BIP Gmina Jeleniewo

Obwieszczenie nr OŚK.6220.9.2020

OGŁOSZENIA I OBWIESZCZENIA 2021 ROK

 • pdf OBWIESZCZENIE 26.02.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę odcinka elektroenergetycznej linii kablowej w Gminie Jeleniewo obręb Sumowo
 • pdf OBWIESZCZENIE 31.03.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie obiektu infrastruktury technicznej w Gminie Jeleniewo obręb Sumowo
 • pdf OBWIESZCZENIE IZP.6721.1.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Żywa Woda, w gminie Jeleniewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 • pdf OBWIESZCZENIE IZP.6721.2.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Żywa Woda, w gminie Jeleniewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 • pdf OBIESZCZENIE 27.04.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę drogi gminnej Malesowizna (Turtul) do Suwalskiego Parku Krajobrazowego
 • pdf Zawiadomienie komisji.pdf - z dn. 31.05.2021 r. o wyłożeniu spisu inwentaryzacyjnego mienia Skarbu Państwa przewidzianego do komunalizacji
 • pdf OBWIESZCZENIE 09.06.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym na budowę drogi gminnej Malesowizna (Turtul) do Suwalskiego Parku Krajobrazowego
 • pdf zawiadomienie Starosty Suwalskiego.pdf - nt. wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Czajewszczyzna, Gulbieniszki, Hultajewo, Ignatówka, Kazimierówka, Łopuchowo, Sidorówka, Sidory Zapolne, Sumowo, Szeszupka, Ścibowo, Udryn, Udziejek, Wołownia
 • pdf ZAWIADOMIENIE.pdf - z dnia 16 lipca 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej w obrębie Szurpiły, Gmina Jeleniewo
 • pdf Obwieszczenie o przystapieniu do sporządzenia planu.pdf - Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Rychtyn, Leszczewo, Okrągłe i Czerwone Bagno w gminie Jeleniewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 • pdf ZAWIADOMIENIE 02.08.2021.pdf - o zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 293/2 w obrębie Szurpiły gmina Jeleniewo"
 • pdf ZAWIADOMIENIE NR OŚK.6220.4.2021.pdf - o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy o 20 MW realizowanej w granicach części działki o nr ew. 29/11 obręb Leszczewo (woj. podlaskie, gm. Jeleniewo) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem"
 • pdf ZAWIADOMIENIE NR OŚK.6220.5.2021.pdf - o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy o 26 MW realizowanej w granicach części dziaełk o nr ew. 54 i 55 obręb 0019 Rychtyn (woj. podlaskie, gm. Jeleniewo) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem"
 • pdf ZAWIADOMIENIE OŚK.6220.2.2021.pdf - o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku PCWO Energy Projekt Sp. z o.o. w Warszawie w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 293/2 obręb Szurpiły Gm. Jeleniewo"
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 251..2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 1 września 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowej zamiany, bezprzetargowej sprzedaży, bezprzetargowej sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych oraz użyczenia
 • pdf ZAWIADOMIENIE OŚK.6220.4.2021.pdf - o zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy o 20 MW realizowanej w granicach części działki o nr ew. 29/11 obręb Leszczewo (woj. podlaskie, gm. Jeleniewo) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem"
 • pdf ZAWIADOMIENIE OŚK.6220.5.2021.pdf - o zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy o 26 MW realizowanej w granicach części dziaełk o nr ew. 54 i 55 obręb 0019 Rychtyn (woj. podlaskie, gm. Jeleniewo) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem"
 • pdf ZAWIADOMIENIE OŚK.6220.6.2021 z 15.09.2021.pdf - o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Wołownia o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowaną na działce nr 472/6 obręb: Wołownia gmina: Jeleniewo"
 • pdf ZAWIADOMIENIE OŚK.6220.4.2021 z 17.09.2021.pdf - o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy o 20 MW realizowanej w granicach części działki o nr ew. 29/11 obręb Leszczewo (woj. podlaskie, gm. Jeleniewo) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem"
 • pdf ZAWIADOMIENIE OŚK.6220.5.2021 z 17.09.2021.pdf - o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy o 26 MW realizowanej w granicach części dziaełk o nr ew. 54 i 55 obręb Rychtyn (woj. podlaskie, gm. Jeleniewo) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem"

Obwieszczenie nr OŚK.6220.9.2020

Jeleniewo, dnia 7 października 2020 r.

 

OŚK.6220.9.2020

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY JELENIEWO

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadamiam, że zgodnie art. 9, 10 § 1 i art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256), dalej: k.p.a. oraz 73 ust. 1 i 74 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz., 283 ze zm.), dalej:  u.o.o.ś., w dniu 7 października 2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

Budowa i uruchomienie jednej farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW, na działce o nr ewidencyjnym 463 i 464 położonej w Jeleniewie, nr ewid. gruntów 2012032_2.0009.463   i 464”

WYKAZ DZIAŁEK PRZYLEGAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO DO DZIAŁKI NA, KTÓREJ PLANOWANA JEST REALIZACJA INWESTYCJI:

Lp.

Nr działki

Obręb

1.

450

Jeleniewo

2.

461

Jeleniewo

3.

452/5

Jeleniewo

4.

465

Jeleniewo

5.

467

Jeleniewo

6.

471

Jeleniewo

7.

462

Jeleniewo

8.

466

Jeleniewo

9.

468

Jeleniewo

10.

8/2

Prudziszki

11.

8/4

Prudziszki

12.

8/6

Prudziszki

13.

8/8

Prudziszki

Inwestorzy planowanego przedsięwzięcia: Państwo Kraczaj Jacek i Kraczaj Dorota.

Postępowanie prowadzone jest na wniosek z dnia 21.07.2020 r. sporządzony przez Pana Marcina Małysa pełnomocnika inwestorów - Fast Energy Sp. zo. o., ul. Czechosłowacka 3, 81-963 Gdynia (wniosek uzupełniony w dniu 02.10.2020 r.).

Przedmiotowa inwestycja należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 u.o.o.ś., tj. przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w §3 ust. 1 pkt 54 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) tj.: „zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy”.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 u.o.o.ś., Wójt Gminy Jeleniewo jest organem do wydania ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Organami biorącymi udział w postępowaniu, stosownymi do wydania opinii o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (zgodnie z art. 64 ust. 1 ww. ustawy) są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach.

Na podstawie art. 74 ust. 3a u.o.o.ś., stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. przez obszar ten rozumie się:

- przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu:

- działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy, jakości środowiska, lub

- działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz możliwość wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów, dowodów i zgłoszonych żądań. Zgodnie z art. 73 § 1 ww. ustawy strony mają prawo do wglądu w akta sprawy oraz sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów (kserokopii, zdjęć). Strony mogą również żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania z tych akt uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, wobec czego, zgodnie z art. 74 ust. 3 u.o.o.ś.,  stosuje się przepis art. 49 k.p.a., tj. zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez obwieszczenie podawane do publicznej wiadomości. W takim przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. W związku z powyższym informuje się, że w ciągu 14 dni od momentu ukazania się obwieszczenia uważa się, że zainteresowane strony zostały zawiadomione o wszczęciu postępowania i w terminie 7 dni mają prawo do zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień w sprawie, składania ewentualnych wniosków i zastrzeżeń. Materiał dowodowy dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Jeleniewo, ul. Słoneczna 3, w pokoju nr 16 w dniach roboczych w godz. od 730 do 1530, tel. kontaktowy (87)5638561.

Uwagi oraz wnioski bądź zastrzeżenia, co do zebranych w tej sprawie materiałów można wnieść pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej (ePUAP elektroniczna platforma usług administracji publicznej).

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 40 § 4 k.p.a. strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest zobowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń,

2. Stosownie do art. 40 § 5 k.p.a. w razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

3. Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadamiać organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.

4. Zgodnie z art. 74 ust. 3 d, 3 e i 3 f u.o.o.ś. w przypadku, gdy po doręczeniu stronie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, z wyjątkiem zawiadomienia w trybie określonym w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, nastąpi:

-  zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

-  przeniesienie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wskutek innego zdarzenia prawnego – nabywca jest obowiązany, a w przypadku, o którym mowa w pkt 1 – nabywca i zbywca są obowiązani, do niezwłocznego zgłoszenia organowi właściwemu do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego.

- niedokonanie zgłoszenia zgodnie z ust. 3 d i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania administracyjnego. Nieuregulowany lub nieujawniony stan prawny nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, nie stanowi przeszkody do wszczęcia i prowadzenia postępowania oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Do zawiadomień o decyzjach i innych czynnościach organu osób, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym, stosuje się przepis art. 49 K.p.a.

5. Klauzula Informacyjna.                                                                                                                            

 Realizując obowiązek wskazany w art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), niniejszym przekazuje się następujące informacje:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Jeleniewo jest: Wójt Gminy Jeleniewo, ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo, tel. 87/568-30-22, adres e-mail: ug_jeleniewo@pro.onet.pl zwany dalej Administratorem.

2) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych z panią: Iwona Malczyk kontakt: malczyk@togatus.pl

3) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

4) Dane udostępniane są wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa.

5) Dane będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego zostały zebrana, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne przez czas wynikający z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

6) Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w zakresie, w jakim zgoda została udzielona, bez wpływu na przetwarzanie przed cofnięciem zgody.

7) Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych do krajów trzecich, czy też poddawać ich profilowaniu. Dane będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany w systemach informatycznych.

8) W przypadku zbierania danych niezbędnych do realizacji zadań nałożonych na Gminę podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania, w pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może skutkować ograniczeniem form komunikacji. O dobrowolności podania danych zostanie Pani/Pan poinformowana/y przez merytorycznego pracownika prowadzącego postępowanie.

9) Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 

Data publicznego ogłoszenia:

07.10.2020 r.

 

 

 

                                                                       Wójt Gminy Jeleniewo

                                                                                  /-/ Kazimierz Urynowicz

 

 

 

Otrzymują:

1. Pełnomocnik: Marcin Małys, Fast Energy Sp. zo. o., ul. Czechosłowacka 3, 81-963 Gdynia

2. Pozostałe Strony postępowania poprzez obwieszczenie wywieszone na:

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jeleniewo, ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jeleniewo na stronie internetowej http://bip.jeleniewo.i-gmina.pl/2011-2

3. a/a


Data wytworzenia: 2020-10-07 13:57 Autor: Katarzyna Zackiewicz Data publikacji: 2020-10-07 13:57 Osoba udostępniająca na stronie: Maria Waszkiewicz Data ostatniej modyfikacji: 2020-10-29 Osoba modyfikująca: Maria Waszkiewicz

OGŁOSZENIA I OBWIESZCZENIA - II PÓŁROCZE 2020 R.

Obwieszczenie nr OŚK.6220.9.2020

Jeleniewo, dnia 7 października 2020 r.

 

OŚK.6220.9.2020

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY JELENIEWO

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadamiam, że zgodnie art. 9, 10 § 1 i art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256), dalej: k.p.a. oraz 73 ust. 1 i 74 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz., 283 ze zm.), dalej:  u.o.o.ś., w dniu 7 października 2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

Budowa i uruchomienie jednej farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW, na działce o nr ewidencyjnym 463 i 464 położonej w Jeleniewie, nr ewid. gruntów 2012032_2.0009.463   i 464”

WYKAZ DZIAŁEK PRZYLEGAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO DO DZIAŁKI NA, KTÓREJ PLANOWANA JEST REALIZACJA INWESTYCJI:

Lp.

Nr działki

Obręb

1.

450

Jeleniewo

2.

461

Jeleniewo

3.

452/5

Jeleniewo

4.

465

Jeleniewo

5.

467

Jeleniewo

6.

471

Jeleniewo

7.

462

Jeleniewo

8.

466

Jeleniewo

9.

468

Jeleniewo

10.

8/2

Prudziszki

11.

8/4

Prudziszki

12.

8/6

Prudziszki

13.

8/8

Prudziszki

Inwestorzy planowanego przedsięwzięcia: Państwo Kraczaj Jacek i Kraczaj Dorota.

Postępowanie prowadzone jest na wniosek z dnia 21.07.2020 r. sporządzony przez Pana Marcina Małysa pełnomocnika inwestorów - Fast Energy Sp. zo. o., ul. Czechosłowacka 3, 81-963 Gdynia (wniosek uzupełniony w dniu 02.10.2020 r.).

Przedmiotowa inwestycja należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 u.o.o.ś., tj. przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w §3 ust. 1 pkt 54 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) tj.: „zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy”.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 u.o.o.ś., Wójt Gminy Jeleniewo jest organem do wydania ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Organami biorącymi udział w postępowaniu, stosownymi do wydania opinii o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (zgodnie z art. 64 ust. 1 ww. ustawy) są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach.

Na podstawie art. 74 ust. 3a u.o.o.ś., stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. przez obszar ten rozumie się:

- przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu:

- działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy, jakości środowiska, lub

- działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz możliwość wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów, dowodów i zgłoszonych żądań. Zgodnie z art. 73 § 1 ww. ustawy strony mają prawo do wglądu w akta sprawy oraz sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów (kserokopii, zdjęć). Strony mogą również żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania z tych akt uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, wobec czego, zgodnie z art. 74 ust. 3 u.o.o.ś.,  stosuje się przepis art. 49 k.p.a., tj. zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez obwieszczenie podawane do publicznej wiadomości. W takim przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. W związku z powyższym informuje się, że w ciągu 14 dni od momentu ukazania się obwieszczenia uważa się, że zainteresowane strony zostały zawiadomione o wszczęciu postępowania i w terminie 7 dni mają prawo do zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień w sprawie, składania ewentualnych wniosków i zastrzeżeń. Materiał dowodowy dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Jeleniewo, ul. Słoneczna 3, w pokoju nr 16 w dniach roboczych w godz. od 730 do 1530, tel. kontaktowy (87)5638561.

Uwagi oraz wnioski bądź zastrzeżenia, co do zebranych w tej sprawie materiałów można wnieść pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej (ePUAP elektroniczna platforma usług administracji publicznej).

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 40 § 4 k.p.a. strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest zobowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń,

2. Stosownie do art. 40 § 5 k.p.a. w razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

3. Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadamiać organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.

4. Zgodnie z art. 74 ust. 3 d, 3 e i 3 f u.o.o.ś. w przypadku, gdy po doręczeniu stronie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, z wyjątkiem zawiadomienia w trybie określonym w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, nastąpi:

-  zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

-  przeniesienie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wskutek innego zdarzenia prawnego – nabywca jest obowiązany, a w przypadku, o którym mowa w pkt 1 – nabywca i zbywca są obowiązani, do niezwłocznego zgłoszenia organowi właściwemu do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego.

- niedokonanie zgłoszenia zgodnie z ust. 3 d i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania administracyjnego. Nieuregulowany lub nieujawniony stan prawny nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, nie stanowi przeszkody do wszczęcia i prowadzenia postępowania oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Do zawiadomień o decyzjach i innych czynnościach organu osób, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym, stosuje się przepis art. 49 K.p.a.

5. Klauzula Informacyjna.                                                                                                                            

 Realizując obowiązek wskazany w art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), niniejszym przekazuje się następujące informacje:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Jeleniewo jest: Wójt Gminy Jeleniewo, ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo, tel. 87/568-30-22, adres e-mail: ug_jeleniewo@pro.onet.pl zwany dalej Administratorem.

2) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych z panią: Iwona Malczyk kontakt: malczyk@togatus.pl

3) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

4) Dane udostępniane są wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa.

5) Dane będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego zostały zebrana, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne przez czas wynikający z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

6) Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w zakresie, w jakim zgoda została udzielona, bez wpływu na przetwarzanie przed cofnięciem zgody.

7) Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych do krajów trzecich, czy też poddawać ich profilowaniu. Dane będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany w systemach informatycznych.

8) W przypadku zbierania danych niezbędnych do realizacji zadań nałożonych na Gminę podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania, w pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może skutkować ograniczeniem form komunikacji. O dobrowolności podania danych zostanie Pani/Pan poinformowana/y przez merytorycznego pracownika prowadzącego postępowanie.

9) Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 

Data publicznego ogłoszenia:

07.10.2020 r.

 

 

 

                                                                       Wójt Gminy Jeleniewo

                                                                                  /-/ Kazimierz Urynowicz

 

 

 

Otrzymują:

1. Pełnomocnik: Marcin Małys, Fast Energy Sp. zo. o., ul. Czechosłowacka 3, 81-963 Gdynia

2. Pozostałe Strony postępowania poprzez obwieszczenie wywieszone na:

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jeleniewo, ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jeleniewo na stronie internetowej http://bip.jeleniewo.i-gmina.pl/2011-2

3. a/a


Data wytworzenia: 2020-10-07 13:57 Autor: Katarzyna Zackiewicz Data publikacji: 2020-10-07 13:57 Osoba udostępniająca na stronie: Maria Waszkiewicz Data ostatniej modyfikacji: 2020-10-29 Osoba modyfikująca: Maria Waszkiewicz

OBWIESZCZENIA - I PÓŁROCZE 2020 R.

2019 rok

 • pdf OBWIESZCZENIE 25.02.2019.pdf - o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na Budowę przyłącza kablowego Gmina Jeleniewo obręb Łopuchowo
 • pdf OBWIESZCZENIE 07.03.2019.pdf - o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę linii kablowej Gm. Jeleniewo obręb Szurpiły
 • pdf ZAWIADOMIENIE 15.04.2019.pdf - o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa chlewni o obsadzie do 207 DJP oraz 2 zewnętrznych zamkniętych zbiorników na gnojowicę V=1150 m3 każdy oraz wykonanie wymaganych podłączeń infrastruktury i utwardzenie terenu na działce położonej w miejscowości Żywa Woda Gm. Jeleniewo"
 • pdf OBWIESZCZENIE 07.05.2019.pdf - o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę linii kablowej i napowietrznej w Gminie Jeleniewo obręb Szurpiły
 • pdf OGŁOSZENIE 16.05.2019.pdf - wykonaniu Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie gminy Jeleniewo w obrębach Prudziszki i Udziejek
 • pdf OBWIESZCZENIE 21.05.2019.pdf - o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym na budowę stacji telefonii komórkowej w Gm. Jeleniewo obręb Wołownia
 • pdf OBWIESZCZENIE 03.06.2019.pdf - o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na rozbiórce starego mostu przez rzekę Czarna Hańcza w miejscowości Malesowizna Gm. Jeleniewo
 • pdf OBWIESZCZENIE 19.06.2019.pdf - o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w Gminie Jeleniewo obręb Wołownia
 • pdf OBWIESZCZENIE 25.06.2019.pdf - Starosty Suwalskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej-budowę drogi gminnej Nr 101780B, droga we wsi Malesowizna wraz z inrastrukturą techniczną obręb Malesowizna, gmina Jeleniewo
 • pdf OBWIESZCZENIE 10.07.2019.pdf - o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej inwestycję polegającą na rozbiórce istniejącego i budowie nowego mostu przez rzekę Czarna Hańcza w ciągu drogi powiatowej nr 1133B Kruszki-Szurpiły-Jeleniewo
 • pdf OGŁOSZENIE.pdf - Wójt Gminy Jeleniewo, ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości do sprzedaży bezprzetargowej, położonej w obrębie wsi Prudziszki, gm. Jeleniewo
 • pdf OGŁOSZENIE..pdf - Wójt Gminy Jeleniewo, ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnych przetargów nieograniczonych, stanowiących własność Gminy Jeleniewo, położonych w obrębach: Łopuchowo, Malesowizna, Kazimierówka, gm. Jeleniewo
 • pdf Obwieszczenie Starosty Suwalskiego.pdf - Obwieszczenie Starosty Suwalskiego z dnia 27.08.2019 r. o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Wójtowi Gminy Jeleniewo zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - budowa drogi gminnej Nr 101780B we wsi Malesowizna
 • pdf OBWIESZCZENIE 07.11.2019.pdf - o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w gminie Jeleniewo w obrębie 0023 Suchodoły, działki nr geod.: 15/2, 86,13
 • pdf OBWIESZCZENIE 23.12.2019.pdf - o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę sieci elektroenergetycznej w Gminie Jeleniewo obręb Suchodoły

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO W MIEJSCOWOŚCI ŻYWA-WODA

2018 rok

 • pdf OBWIESZCZENIE 19.01.2018.pdf - o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę linii kablowej w Gminie Jeleniewo w obrębie Jeleniewo
 • pdf OBWIESZCZENIE 06.03.2018 r..pdf - o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę linii energetycznej w obrębie Jeleniewo Gm. Jeleniewo
 • pdf OBWIESZCZENIE 19.04.2018.pdf - o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę linii energetycznej w obrębie Sidorówka, Kazimierówka i Jeleniewo Gm. Jeleniewo
 • pdf OBWIESZCZENIE 15.05.2018.pdf - o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę stacji bazowej telefonii komórkowej T-mobile Polska S.A. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Gminie Jeleniewo obręb Sumowo
 • pdf OBWIESZCZENIE 23.05.2018.pdf - o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę linii kablowej w Gminie Jeleniewo w obrębie Szurpiły
 • pdf OBWIESZCZENIE 14.06.2018.pdf - o wydaniu decyzcji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę linii kablowej w Gminie Jeleniewo w obrębie Sidorówka i Kazimierówka
 • pdf OBWIESZCZENIE 14.06.2018 R..pdf - o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę przyłącza kablowego w Gminie Jeleniewo w obrębie Łopuchowo
 • pdf OBWIESZCZENIE 25.06.2018.pdf - o zawarciu porozumienia w związku z prowadzeniem postępowania administracyjnego
 • pdf OBWIESZCZENIE IZP.6733.17.2018.pdf - o wydaniu decyzcji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w Gminie Jeleniewo obręb Sumowo
 • pdf OBWIESZCZENIE IZP.6733.21.2018.pdf - o wydaniu decyzcji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie budowie linii kablowej w Gminie Jeleniewo obręb Szurpiły
 • pdf OBWIESZCZENIE 13.08.2018.pdf - o wydaniu decyzcji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę przyłącza w Gminie Jeleniewo obręb Łopuchowo
 • pdf OBWIESZCZENIE 24.08.2018.pdf - o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę linii kablowej w Gminie Jeleniewo w obrębie Żywa Woda i Krzemianka
 • pdf OGŁOSZENIE 10.09.2018.pdf - o konsultacjach z mieszkańcami Gminy Jeleniewo w przedmiocie nadania nazwy urzędowej – obszarowi położonemu w Jeleniewie, obejmującemu działki o numerach geodezyjnych 44 i 45 - „Park im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jeleniewie”
 • pdf KONSULTACJE 10.09.2018.pdf - w przedmiocie projektu uchwały Rady Gminy Jeleniewo w sprawie zmiany Statutu Gminy Jeleniewo
 • pdf OBWIESZCZENIE 21.09.2018.pdf - o wydaniu decyzcji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę linii kablowej w Gminie Jeleniewo obręb Sidory w Gminie Rutka Tartak obręb Kleszczówek
 • pdf OBWIESZCZENIE 28.09.2018.pdf - o wydaniu decyzcji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę linii kablowej w Gminie Jeleniewo obręb Krzemianka i Żywa Woda
 • pdf OBWIESZCZENIE 14 11 2018 r..pdf - Wojewody Podlaskiego o wniesieniu odwołania od decyzji Nr 107/2018 z dnia 25.10.2018 r.
 • pdf OBWIESZCZENIE 11.12.2018.pdf - o wszczęciu postępowania w sprawie inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającą na: Budowa przyłącza kablowego w gminie Jeleniewo, w obrębie Łopuchowo

2017 rok

 • pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Jeleniewo.pdf - Obwieszczenie Wójta Gminy Jeleniewo o wydaniu decyzji celu publicznego w Jeleniewie
 • pdf ZAWIADOMIENIE 24.01.2017.pdf - o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa chlewni o obsadzie do 207 DJP oraz 2 zewnętrznych zamkniętych zbiorników na gnojowicę oV=1150 m3 każdy oraz wykonanie wymaganych podłączeń infrastruktury i utwardzenie terenu na działce nr geod. 103/6 położonej w miejscowości Żywa Woda, gmina. Jeleniewo
 • pdf OBWIESZCZENIE 31.01.2017.pdf - o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym pn. Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej we wsi Szurpiły oraz dróg gminnych wewnętrznych
 • pdf OBWIESZCZENIE 13.02.2017.pdf - o przekazaniu akt sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach w związku z wniesionym odwołaniem od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • pdf OBWIESZCZENIE 28.02.2017 R..pdf - Starosty Suwalskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 101778B Sidorówka - Gulbieniszki we wsi Gulbieniszki
 • pdf WYKAZ 21.03.2017 R..pdf - nieruchomości do sprzedaży, położonej w obrębie wsi Podwysokie Jeleniewskie, gm. Jeleniewo
 • pdf WYKAZ 22.03.2017 R..pdf - nieruchomości przeznaczonych do nabycia bezprzetargowego nieruchomości położonych w obrębie Białorogi oraz do bezprzetargowej zamiany nieruchomości położonych w obrębach: Suchodoły, Sumowo, Udryn, Hultajewo, gm. Jeleniewo
 • pdf Obwieszczenie -Gulbieniszki.pdf - Starosty Suwalskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 101778B Sidorówka - Gulbieniszki we wsi Gulbieniszki
 • pdf OBWIESZCZENIE 02.05.2017.pdf - o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę sieci energetycznej w obrębie Sidory Gm. Jeleniewo
 • pdf OBWIESZCZENIE 14.06.2017.pdf - o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnymna rzecz: PGE Dystrybucja S.A. dla inwestycji w Gminie Jeleniewo w obrębie Sidory
 • pdf OGŁOSZENIE O KONKURSIE.pdf - na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Jeleniewie
 • pdf OBWIESZCZENIE 20.06.2017.pdf - o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę, przebudowę drogi powiatowej Nr 1140B Wołownia-Suchodoły
 • pdf OGŁOSZENIE 28.06.2017.pdf - Komisji Inwentaryzacyjnej Gminy Jeleniewo o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego gruntów Skarbu Państwa
 • pdf OGŁOSZENIE 11.07.2017.pdf - o wyłonieniu wykonawcy Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie gminy Jeleniewo
 • pdf OBWIESZCZENIE 20.07.2017.pdf - o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym na rzecz: Zarządu Dróg Powiatowychw Suwałkach dla inwestycji:przebudowa drogi powiatowej Nr 1140B Wołownia –Suchodoły
 • pdf OGŁOSZENIE 24.07.2017.pdf - Wykaz nieruchomości do nabycia w drodze darowizny położonej w obrębie Prudziszki Gmina Jeleniewo
 • pdf OBWIESZCZENIE 01.08.2017.pdf - o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Szurpiły Gmina Jeleniewo
 • pdf OBWIESZCZENIE 02.08.2017.pdf - o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Krzemianka Gmina Jeleniewo
 • pdf OBWIESZCZENIE 06.09.2017.pdf - o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnymna rzecz: PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie polegającej na budowie linii kablowej w obrębie Szurpiły gm. Jeleniewo
 • pdf OGŁOSZENIE 09.10.2017 r..pdf - o wyłożeniu do publicznego wglądu od dnia 06 listopada 2017 roku do dnia 06 grudnia 2017 roku projektów uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych
 • pdf OGŁOSZENIE 25.10.2017 r..pdf - o przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy
 • pdf Informacja o wynikach przetargu na wydzierżawienie nieruchomości Gminy Jeleniewo.pdf

2016 rok

2015 rok

 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OBWIESZCZENIE nr 1 27.01.2015.docx - o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę napowietrznej i kablowej linii elektroenergetycznej nn-0,4kV w Jeleniewie
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OBWIESZCZENIE nr 2 27.01.2015.docx - o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznegoobejmującej budowę linii oświetleniowej napowietrzno – kablowej nn 0,4kV w Jeleniewie
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OBWIESZCZENIE nr 3 27.01.2015.docx - o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznegoobejmującej budowę stacji transformatorowej napowietrznej słupowej 20/0,4kV w obrębie Prudziszki, Wołownia i Jeleniewo
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Wykaz o zamianie Udziejek 06.02.2015.docx - WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZAMIANY POŁOŻONYCH W OBRĘBIE UDZIEJEK, GM. JELENIEWO
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OBWIESZCZENIE 24.02.2015.docx - o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie
 • pdf OBWIESZCZENIE 02.03.2015.pdf - o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę linii oświetleniowej w Jeleniewie
 • pdf OBWIESZCZENIE 2 MARCA 2015.pdf - o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę linii kablowej w gm. Jeleniewo obręb Malesowizna
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OBWIESZCZENIE 23.03.2015 r..docx - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku obory uwięziowej na płytkiej ściółce z obsadą do 47 DJP, zbiornika na gnojówkę o poj. do 150,0 m³ wraz z płytą obornikową o powierzchni do 200,0 m², zbiornika na ścieki sanitarne o pojemności V=6,0m³, zewnętrznej podziemnej instalacji wodociągowej i podziemnej zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sidory
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OBWIESZCZENIE 31.03.2015.docx - o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OBWIESZCZENIE 01.04.2015 r..docx - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie (modernizacja) z nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej Nr 101766B Szeszupka – Malesowizna - Bachanowo
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OBWIESZCZENIE 02.04.2015.docx - o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku obory uwięziowej na płytkiej ściółce z obsadą do 47 DJP, zbiornika na gnojówkę o poj. do 150,0 m³ wraz z płytą obornikową o powierzchni do 200,0 m², zbiornika na ścieki sanitarne o pojemności V=6,0m³, zewnętrznej podziemnej instalacji wodociągowej i podziemnej zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sidory
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OBWIESZCZENIE-09.04.2015.docx - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku obory uwięziowej na płytkiej ściółce z obsadą do 60 DJP, zbiornika na gnojówkę o poj. do 200,0 m³ wraz z płytą obornikową o powierzchni do 220,0 m², zbiornika na ścieki sanitarne o pojemności V=6,0 m³, zewnętrznej podziemnej instalacji wodociągowej i podziemnej zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w m. Sidory
 • pdf OBWIESZCZENIE 21.04.2015.pdf - o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OBWIESZCZENIE 30.04.2015.docx - o wydaniu postanowienia w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym
 • pdf OBWIESZCZENIE z 4.05.2015 OŚK.6220.9.2015.pdf - o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym
 • pdf OBWIESZCZENIE 19.05.2015.pdf - o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie (modernizacja) z nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej nr 101766B Szeszupka-Malesowizna-Bachanowo
 • pdf OBWIESZCZENIE 19.05.2015 R..pdf - o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę drogi Szeszupka-Malesowizna -Bachanowo
 • pdf OBWIESZCZENIE 21.05.2015.pdf - o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia w m. Sidory gm. Jeleniewo
 • pdf OBWIESZCZENIE 02.06.2015.pdf - o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę drogi Leszczewo - Suchodoły Gmina Jeleniewo
 • pdf OBWIESZCZENIE 15.06.2015 R..pdf - o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie, rozbudowie i przebudowie stacji uzdatniania wody we wsi Gulbieniszki gm. Jeleniewo
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OBWIESZCZENIE 23.06.2015.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 23 czerwca 2015 r.w sprawie ujawnienia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Suchodoły
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document INSTRUKCJA 23.06.2015.docx - wypełniania wniosku o ustalenie uprawnień do udziałuwe Wspólnocie Gruntowej wsi Suchodoły
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document WNIOSEK 23.06.2015.docx - o ustalenie uprawnień do udziału we Wspólnocie Gruntowej we wsi Suchodoły
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Ogłoszenie - 03.07.2015.docx - Wykaz nieruchomości do bezprzetargowego nabycia w drodze darowizny
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OBWIESZCZENIE 06.07.2015 .docx - o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz: GMINIE JELENIEWO 16-400 Jeleniewo, ul. Słoneczna 3 lokalizację inwestycji celu publicznego obejmującej przebudowę istniejącej drogi publicznej gminnej nr 101766B
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OBWIESZCZENIE 10.07.2015.docx - o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającą na: przebudowie drogi powiatowej nr 1141B Prudziszki - Suchodoły – Węgielnia w km 2+210+460
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OBWIESZCZENIE 21.07.2015 .docx - o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Gminy Jeleniewo 16-400 Jeleniewo, ul. Słoneczna 3 lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającą na:budowie, rozbudowie i przebudowie stacji uzdatniania wody we wsi Gulbieniszki
 • pdf ZAWIADOMIENIE OŚK.6220.1.2015.pdf - o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na realizacji "I turbiny wiatrowej w lokalizacji Okrągłe"
 • pdf ZAWIADOMIENIE OŚK.6220.3.2015.pdf - o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na realizacji "I turbiny wiatrowej w lokalizacji Podwysokie Jeleniewskie"
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document WYKAZ-wspólnoty gruntowej wsi Suchodoły.docx - Wykaz uprawnionych i ich udziały we Wspólnocie Gruntowej wsi Suchodoły, gm. Jeleniewo.
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OBWIESZCZENIE 30.07.2015 R..docx - o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Gminy Jeleniewo 16-400 Jeleniewo, ul. Słoneczna 3 lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnympolegającą na utwardzeniu betonem asfaltowym nawierzchni drogi gminnej, Leszczewo – Suchodoły, gm. Jeleniewo
 • jpeg OBWIESZCZENIE OŚK.6220.12.2015.jpg - o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Zarzecze Jeleniewskie
 • jpeg OBWIESZCZENIE OŚK.6220.13.2015.jpg - o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Malesowizna
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OGŁOSZENIE 04.08.2015r..docx - o przeprowadzeniu pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Białorogi i Hultajewo, gm. Jeleniewo
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OBWIESZCZENIE 18.08.2015.docx - o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz: Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkachpolegającą na: przebudowie drogi powiatowej nr 1141B Prudziszki - Suchodoły – Węgielnia
 • pdf OBWIESZCZENIE 04.09.2015 R..pdf - o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym "Budowa sieci wodociągowej wzdłuż drogi gminnej we wsi Jeleniewo i Kazimierówka, gmina Jeleniewo"
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OBWIESZCZENIE 21.09.2015.docx - o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, której przedmiotem jest Budowa sieci wodociągowej wzdłuż drogi gminnej we wsi Podwysokie Jeleniewskie, gmina Jeleniewo
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OGŁOSZENIE 02.10.2015.docx - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych położonych we wsi Żywa Woda, gm. Jeleniewo
 • pdf OBWIESZCZENIE 21.10.2015.pdf - o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na Budowa sieci wodociągowej wzdłuż drogi gminnej we wsi Jeleniewo i Kazimierówka, Gmina Jeleniewo
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OBWIESZCZENIE-PGN.docx - Wójta Gminy Jeleniewo o podaniu do publicznej wiadomości informacji o możliwości zapoznania się z projektem „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jeleniewo na lata 2015–2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jeleniewo na lata 2015 – 2020
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document PGN Jeleniewo.docx - projekt „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jeleniewo na lata 2015–2020”
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document prognoza PGN.docx - Prognoza oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jeleniewo na lata 2015 – 2020
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OBWIESZCZENIE-POŚ.docx - Wójta Gminy Jeleniewo o podaniu do publicznej wiadomości informacji o możliwości zapoznania się z projektem „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jeleniewo na lata 2015 – 2018 z perspektywą do 2022 r.” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jeleniewo na lata 2015 – 2018 z perspektywą do 2022 r.
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document POŚ Jeleniewo.docx - projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jeleniewo na lata 2015 – 2018 z perspektywą do 2022 r.”
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document prognoza POŚ.docx - prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jeleniewo na lata 2015 – 2018 z perspektywą do 2022 r.
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OBWIESZCZENIE-PZC.docx - Wójta Gminy Jeleniewo o podaniu do publicznej wiadomości informacji o możliwości zapoznania się z projektem „Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Jeleniewo na lata 2015–2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Jeleniewo na lata 2015–2030
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document PZC Jeleniewo.docx - Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Jeleniewo na lata 2015–2030
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document prognoza PZC.docx - Prognoza oddziaływania na środowisko projektu założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Jeleniewo na lata 2015–2030
 • pdf OBWIESZCZENIE 03.11.2015.pdf - o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej w obrębie Podwysokie Jeleniewskie
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document WYKAZ-Szurpiły.docx - odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w obrębie Szurpiły, gm. Jeleniewo
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Wykaz - Szurpiły gm. Jeleniewo.docx - nieruchomości przeznaczonych do zamiany położonych w obrębie Szurpiły, gm. Jeleniewo
 • pdf Informacja (21.12.2015).pdf - o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Jeleniewo

Sprzedaż drzew „na pniu” przeznaczonych do wyrębu w 2015 r. z pasów drogowych dróg gminnych na terenie gminy Jeleniewo

2014

Zarzecze Jeleniewskie - dokumenty do raportu zgodnie z zawiadomieniem z dnia 07.10.2014 r.

2013

 • msword OBWIESZCZENIE 16.01.2013 - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 stycznia 2013 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dwutorowej napowietrznej linii energetycznej 400kV na terenie Gminy Jeleniewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 • msword OBWIESZCZENIE 17.01.2013 - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 17 stycznia 2013 r. o wydaniudecyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz: Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach.
 • vnd.ms-office OBWIESZCZENIE 26.02.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 26 lutego 2013 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej działki o nr geod. 164, 165, 211 w obrębie wsi Prudziszki, gm. Jeleniewo, działki o nr geod. 30/8, 30/9, 88, 20/2, 20/3, 51/1, 51/2 w obrębie wsi Suchodoły, gm. Jeleniewo działki o nr geod. 164, 165, 211 w obrębie wsi Białorogi, gm. Jeleniewo.
 • vnd.ms-office POSTANOWIENIE 01.03.2013.doc - o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki w Obwieszczeniu Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 26 lutego 2013 r.
 • vnd.ms-office OBWIESZCZENIE-12.04.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie wydaniadecyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz: Polskim Sieciom Elektroenergetycznym Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Warszawskiej 165, 05-510 Konstancin-Jeziorna.
 • vnd.ms-office WYKAZ ŁOPUCHOWO.doc - nieruchomości przeznaczonych do zamiany z dnia 17 czerwca 2013 r.
 • vnd.ms-office WYKAZ ŻYWA WODA.doc - nieruchomoąści przeznaczonych do zamiany położonych w obrębie Żywa Woda, Gm. Jeleniewo.
 • vnd.ms-office WYKAZ KRZEMIANKA.doc - odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w obrębie Krzemianka Gm. Jeleniewo.
 • vnd.ms-office OBWIESZCZENIE 15.07.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie ujawnienia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Sidory
 • vnd.ms-office Wniosek o ustalenie uprawnień.doc - do udziału we Wspólnocie Gruntowej we wsi Sidory
 • vnd.ms-office INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU.doc - o ustalenie uprawnień do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Sidory
 • msword OGŁOSZENIE 26.09.2013 R..doc - Wykaz nieruchomości do nabycia w drodze darowizny
 • msword WYKAZ BŁASKOWIZNA.doc - NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZAMIANY POŁOŻONYCH W OBRĘBIE BŁASKOWIZNA, GM. JELENIEWO
 • msword OBWIESZCZENIE 17.10.2017.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 17 października 2013 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • msword PROJEKT 28.10.2013.doc - Rocznego programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok
 • msword OBWIESZCZENIE 28.10.2013.doc - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • msword OBWIESZCZENIE 27.11.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 27.11.2013 r. o wydaniudecyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie
 • msword WYKAZ 16.12.2013.doc - nieruchomości do nabycia w drodze darowizny obręb Prudziszki Gmina Jeleniewo
 • msword Wykaz uprawnionych i ich udziały we Wspólnocie Gruntowej wsi Sidory.doc

2012

 • mswordapplication Obwieszczenie.doc - Wójta Gminy Jeleniewo o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej Obręb Jeleniewo.
 • mswordapplication OGLOSZENIE_-_Wykaz_nieruchomości.doc - stanowiącej własność Gminy Jeleniewo przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz nabycia nieruchomości w drodze darowizny z dnia 27 lutego 2012 r.
 • msword, application OBWIESZCZENIE.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 8 marca 2012 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz: Urzędu Gminy Jeleniewo
 • msword, application Wykaz_o_zamianie.doc - nieruchomości położonych w obrębie Błaskowizna Gmina Jeleniewo.
 • msword, application OBWIESZCZENIE.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 19 marca 2012 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie.
 • msword, application OBWIESZCZENIE.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 11 kwietnia 2012 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej działki o nr geod. 253/1, 253/2, 253/3, 252/1 w obrębie miejscowości Szurpiły, gm. Jeleniewo.
 • msword, application OBWIESZCZENIE.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 kwietnia 2012 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej działki o nr geod. 236(chodnik), 304, 262(plac rekreacyjny) w obrębie miejscowości Szurpiły, gm. Jeleniewo.
 • msword, application WYKAZ_Udziejek.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 29 marca 2012 r. o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości do sprzedaży, położonych w obrębie wsi Udziejek.
 • msword, application OGLOSZENIE.doc - o wyłożeniu spisu inwentaryzacyjnego gruntów Skarbu Państwa (działka oznaczona numerem geodezyjnym 226/7 obręb Żywa Woda, gm. Jeleniewo do publicznego wglądu.
 • msword, application OGLOSZENIE.doc - Wójta Gminy Jeleniewo o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dwutorowej napowietrznej linii energetycznej 400kV na terenie Gminy Jeleniewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 • msword, application OGLOSZENIE_Żywa_Woda.doc - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany w obrębie Żywa Woda, Gmina Jeleniewo z dnia 14 maja 2012 r.
 • [] OBWIESZCZENIE_17.05.2012 - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 17 maja 2012 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz: Urzędu Gminy Jeleniewo.
 • [] OBWIESZCZENIE_(04.06.2012) - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 4 czerwca 2012 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej:Budowa linii kablowej oświetleniowej, lokalizacja słupów oświetleniowych w ilości 19 szt.
 • [] OBWIESZCZENIE-11.06.2012 - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 11 czerwca 2012 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej działki o nr geod. 51 i 52 w obrębie miejscowości Jeleniewo, gm. Jeleniewo.
 • msword, application OBWIESZCZENIE_2_LIPIEC_2012.doc - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany położonych w obrębie Szeszupka, Gm. Jeleniewo.
 • msword, application OBWIESZCZENIE_(13.07.2012).doc - Wójta Gminy Jeleniewo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wołownia i Leszczewo w Gminie Jeleniewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 • msword OBWIESZCZENIE 25.07.2012 - Wójta Gminy Jeleniewo o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz: GMINY JELENIEWO, ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo, polegającą: na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz lokalizacją słupów oświetleniowych.
 • msword OBWIESZCZENIE 27.07.2012 - Wójta Gminy Jeleniewo o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej: Obręb Sidory, gmina Jeleniewo.
 • msword OBWIESZCZENIE 14.08.2012 - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 14 sierpnia 2012 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz: Urzędu Gminy Jeleniewo, ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo, polegającą na: rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części budynku Biblioteki Publicznej z użyczeniem na Ochotniczą Straż Pożarną Jeleniewo z przeznaczeniem na Punkt Przedszkolny.
 • msword OBWIESZCZENIE 30.08.2012 - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 sierpnia 2012 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającą na: Przebudowie drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny – Smolniki –Sidory
 • msword OBWIESZCZENIE STAROSTY.doc - Suwalskiego z dnia 10 września 2012 r.
 • msword OBWIESZCZENIE 09.10.2012 - Wójta Gminy Jeleniewo o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. Dziedzictwo jaćwieskie atrakcją Pojezierza Suwalskiego – Izba Pamięci Jaćwieskiej z infrastrukturą techniczną w Szurpiłach.
 • msword OBWIESZCZENIE 13.11.2012 - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 13 listopada 2012 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz: PGE Dystrybucja S.A., Oddział Białystok Rejon Energetyczny Suwałki.
 • pdf Obwieszczenie-Malesowizna.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej "Malesowizna" na gruntach miejscowości Malesowizna, Gm.Jeleniewo
 • pdf Wniosek.Malesowizna.pdf - Inwertora EKO ENERGIA J.Pawlikowski-Bulcyk i Wspólnicy Sp.k.
 • pdf 01_Strona tytułowa.pdf - Karta informacyjna przedsięwzięcia.
 • pdf 02_Karta_informacyjna Malesowizna.pdf
 • pdf 03_1_Mapa_ew_Malesowizna.pdf
 • pdf 03_2_Mapa_ew_ST_Pawlowka.pdf
 • pdf 03_3_Mapa_ew_Zarzecze.pdf
 • pdf Malesowizna.pdf
 • pdf Obwieszczenie-Zarzecze Jel.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej "Zarzecze Jeleniewskie" na gruntach miejscowości Zarzecze Jeleniewskie, Gm.Jeleniewo
 • pdf Wniosek.Zarzecze.Jel.pdf - Inwertora EKO ENERGIA J.Pawlikowski-Bulcyk i Wspólnicy Sp.k.
 • pdf 01_Strona tytułowa.pdf - Karta informacyjna przedsięwzięcia.
 • pdf 02_Karta_informacyjna Zarzecze.pdf
 • pdf 03_1_Mapa_ew_Zarzecze.pdf
 • pdf 03_2_Mapa_ew_Morgi.pdf
 • pdf 03_3_Mapa_ew_Podwysokie.pdf
 • jpeg Zarzecze Jeleniewskie.jpeg
 • msword OBWIESZCZENIE 07.12.2012 - Wójta Gminy Jeleniewo zawiadomienie o umorzeniu postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Dziedzictwo jaćwieskie atrakcją Pojezierza Suwalskiego – Izba Pamięci Jaćwieskiej z infrastrukturą techniczną w Szurpiłach.
 • msword OBWIESZCZENIE 12.12.2012 - Wójta Gminy Jeleniewo w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, której przedmiotem jest: Przebudowa drogi powiatowej nr 1138B i zjazdów na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 655 do drogi gminnej (dojazd do cmentarza) około 370 m w miejscowości Jeleniewo wraz z budową odwodnienia.
 • msword OBWIESZCZENIE OŚK.6220.8.2012.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 grudnia 2012 r. o zawiadomieniu strony postępowania oraz społeczeństwo o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na gruntach miejscowości Malesowizna Gm. Jeleniewo.
 • msword OBWIESZCZENIE OŚK.6220.9.2012.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 grudnia 2012 r. o zawiadomieniu strony postępowania oraz społeczeństwo o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na gruntach miejscowości Zarzecze Jeleniewskie Gm. Jeleniewo.
 • msword OBWIESZCZENIE-Malesowizna.doc - Wójta Gminy Jeleniewo o zawieszeniu postępowania.
 • msword OBWIESZCZENIE-Zarzecze Jeleniewskie.doc - Wójta Gminy Jeleniewo o zawieszeniu postępowania.
 • msword OBWIESZCZENIE 18.12.2012.doc - Ministra Środowiska w sprawie Polskich Sieci Elektroenergetycznych

2011

 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo Nr IZP.7331-1/11 z dnia 12 stycznia 2011 r.o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej działki o nr geod. 11/49, 11/10, 192, 13/32 w obrębie wsi Leszczewo, gm. Jeleniewo.
 • msword ZAWIADOMIENIE.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 13 stycznia 2011 r. o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • msword OGLOSZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 17 stycznia 2011 r. o wykazie nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Jeleniewo przeznaczonych do sprzedaży – zamiany w drodze bezprzetargowej..
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 18 stycznia 2011 r. o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w Obwieszczeniu Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 stycznia 2011r. IZP.7331-1/11.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 1 lutego 2011 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej działki o nr geod. 11/49, 11/10, 192, 12/32 w obrębie wsi Leszczewo, gm. Jeleniewo.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 1 lutego 2011 r. o pozostawieniu wniosku Zakładu Sieci Suwałki bez rozpoznana.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 3 lutego 2011 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej w obrębie miejscowości Leszczewo – gmina Jeleniewo.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 lutego 2011 r. o odwieszeniu zawieszonego z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni wiatrowej „Leszczewo”
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 1 marca 2011 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej działki o nr geod w obrębie: - Obręb nr 0012 – Leszczewo.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 3 marca 2011 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz: PGE Dystrybucja S.A.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 8 marca 2011 r. o wyłożeniu raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej „Leszczewo” .
 • msword OGLOSZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 8 marca 2011 r. o sprzedaży bezprzetargowej-zamianie nieruchomości połozonych w obrębie Białorogi Gmina Jeleniewo.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 8 marca 2011 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej działki o nr geod. 204(w części); 181/13; 186/3; 20/22; 185/3; 20/20; 185/1; 20/24; 184/1; 20/13(w części); 187(w części); w obrębie wsi Leszczewo, gm. Jeleniewo.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 8 marca 2011 r. o wszczętciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej nN ze ST 10-437 Błaskowizna I i ST Błaskowizna II, wraz z kablami zalicznikowymi.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 15 marca 2011 r. o zmianie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 2 lutego 2011 roku OŚK.7610.1.2011
 • mswordapplication OBWIESZCZENIE.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 11 kwietnia 2011 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz: Starostwa Powiatowego w Suwałkach polegającą na: przebudowie nawierzchni gruntowej na bitumiczną drogi wewnętrznej o znaczeniu lokalnym, droga wewnętrzna zamiejska (dojazd do Ośrodka Sportów Zimowych Szelment).
 • mswordapplication OBWIESZCZENIE.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewie z dnia 13 kwietnia 2011 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz: Przedsiębiorstwa Obsługi Inwestycji San – System Karol Brodowski, ul Składowa 3A/23, 19-400 Olecko.
 • mswordapplication OBWIESZCZENIE.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 29 kwietnia 2011 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie 20-340, ul Grabarska 21A, w imieniu którego działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, 15-950 Białystok, ul. Elektryczna 13 polegającą na: budowie linii kablowej nN ze ST 10-437 Błaskowizna I i ST 10- 654 Błaskowizna II wraz z kablami zalicznikowymi we wsi Bachanowo i Błaskowizna w gminie Jeleniewo.
 • mswordapplication OGlOSZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Jeleniewo przeznaczonych do sprzedaży – zamiany w drodze bezprzetargowej.
 • mswordapplication OBWIESZCZENIE.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego bejmującej działki o nr geod. 10, 12, 13/3, 13/4, 13/5, 298/2, 298/3, 298/4, 14/3, 314 – obręb Błaskowizna, gm. Jeleniewo i 500 – obręb Hańcza, gm. Przerośl.
 • mswordapplication OBWIESZCZENIE.doc [30 KB] - Postanowienie z dnia 6 lipca 2011 r. dotyczące wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZAWIADOMIENIE.docx [20 KB] - o rozprawie administracyjnej, która odbędzie się dnia 13 lipca 2011 r.
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OBWIESZCZENIE.docx [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 13 lipca 2011 r. o wystąpienie do organów współdziałających w sprawie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej "Leszczewo".
 • mswordapplication Wykaz_Leszczewo.doc [20 KB] - Ogłoszenie Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 22 lipca 2011 r. o wykazie nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Jeleniewo przeznaczonych do zamiany w drodze bezprzetargowej.
 • mswordapplication OBWIESZCZENIE.doc [500 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wołownia i Leszczewo w Gminie Jeleniewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 • mswordapplication OGLOSZENIE.doc [10 KB] - Komisji Inwentaryzacyjnej Gminy Jeleniewo o wyłożeniu w dniach 12.08.2011r. -12.09.2011r. do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego gruntów Skarbu Państwa obręb Prudziszki i Wodziłk
 • mswordapplication POSTANOWIENIE.doc [30 KB] - z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie wezwania do uzupełnienia „Raportu o oddziaływaniu na środowisko…”
 • mswordapplication OBWIESZCZENIE.doc [30 KB] - z dnia 12 sierpnia 2011 r. o sprostowaniu z urzędu omyłki pisarskiej w postanowieniu Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 8 sierpnia 2011 r., znak: OŚK.7610.3.2011.
 • mswordapplication POSTANOWIENIE.doc [70 KB] - z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • mswordapplication OGLOSZENIE.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 20 września 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Jeleniewo przeznaczonych do zamiany i sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
 • mswordapplication WYKAZ_DZIERZAWY.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 20 października 2011 r.
 • mswordapplication OBWIESZCZENIE.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 28 października 2011 r. w sprawie przystąpienia do z m i a n y STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JELENIEWO
 • mswordapplication Wykaz-ogloszenie.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 24 listopada 2011 r. o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży.
 • mswordapplication OBWIESZCZENIE.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 6 grudnia 2011 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej Obręb Leszczewo.