia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Suchodoły
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document INSTRUKCJA 23.06.2015.docx - wypełniania wniosku o ustalenie uprawnień do udziałuwe Wspólnocie Gruntowej wsi Suchodoły
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document WNIOSEK 23.06.2015.docx - o ustalenie uprawnień do udziału we Wspólnocie Gruntowej we wsi Suchodoły
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Ogłoszenie - 03.07.2015.docx - Wykaz nieruchomości do bezprzetargowego nabycia w drodze darowizny
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OBWIESZCZENIE 06.07.2015 .docx - o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz: GMINIE JELENIEWO 16-400 Jeleniewo, ul. Słoneczna 3 lokalizację inwestycji celu publicznego obejmującej przebudowę istniejącej drogi publicznej gminnej nr 101766B
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OBWIESZCZENIE 10.07.2015.docx - o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającą na: przebudowie drogi powiatowej nr 1141B Prudziszki - Suchodoły – Węgielnia w km 2+210+460
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OBWIESZCZENIE 21.07.2015 .docx - o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Gminy Jeleniewo 16-400 Jeleniewo, ul. Słoneczna 3 lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającą na:budowie, rozbudowie i przebudowie stacji uzdatniania wody we wsi Gulbieniszki
 • pdf ZAWIADOMIENIE OŚK.6220.1.2015.pdf - o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na realizacji "I turbiny wiatrowej w lokalizacji Okrągłe"
 • pdf ZAWIADOMIENIE OŚK.6220.3.2015.pdf - o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na realizacji "I turbiny wiatrowej w lokalizacji Podwysokie Jeleniewskie"
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document WYKAZ-wspólnoty gruntowej wsi Suchodoły.docx - Wykaz uprawnionych i ich udziały we Wspólnocie Gruntowej wsi Suchodoły, gm. Jeleniewo.
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OBWIESZCZENIE 30.07.2015 R..docx - o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Gminy Jeleniewo 16-400 Jeleniewo, ul. Słoneczna 3 lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnympolegającą na utwardzeniu betonem asfaltowym nawierzchni drogi gminnej, Leszczewo – Suchodoły, gm. Jeleniewo
 • jpeg OBWIESZCZENIE OŚK.6220.12.2015.jpg - o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Zarzecze Jeleniewskie
 • jpeg OBWIESZCZENIE OŚK.6220.13.2015.jpg - o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Malesowizna
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OGŁOSZENIE 04.08.2015r..docx - o przeprowadzeniu pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Białorogi i Hultajewo, gm. Jeleniewo
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OBWIESZCZENIE 18.08.2015.docx - o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz: Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkachpolegającą na: przebudowie drogi powiatowej nr 1141B Prudziszki - Suchodoły – Węgielnia
 • pdf OBWIESZCZENIE 04.09.2015 R..pdf - o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym "Budowa sieci wodociągowej wzdłuż drogi gminnej we wsi Jeleniewo i Kazimierówka, gmina Jeleniewo"
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OBWIESZCZENIE 21.09.2015.docx - o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, której przedmiotem jest Budowa sieci wodociągowej wzdłuż drogi gminnej we wsi Podwysokie Jeleniewskie, gmina Jeleniewo
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OGŁOSZENIE 02.10.2015.docx - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych położonych we wsi Żywa Woda, gm. Jeleniewo
 • pdf OBWIESZCZENIE 21.10.2015.pdf - o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na Budowa sieci wodociągowej wzdłuż drogi gminnej we wsi Jeleniewo i Kazimierówka, Gmina Jeleniewo
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OBWIESZCZENIE-PGN.docx - Wójta Gminy Jeleniewo o podaniu do publicznej wiadomości informacji o możliwości zapoznania się z projektem „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jeleniewo na lata 2015–2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jeleniewo na lata 2015 – 2020
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document PGN Jeleniewo.docx - projekt „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jeleniewo na lata 2015–2020”
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document prognoza PGN.docx - Prognoza oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jeleniewo na lata 2015 – 2020
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OBWIESZCZENIE-POŚ.docx - Wójta Gminy Jeleniewo o podaniu do publicznej wiadomości informacji o możliwości zapoznania się z projektem „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jeleniewo na lata 2015 – 2018 z perspektywą do 2022 r.” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jeleniewo na lata 2015 – 2018 z perspektywą do 2022 r.
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document POŚ Jeleniewo.docx - projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jeleniewo na lata 2015 – 2018 z perspektywą do 2022 r.”
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document prognoza POŚ.docx - prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jeleniewo na lata 2015 – 2018 z perspektywą do 2022 r.
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OBWIESZCZENIE-PZC.docx - Wójta Gminy Jeleniewo o podaniu do publicznej wiadomości informacji o możliwości zapoznania się z projektem „Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Jeleniewo na lata 2015–2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Jeleniewo na lata 2015–2030
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document PZC Jeleniewo.docx - Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Jeleniewo na lata 2015–2030
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document prognoza PZC.docx - Prognoza oddziaływania na środowisko projektu założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Jeleniewo na lata 2015–2030
 • pdf OBWIESZCZENIE 03.11.2015.pdf - o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej w obrębie Podwysokie Jeleniewskie
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document WYKAZ-Szurpiły.docx - odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w obrębie Szurpiły, gm. Jeleniewo
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Wykaz - Szurpiły gm. Jeleniewo.docx - nieruchomości przeznaczonych do zamiany położonych w obrębie Szurpiły, gm. Jeleniewo
 • pdf Informacja (21.12.2015).pdf - o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Jeleniewo

Sprzedaż drzew „na pniu” przeznaczonych do wyrębu w 2015 r. z pasów drogowych dróg gminnych na terenie gminy Jeleniewo

2014

Zarzecze Jeleniewskie - dokumenty do raportu zgodnie z zawiadomieniem z dnia 07.10.2014 r.

2013

 • msword OBWIESZCZENIE 16.01.2013 - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 stycznia 2013 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dwutorowej napowietrznej linii energetycznej 400kV na terenie Gminy Jeleniewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 • msword OBWIESZCZENIE 17.01.2013 - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 17 stycznia 2013 r. o wydaniudecyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz: Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach.
 • vnd.ms-office OBWIESZCZENIE 26.02.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 26 lutego 2013 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej działki o nr geod. 164, 165, 211 w obrębie wsi Prudziszki, gm. Jeleniewo, działki o nr geod. 30/8, 30/9, 88, 20/2, 20/3, 51/1, 51/2 w obrębie wsi Suchodoły, gm. Jeleniewo działki o nr geod. 164, 165, 211 w obrębie wsi Białorogi, gm. Jeleniewo.
 • vnd.ms-office POSTANOWIENIE 01.03.2013.doc - o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki w Obwieszczeniu Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 26 lutego 2013 r.
 • vnd.ms-office OBWIESZCZENIE-12.04.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie wydaniadecyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz: Polskim Sieciom Elektroenergetycznym Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Warszawskiej 165, 05-510 Konstancin-Jeziorna.
 • vnd.ms-office WYKAZ ŁOPUCHOWO.doc - nieruchomości przeznaczonych do zamiany z dnia 17 czerwca 2013 r.
 • vnd.ms-office WYKAZ ŻYWA WODA.doc - nieruchomoąści przeznaczonych do zamiany położonych w obrębie Żywa Woda, Gm. Jeleniewo.
 • vnd.ms-office WYKAZ KRZEMIANKA.doc - odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w obrębie Krzemianka Gm. Jeleniewo.
 • vnd.ms-office OBWIESZCZENIE 15.07.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie ujawnienia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Sidory
 • vnd.ms-office Wniosek o ustalenie uprawnień.doc - do udziału we Wspólnocie Gruntowej we wsi Sidory
 • vnd.ms-office INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU.doc - o ustalenie uprawnień do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Sidory
 • msword OGŁOSZENIE 26.09.2013 R..doc - Wykaz nieruchomości do nabycia w drodze darowizny
 • msword WYKAZ BŁASKOWIZNA.doc - NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZAMIANY POŁOŻONYCH W OBRĘBIE BŁASKOWIZNA, GM. JELENIEWO
 • msword OBWIESZCZENIE 17.10.2017.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 17 października 2013 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • msword PROJEKT 28.10.2013.doc - Rocznego programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok
 • msword OBWIESZCZENIE 28.10.2013.doc - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • msword OBWIESZCZENIE 27.11.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 27.11.2013 r. o wydaniudecyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie
 • msword WYKAZ 16.12.2013.doc - nieruchomości do nabycia w drodze darowizny obręb Prudziszki Gmina Jeleniewo
 • msword Wykaz uprawnionych i ich udziały we Wspólnocie Gruntowej wsi Sidory.doc

2012

 • mswordapplication Obwieszczenie.doc - Wójta Gminy Jeleniewo o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej Obręb Jeleniewo.
 • mswordapplication OGLOSZENIE_-_Wykaz_nieruchomości.doc - stanowiącej własność Gminy Jeleniewo przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz nabycia nieruchomości w drodze darowizny z dnia 27 lutego 2012 r.
 • msword, application OBWIESZCZENIE.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 8 marca 2012 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz: Urzędu Gminy Jeleniewo
 • msword, application Wykaz_o_zamianie.doc - nieruchomości położonych w obrębie Błaskowizna Gmina Jeleniewo.
 • msword, application OBWIESZCZENIE.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 19 marca 2012 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie.
 • msword, application OBWIESZCZENIE.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 11 kwietnia 2012 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej działki o nr geod. 253/1, 253/2, 253/3, 252/1 w obrębie miejscowości Szurpiły, gm. Jeleniewo.
 • msword, application OBWIESZCZENIE.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 kwietnia 2012 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej działki o nr geod. 236(chodnik), 304, 262(plac rekreacyjny) w obrębie miejscowości Szurpiły, gm. Jeleniewo.
 • msword, application WYKAZ_Udziejek.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 29 marca 2012 r. o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości do sprzedaży, położonych w obrębie wsi Udziejek.
 • msword, application OGLOSZENIE.doc - o wyłożeniu spisu inwentaryzacyjnego gruntów Skarbu Państwa (działka oznaczona numerem geodezyjnym 226/7 obręb Żywa Woda, gm. Jeleniewo do publicznego wglądu.
 • msword, application OGLOSZENIE.doc - Wójta Gminy Jeleniewo o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dwutorowej napowietrznej linii energetycznej 400kV na terenie Gminy Jeleniewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 • msword, application OGLOSZENIE_Żywa_Woda.doc - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany w obrębie Żywa Woda, Gmina Jeleniewo z dnia 14 maja 2012 r.
 • [] OBWIESZCZENIE_17.05.2012 - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 17 maja 2012 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz: Urzędu Gminy Jeleniewo.
 • [] OBWIESZCZENIE_(04.06.2012) - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 4 czerwca 2012 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej:Budowa linii kablowej oświetleniowej, lokalizacja słupów oświetleniowych w ilości 19 szt.
 • [] OBWIESZCZENIE-11.06.2012 - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 11 czerwca 2012 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej działki o nr geod. 51 i 52 w obrębie miejscowości Jeleniewo, gm. Jeleniewo.
 • msword, application OBWIESZCZENIE_2_LIPIEC_2012.doc - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany położonych w obrębie Szeszupka, Gm. Jeleniewo.
 • msword, application OBWIESZCZENIE_(13.07.2012).doc - Wójta Gminy Jeleniewo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wołownia i Leszczewo w Gminie Jeleniewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 • msword OBWIESZCZENIE 25.07.2012 - Wójta Gminy Jeleniewo o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz: GMINY JELENIEWO, ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo, polegającą: na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz lokalizacją słupów oświetleniowych.
 • msword OBWIESZCZENIE 27.07.2012 - Wójta Gminy Jeleniewo o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej: Obręb Sidory, gmina Jeleniewo.
 • msword OBWIESZCZENIE 14.08.2012 - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 14 sierpnia 2012 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz: Urzędu Gminy Jeleniewo, ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo, polegającą na: rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części budynku Biblioteki Publicznej z użyczeniem na Ochotniczą Straż Pożarną Jeleniewo z przeznaczeniem na Punkt Przedszkolny.
 • msword OBWIESZCZENIE 30.08.2012 - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 sierpnia 2012 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającą na: Przebudowie drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny – Smolniki –Sidory
 • msword OBWIESZCZENIE STAROSTY.doc - Suwalskiego z dnia 10 września 2012 r.
 • msword OBWIESZCZENIE 09.10.2012 - Wójta Gminy Jeleniewo o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. Dziedzictwo jaćwieskie atrakcją Pojezierza Suwalskiego – Izba Pamięci Jaćwieskiej z infrastrukturą techniczną w Szurpiłach.
 • msword OBWIESZCZENIE 13.11.2012 - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 13 listopada 2012 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz: PGE Dystrybucja S.A., Oddział Białystok Rejon Energetyczny Suwałki.
 • pdf Obwieszczenie-Malesowizna.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej "Malesowizna" na gruntach miejscowości Malesowizna, Gm.Jeleniewo
 • pdf Wniosek.Malesowizna.pdf - Inwertora EKO ENERGIA J.Pawlikowski-Bulcyk i Wspólnicy Sp.k.
 • pdf 01_Strona tytułowa.pdf - Karta informacyjna przedsięwzięcia.
 • pdf 02_Karta_informacyjna Malesowizna.pdf
 • pdf 03_1_Mapa_ew_Malesowizna.pdf
 • pdf 03_2_Mapa_ew_ST_Pawlowka.pdf
 • pdf 03_3_Mapa_ew_Zarzecze.pdf
 • pdf Malesowizna.pdf
 • pdf Obwieszczenie-Zarzecze Jel.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej "Zarzecze Jeleniewskie" na gruntach miejscowości Zarzecze Jeleniewskie, Gm.Jeleniewo
 • pdf Wniosek.Zarzecze.Jel.pdf - Inwertora EKO ENERGIA J.Pawlikowski-Bulcyk i Wspólnicy Sp.k.
 • pdf 01_Strona tytułowa.pdf - Karta informacyjna przedsięwzięcia.
 • pdf 02_Karta_informacyjna Zarzecze.pdf
 • pdf 03_1_Mapa_ew_Zarzecze.pdf
 • pdf 03_2_Mapa_ew_Morgi.pdf
 • pdf 03_3_Mapa_ew_Podwysokie.pdf
 • jpeg Zarzecze Jeleniewskie.jpeg
 • msword OBWIESZCZENIE 07.12.2012 - Wójta Gminy Jeleniewo zawiadomienie o umorzeniu postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Dziedzictwo jaćwieskie atrakcją Pojezierza Suwalskiego – Izba Pamięci Jaćwieskiej z infrastrukturą techniczną w Szurpiłach.
 • msword OBWIESZCZENIE 12.12.2012 - Wójta Gminy Jeleniewo w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, której przedmiotem jest: Przebudowa drogi powiatowej nr 1138B i zjazdów na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 655 do drogi gminnej (dojazd do cmentarza) około 370 m w miejscowości Jeleniewo wraz z budową odwodnienia.
 • msword OBWIESZCZENIE OŚK.6220.8.2012.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 grudnia 2012 r. o zawiadomieniu strony postępowania oraz społeczeństwo o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na gruntach miejscowości Malesowizna Gm. Jeleniewo.
 • msword OBWIESZCZENIE OŚK.6220.9.2012.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 grudnia 2012 r. o zawiadomieniu strony postępowania oraz społeczeństwo o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na gruntach miejscowości Zarzecze Jeleniewskie Gm. Jeleniewo.
 • msword OBWIESZCZENIE-Malesowizna.doc - Wójta Gminy Jeleniewo o zawieszeniu postępowania.
 • msword OBWIESZCZENIE-Zarzecze Jeleniewskie.doc - Wójta Gminy Jeleniewo o zawieszeniu postępowania.
 • msword OBWIESZCZENIE 18.12.2012.doc - Ministra Środowiska w sprawie Polskich Sieci Elektroenergetycznych

2011

 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo Nr IZP.7331-1/11 z dnia 12 stycznia 2011 r.o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej działki o nr geod. 11/49, 11/10, 192, 13/32 w obrębie wsi Leszczewo, gm. Jeleniewo.
 • msword ZAWIADOMIENIE.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 13 stycznia 2011 r. o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • msword OGLOSZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 17 stycznia 2011 r. o wykazie nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Jeleniewo przeznaczonych do sprzedaży – zamiany w drodze bezprzetargowej..
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 18 stycznia 2011 r. o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w Obwieszczeniu Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 stycznia 2011r. IZP.7331-1/11.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 1 lutego 2011 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej działki o nr geod. 11/49, 11/10, 192, 12/32 w obrębie wsi Leszczewo, gm. Jeleniewo.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 1 lutego 2011 r. o pozostawieniu wniosku Zakładu Sieci Suwałki bez rozpoznana.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 3 lutego 2011 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej w obrębie miejscowości Leszczewo – gmina Jeleniewo.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 lutego 2011 r. o odwieszeniu zawieszonego z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni wiatrowej „Leszczewo”
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 1 marca 2011 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej działki o nr geod w obrębie: - Obręb nr 0012 – Leszczewo.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 3 marca 2011 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz: PGE Dystrybucja S.A.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 8 marca 2011 r. o wyłożeniu raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej „Leszczewo” .
 • msword OGLOSZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 8 marca 2011 r. o sprzedaży bezprzetargowej-zamianie nieruchomości połozonych w obrębie Białorogi Gmina Jeleniewo.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 8 marca 2011 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej działki o nr geod. 204(w części); 181/13; 186/3; 20/22; 185/3; 20/20; 185/1; 20/24; 184/1; 20/13(w części); 187(w części); w obrębie wsi Leszczewo, gm. Jeleniewo.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 8 marca 2011 r. o wszczętciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej nN ze ST 10-437 Błaskowizna I i ST Błaskowizna II, wraz z kablami zalicznikowymi.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 15 marca 2011 r. o zmianie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 2 lutego 2011 roku OŚK.7610.1.2011
 • mswordapplication OBWIESZCZENIE.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 11 kwietnia 2011 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz: Starostwa Powiatowego w Suwałkach polegającą na: przebudowie nawierzchni gruntowej na bitumiczną drogi wewnętrznej o znaczeniu lokalnym, droga wewnętrzna zamiejska (dojazd do Ośrodka Sportów Zimowych Szelment).
 • mswordapplication OBWIESZCZENIE.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewie z dnia 13 kwietnia 2011 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz: Przedsiębiorstwa Obsługi Inwestycji San – System Karol Brodowski, ul Składowa 3A/23, 19-400 Olecko.
 • mswordapplication OBWIESZCZENIE.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 29 kwietnia 2011 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie 20-340, ul Grabarska 21A, w imieniu którego działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, 15-950 Białystok, ul. Elektryczna 13 polegającą na: budowie linii kablowej nN ze ST 10-437 Błaskowizna I i ST 10- 654 Błaskowizna II wraz z kablami zalicznikowymi we wsi Bachanowo i Błaskowizna w gminie Jeleniewo.
 • mswordapplication OGlOSZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Jeleniewo przeznaczonych do sprzedaży – zamiany w drodze bezprzetargowej.
 • mswordapplication OBWIESZCZENIE.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego bejmującej działki o nr geod. 10, 12, 13/3, 13/4, 13/5, 298/2, 298/3, 298/4, 14/3, 314 – obręb Błaskowizna, gm. Jeleniewo i 500 – obręb Hańcza, gm. Przerośl.
 • mswordapplication OBWIESZCZENIE.doc [30 KB] - Postanowienie z dnia 6 lipca 2011 r. dotyczące wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZAWIADOMIENIE.docx [20 KB] - o rozprawie administracyjnej, która odbędzie się dnia 13 lipca 2011 r.
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OBWIESZCZENIE.docx [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 13 lipca 2011 r. o wystąpienie do organów współdziałających w sprawie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej "Leszczewo".
 • mswordapplication Wykaz_Leszczewo.doc [20 KB] - Ogłoszenie Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 22 lipca 2011 r. o wykazie nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Jeleniewo przeznaczonych do zamiany w drodze bezprzetargowej.
 • mswordapplication OBWIESZCZENIE.doc [500 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wołownia i Leszczewo w Gminie Jeleniewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 • mswordapplication OGLOSZENIE.doc [10 KB] - Komisji Inwentaryzacyjnej Gminy Jeleniewo o wyłożeniu w dniach 12.08.2011r. -12.09.2011r. do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego gruntów Skarbu Państwa obręb Prudziszki i Wodziłk
 • mswordapplication POSTANOWIENIE.doc [30 KB] - z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie wezwania do uzupełnienia „Raportu o oddziaływaniu na środowisko…”
 • mswordapplication OBWIESZCZENIE.doc [30 KB] - z dnia 12 sierpnia 2011 r. o sprostowaniu z urzędu omyłki pisarskiej w postanowieniu Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 8 sierpnia 2011 r., znak: OŚK.7610.3.2011.
 • mswordapplication POSTANOWIENIE.doc [70 KB] - z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • mswordapplication OGLOSZENIE.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 20 września 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Jeleniewo przeznaczonych do zamiany i sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
 • mswordapplication WYKAZ_DZIERZAWY.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 20 października 2011 r.
 • mswordapplication OBWIESZCZENIE.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 28 października 2011 r. w sprawie przystąpienia do z m i a n y STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JELENIEWO
 • mswordapplication Wykaz-ogloszenie.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 24 listopada 2011 r. o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży.
 • mswordapplication OBWIESZCZENIE.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 6 grudnia 2011 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej Obręb Leszczewo.