BIP Gmina Jeleniewo

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Jeleniewo - 2014-2018

2018 rok

 • pdf UCHWAŁA NR XXX.169.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Jeleniewo dla prowadzonych na terenie Gminy Jeleniewo publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2018 r. poz. 1241 z dnia 14 marca 2018 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XXX.170.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jeleniewo na 2018 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2018 r. poz. 1193 z dnia 9 marca 2018 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XXX.171.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku dokonania wpłaty do budżetu Gminy Jeleniewo nadwyżki środków obrotowych za 2017 rok samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie
 • pdf UCHWAŁA NR XXX.172.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2018 – 2025
 • pdf UCHWAŁA NR XXX.173.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2018 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2018 r. poz. 1214 z dnia 12 marca 2018 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XXXI.174.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Jeleniewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2018 r. poz. 1626 z dnia 10 kwietnia 2018 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XXXI.175.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Jeleniewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2018 r. poz. 1627 z dnia 10 kwietnia 2018 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XXXI.176.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z boisk sportowych zlokalizowanych na terenie Gminy Jeleniewo (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2018 r. poz. 1628 z dnia 10 kwietnia 2018 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XXXI.177.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2018 r. poz. 1629 z dnia 10 kwietnia 2018 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XXXI.178.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Jeleniewo przedszkolu, innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2018 r. poz. 1630 z dnia 10 kwietnia 2018 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XXXI.179.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2018 r. poz. 1631 z dnia 10 kwietnia 2018 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XXXI.180.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2018 – 2025
 • pdf UCHWAŁA NR XXXI.181.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2018 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2018 r. poz. 1919 z dnia 20 kwietnia 2018 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XXXII.182.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2018 r. poz. 2072 z dnia 30 kwietnia 2018 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XXXII.183.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Jeleniewo przedszkolu, innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2018 r. poz. 2073 z dnia 30 kwietnia 2018 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XXXII.184.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jeleniewo za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jeleniewo za 2017 rok
 • pdf UCHWAŁA NR XXXII.185.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jeleniewo absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Jeleniewo za 2017 rok
 • pdf UCHWAŁA NR XXXII.186.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2018 – 2025
 • pdf UCHWAŁA NR XXXII.187.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2018 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2018 r. poz. 2242 z dnia 10 maja 2018 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XXXIII.188.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie podziału Powiatu Suwalskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
 • pdf UCHWAŁA NR XXXIII.189..2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie na czas dłuższy niż 3 lata
 • pdf UCHWAŁA NR XXXIII.190.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jeleniewo
 • pdf UCHWAŁA NR XXXIII.191.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI.179.2018 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2018 r. poz. 2849 z dnia 27 czerwca 2018 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XXXIII.192.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2018 – 2025
 • pdf UCHWAŁA NR XXXIII.193.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2018 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2018 r. poz. 2858 z dnia 27 czerwca 2018 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XXXIII.194.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego ze środków NFOŚiGW/WFOŚiGW dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bachanowie i przeznaczenia w budżecie w 2018 roku środków finansowychna realizację tego zadania
 • pdf UCHWAŁA NR XXXIV.195.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Jeleniewo (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2018 r. poz. 3379 z dnia 14 sierpnia 2018 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XXXIV.196.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Jeleniewo (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2018 r. poz. 3380 z dnia 14 sierpnia 2018 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XXXIV.197.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”
 • pdf UCHWAŁA NR XXXIV.198.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie uchylenia załącznika do Uchwały Nr XXVIII.156.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ustalenia wysokości dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego odprowadzania ścieków
 • pdf UCHWAŁA NR XXXIV.199.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2018 – 2025
 • pdf UCHWAŁA NR XXXIV.200.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2018 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2018 r. poz. 3393 z dnia 16 sierpnia 2018 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XXXIV.201.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr III.9.2014 Rady Gminy Jeleniewo w sprawie wysokości diety oraz kosztów podróży sołtysom Gminy Jeleniewo (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2018 r. poz. 3381 z dnia 14 sierpnia 2018 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XXXV.202.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy obszarowi w Jeleniewie (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2018 r. poz. 3977 z dnia 5 października 2018 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XXXV.203.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Jeleniewo (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2018 r. poz. 3978 z dnia 5 października 2018 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XXXV.204.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia części nieruchomości na czas dłuższy niż 3 lata
 • pdf UCHWAŁA NR XXXV.205.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jeleniewo (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2018 r. poz. 3979 z dnia 5 października 2018 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XXXV.206.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2018 – 2026
 • pdf UCHWAŁA NR XXXV.207.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2018 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2018 r. poz. 4092 z dnia 15 października 2018 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XXXVI.208.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2018 – 2026
 • pdf UCHWAŁA NR XXXVI.209.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 15 października 2018 r. sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2018 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2018 r. poz. 4365 z dnia 30 października 2018 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XXXVI.210.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV.205.2018 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jeleniewo (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2018 r. poz. 4168 z dnia 19 października 2018 r.)

2017 rok

 • pdf UCHWAŁA NR XXII.122.2017.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze Gminy Jeleniewo do nowego ustroju szkolnego
 • pdf UCHWAŁA NR XXII.123.2017.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół,przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jeleniewo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2017 r. poz. 891 z dnia 2 marca 2017 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XXII.124.2017.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jeleniewo w roku 2017
 • pdf UCHWAŁA NR XXII.125.2017.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewona lata 2017 – 2025
 • pdf UCHWAŁA NR XXII.126.2017.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2017 r. poz. 1081 z dnia 16 marca 2017 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XXIII.127.2017.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2017 r. poz. 1657 z dnia 26 kwietnia 2017 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XXIII.128.2017.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Jeleniewo oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2017 r. poz. 1658 z dnia 26 kwietnia 2017 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XXIII.129.2017.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Jeleniewo (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2017 r. poz. 1659 z dnia 26 kwietnia 2017 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XXIII.130.2017.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Jeleniewo (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2017 r. poz. 1660 z dnia 26 kwietnia 2017 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XXIII.131.2017.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jeleniewo w roku 2017 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2017 r. poz. 1661 z dnia 26 kwietnia 2017 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XXIII.132.2017.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę na czas dłuższy niż 3 lata
 • pdf UCHWAŁA NR XXIII.133.2017.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2017 r. poz. 1977 z dnia 12 maja 2017 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XXIV.134.2017.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII.127.2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2017 r. poz. 2246 z dnia 2 czerwca 2017 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XXIV.135.2017.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie aktualności studium i planów miejscowych na terenie Gminy Jeleniewo
 • pdf UCHWAŁA NR XXIV.136.2017.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jeleniewo za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jeleniewo za 2016 rok
 • pdf UCHWAŁA NR XXIV.137.2017.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jeleniewo absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Jeleniewo za 2016 rok
 • pdf UCHWAŁA NR XXIV.138.2017.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2017 r. poz. 2365 z dnia 9 czerwca 2017 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XXV.139.2017.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/204/10 z dnia 10 września 2010 roku w sprawie przyjęcia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2017 r. poz. 2570 z dnia 27 czerwca 2017 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XXV.140.2017.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad umarzania, odraczania, rozkładania na raty, niedochodzenia należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Jeleniewo lub jej jednostkom organizacyjnym (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2017 r. poz. 2571 z dnia 27 czerwca 2017 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XXV.141.2017.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Jeleniewo (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2017 r. poz. 2572 z dnia 27 czerwca 2017 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XXV.142.2017.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2017 – 2025
 • pdf UCHWAŁA NR XXV.143.2017.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2017 r. poz. 2782 z dnia 11 lipca 2017 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XXV.144.2017.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Jeleniewo do 2030
 • pdf UCHWAŁA NR XXVI.145.2017.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Jeleniewie w szkołę podstawową
 • pdf UCHWAŁA NR XXVI.146.2017.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2017 r. poz. 3348 z dnia 6 września 2017 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XXVI.147.2017.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2017 – 2025
 • pdf UCHWAŁA NR XXVI.148.2017.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2017 r. poz. 3374 z dnia 7 września 2017 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XXVII.149.2017.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Jeleniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018
 • pdf UCHWAŁA NR XXVII.150.2017.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 października 2017 r. w sprawie STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JELENIEWO
 • pdf Zał. Nr 1 STUDIUM JELENIEWO - WSTĘP, UWARUNKOWANIA.pdf
 • pdf STUDIUM JELENIEWO - KIERUNKI, UZASADNIENIE.pdf
 • pdf STUDIUM JELENIEWO - CZĘŚĆ GRAFICZNA.pdf
 • pdf UCHWAŁA NR XXVII.151.2017.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2017 – 2025
 • pdf UCHWAŁA NR XXVII.152.2017.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2017 r. poz. 4213 z dnia 14 listopada 2017 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XXVIII.153.2017.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2017 r. poz. 4559 z dnia 8 grudnia 2017 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XXVIII.154.2017.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2017 r. poz. 4560 z dnia 8 grudnia 2017 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XXVIII.155.2017.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2017 r. poz. 4561 z dnia 8 grudnia 2017 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XXVIII.156.2017.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ustalenia wysokości dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego odprowadzania ścieków
 • pdf UCHWAŁA NR XXVIII.157.2017.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI.123.2012 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jeleniewo (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2017 r. poz. 4562 z dnia 8 grudnia 2017 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XXVIII.158.2017.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2018 r. poz. 212 z dnia 9 stycznia 2018 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XXIX.159.2017.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2018
 • pdf UCHWAŁA NR XXIX.160.2017.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020
 • pdf UCHWAŁA NR XXIX.161.2017.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Jeleniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2018 r. poz. 141 z dnia 5 stycznia 2018 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XXIX.162.2017.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Jeleniewo na 2018 rok
 • pdf UCHWAŁA NR XXIX.163.2017.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2018 rok i sprawozdań z działalności komisji Rady Gminy Jeleniewo za 2017 rok
 • pdf UCHWAŁA NR XXIX.164.2017.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jeleniewo
 • pdf UCHWAŁA NR XXIX.165.2017.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2017 – 2025
 • pdf UCHWAŁA NR XXIX.166.2017.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2017 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2018 r. poz. 519 z dnia 23 stycznia 2018 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XXIX.167.2017.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewona lata 2018 – 2025
 • pdf UCHWAŁA NR XXIX.168.2017.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeleniewo na rok 2018 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2018 r. poz. 520 z dnia 23 stycznia 2018 r.)

2016 rok

 • pdf UCHWAŁA NR XIII.73.2016.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Gminy Jeleniewo na 2016 rok
 • pdf UCHWAŁA NR XIII.74.2016.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2016 rok
 • pdf UCHWAŁA NR XIII.75.2016.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jeleniewo
 • pdf UCHWAŁA NR XIII.76.2016.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2016 – 2026
 • pdf UCHWAŁA NR XIII.77.2016.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2016 r. poz. 863 z dnia 15 lutego 2016 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XIII.78.2016.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI.53.2015 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2016 r. poz. 274 z dnia 19 stycznia 2016 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XIV.79.2016.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Jeleniewo do 2030
 • pdf UCHWAŁA NR XIV.80.2016.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jeleniewo (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2016 r. poz. 1486 z dnia 24 marca 2016 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XIV.81.2016.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2016 rok Gminy Jeleniewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
 • pdf UCHWAŁA NR XIV.82.2016.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2016 – 2025
 • pdf UCHWAŁA NR XIV.83.2016.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2016 r. poz. 1853 z dnia 15 kwietnia 2016 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XIV.84.2016.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Jeleniewo na lata 2016 – 2020
 • pdf UCHWAŁA NR XV.85.2016.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Białorogi, gm. Jeleniewo
 • pdf UCHWAŁA NR XV.86.2016.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Rutka, gm. Jeleniewo
 • pdf UCHWAŁA NR XV.87.2016.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jeleniewo za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jeleniewo za 2015 rok
 • pdf UCHWAŁA NR XV.88.2016.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jeleniewo absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Jeleniewo za 2015 rok
 • pdf UCHWAŁA NR XV.89.2016.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2016 – 2025
 • pdf UCHWAŁA NR XV.90.2016.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2016 r. poz. 2121 z dnia 6 maja 2016 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XV.91.2016.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie na rok 2017 do realizacji projektu pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 101775B Czerwone Bagno – Szurpiły” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
 • pdf UCHWAŁA NR XVI.92.2016.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2016 r. poz. 2566 z dnia 21 czerwca 2016 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XVI.93.2016.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2016 – 2025
 • pdf UCHWAŁA NR XVI.94.2016.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2016 r. poz. 2570 z dnia 21 czerwca 2016 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XVII.95.2016.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy Jeleniewo (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2016 r. poz. 3350 z dnia 24 sierpnia 2016 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XVII.96.2016.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Jeleniewo
 • pdf UCHWAŁA NR XVII.97.2016.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy - usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2016 r. poz. 3351 z dnia 24 sierpnia 2016 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XVII.98.2016.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2016 r. poz. 3352 z dnia 24 sierpnia 2016 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XVII.99.2016.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jeleniewo na lata 2016-2026
 • pdf UCHWAŁA NR XVII.100.2016.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewona lata 2016 – 2025
 • pdf UCHWAŁA NR XVII.101.2016.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2016 r. poz. 3355 z dnia 24 sierpnia 2016 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XVIII.102.2016.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 23 września 2016 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu „Wspieranie i poprawa dostępności natury i dziedzictwa kulturowego na granicy litewsko-polskiej” („Fostering and improvement of accessibility of nature cultural heritage at Lithuanian-Polish border”) w ramach projektu transgranicznego w programie "Program Europejska Współpraca Terytorialna Interreg V-A LITWA-POLSKA" i przeznaczenia w budżecie na lata 2017-2018 środków finansowych na realizację tego zadania
 • pdf UCHWAŁA NR XVIII.103.2016.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 23 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2016 – 2025
 • pdf UCHWAŁA NR XVIII.104.2016.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 23 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2016 r. poz. 3692 z dnia 29 września 2016 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XIX.105.2016.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 października 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Jeleniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017
 • pdf UCHWAŁA NR XIX.106.2016.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2016 r. poz. 4141 z dnia 7 listopada 2016 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XIX.107.2016.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Jeleniewo
 • pdf UCHWAŁA NR XX.108.2016.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Jeleniewie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Jeleniewie
 • pdf UCHWAŁA NR XX.109.2016.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2016 r. poz. 4639 z dnia 7 grudnia 2016 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XX.110.2016.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI.55.2015 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2016 r. poz. 4640 z dnia 7 grudnia 2016 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XX.111.2016.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ustalenia wysokości dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Jeleniewo
 • pdf UCHWAŁA NR XX.112.2016.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2016 r. poz. 4641 z dnia 7 grudnia 2016 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XXI.113.2016.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2017
 • pdf UCHWAŁA NR XXI.114.2016.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Jeleniewo na 2017 rok
 • pdf UCHWAŁA NR XXI.115.2016.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2017 rok i sprawozdań z działalności komisji Rady Gminy Jeleniewo za 2016 rok
 • pdf UCHWAŁA NR XXI.116.2016.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przekazania przez Gminę Jeleniewo zadań publicznych dla Miasta Suwałki
 • pdf UCHWAŁA NR XXI.117.2016.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie na rok 2017 do realizacji projektu pod nazwą: „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 101792B we wsi Szurpiły oraz dróg gminnych wewnętrznych” realizowanego w ramach porozumienia z dnia 04 września 2015 r. Gminy Jeleniewo z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Suwałki
 • pdf UCHWAŁA NR XXI.118.2016.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2016 – 2025
 • pdf UCHWAŁA NR XXI.119.2016.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2017 r. poz. 453 z dnia 1 lutego 2017 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XXI.120.2016.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2017 – 2025
 • pdf UCHWAŁA NR XXI.121.2016.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeleniewo na rok 2017 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2017 r. poz. 513 z dnia 6 lutego 2017 r.)

2015 rok

 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document UCHWAŁA NR IV.15.2015.docx - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document UCHWAŁA NR IV.16.2015.docx - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2015 r. poz.895 z dnia 25 marca 2015 r.)
 • pdf ZAŁ. DO UCHWAŁY NR IV.16.2015.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document UCHWAŁA NR IV.17.2015.docx - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jeleniewo
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document UCHWAŁA NR IV.18.2015.docx - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie Suwalskiego Parku Krajobrazowego
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document UCHWAŁA NR IV.19.2015.docx - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości w formie darowizny na rzecz Starostwa Powiatowego w Suwałkach położonych w miejscowościach: Wołownia, Suchodoły, gm. Jeleniewo
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document UCHWAŁA NR V.20.2015.docx - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2015 r. poz.1218 z dnia 10 kwietnia 2015 r.)
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document UCHWAŁA NR V.21.2015.docx - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/101/2012 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 września 2012 roku w sprawie podziału Gminy Jeleniewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2015 r. poz.1191 z dnia 9 kwietnia 2015 r.)
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document UCHWAŁA NR V.22.2015.docx - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości w formie darowizny na rzecz Starostwa Powiatowego w Suwałkach położonych w miejscowościach: Wołownia, Suchodoły, gm. Jeleniewo
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document UCHWAŁA NR V.23.2015.docx - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XX.118.2012 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2015 r. poz.1219 z dnia 10 kwietnia 2015 r.)
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document UCHWAŁA NR V.24.2015.docx - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2015 r. poz.1380 z dnia 23 kwietnia 2015 r.)
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document UCHWAŁA NR V.25.2015.docx - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2015 – 2025
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document UCHWAŁA NR VI.26.2015.docx - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/61/2011 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie przekształcenia Biblioteki Publicznej w Jeleniewie w samorządową instytucję kultury Gminy Jeleniewo oraz nadania jej statutu (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2015 r. poz.1569 z dnia 7 maja 2015 r.)
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document UCHWAŁA NR VI.27.2015.docx - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji, za pośrednictwem Wójta Gminy Jeleniewo, o zniesienieurzędowej nazwy miejscowości Jaczno
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document UCHWAŁA NR VI.28.2015.docx - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document UCHWAŁA NR VI.29.2015.docx - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jeleniewo za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jeleniewo za 2014 rok
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document UCHWAŁA NR VI.30.2015.docx - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jeleniewo absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Jeleniewo za 2014 rok
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document UCHWAŁA NR VI.31.2015.docx - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2015 – 2025
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document UCHWAŁA NR VI.32.2015.docx - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2015 r. poz.1645 z dnia 12 maja 2015 r.)
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document UCHWAŁA NR VII.33.2015.docx - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Jeleniewo oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2015 r. poz.1948 z dnia 9 czerwca 2015 r.)
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document UCHWAŁA NR VII.34.2015.docx - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Północno-Wschodnia Lokalna Grupa Działania „Szelment”
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document UCHWAŁA NR VII.35.2015.docx - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Jeleniewo do Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Suwałkach
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document UCHWAŁA NR VII.36.2015.docx - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej planowanej sprzedaży przez Gminę Jeleniewo gminnej drogi wewnętrznej nr 13/1
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document UCHWAŁA NR VII.37.2015.docx - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2015 – 2025
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document UCHWAŁA NR VII.38.2015.docx - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2015 r. poz.1968 z dnia 10 czerwca 2015 r.)
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document UCHWAŁA NR VIII.39.2015.docx - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Suwalskiego przez Gminę Jeleniewo na dofinansowanie zadania związanego z przebudową drogi powiatowej Prudziszki-Suchodoły-Węgielnia
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document UCHWAŁA NR VIII.40.2015.docx - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document UCHWAŁA NR VIII.41.2015.docx - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Jeleniewo
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document UCHWAŁA NR VIII.42.2015.docx - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/141/05 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2015 r. poz.2636 z dnia 11 sierpnia 2015 r.)
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document UCHWAŁA NR VIII.43.2015.docx - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII.67.2011 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jeleniewo na lata 2012 – 2021 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2015 r. poz.2637 z dnia 11 sierpnia 2015 r.)
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document UCHWAŁA NR VIII.44.2015.docx - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego i uprawnień w przedmiocie uchwały nr VI.36.2015 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej planowanej sprzedaży przez Gminę Jeleniewo drogi wewnętrznej nr 13/1
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document UCHWAŁA NR IX.45.2015.docx - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 11 września 2015 r. w sprawie nadania Izbie Pamięci Jaćwieskiej imienia prof. Łucji i prof. Jerzego Okulicz-Kozarynów w Szurpiłach
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document UCHWAŁA NR IX.46.2015.docx - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2016 - 2019
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document UCHWAŁA NR IX.47.2015.docx - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkowi Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Jeleniewo za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Jeleniewo (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2015 r. poz.2949 z dnia 16 września 2015 r.)
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document UCHWAŁA NR IX.48.2015.docx - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sprostowania błędów pisarskich w uchwałach Nr VI.36.2015 Rady GminyJeleniewo z dnia 29 maja 2015 r. i Nr VIII.44.2015 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawach:- rozpatrzenia skargi dotyczącej planowanej sprzedaży przez Gminę Jeleniewo gminnej drogi wewnętrznej nr 13/1, - wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego i uprawnień w przedmiocie uchwały Nr VI.36.2015 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 maja 2015 r.
 • pdf UCHWAŁA NR IX.49.2015.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 11 września 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2015-2025
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document UCHWAŁA NR IX.50.2015.docx - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2015 r. poz.2956 z dnia 17 września 2015 r.)
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document UCHWAŁA NR X.51.2015.docx - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 26 października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Suwalskiego przez Gminę Jeleniewo na dofinansowanie zadania „Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 1138B Jeleniewo-Wołownia-Przejma-Becejły km 0+002 – 0+508”
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document UCHWAŁA NR X.52.2015.docx - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2015 r. poz.4361 z dnia 15 grudnia 2015 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XI.53.2015.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2015 r. poz.4313 z dnia 14 grudnia 2015 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XI.54.2015.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2015 r. poz.4314 z dnia 14 grudnia 2015 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XI.55.2015.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2015 r. poz.4315 z dnia 14 grudnia 2015 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XI.56.2015.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ustalenia wysokości dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Jeleniewo
 • pdf UCHWAŁA NR XI.57.2015.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2015 r. poz.4316 z dnia 14 grudnia 2015 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XI.58.2015.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2015 r. poz.4317 z dnia 14 grudnia 2015 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XI.59.2015.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2015 r. poz.4318 z dnia 14 grudnia 2015 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XI.60.2015.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Jeleniewo (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2015 r. poz.4319 z dnia 14 grudnia 2015 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XI.61.2015.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2015 r. poz.4320 z dnia 14 grudnia 2015 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XI.62.2015.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2016 r. poz.376 z dnia 22 stycznia 2016 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XI.63.2015.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w Zespole Zamiejscowym w Suwałkach
 • pdf UCHWAŁA NR XII.64.2015.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2016
 • pdf UCHWAŁA NR XII.65.2015.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Jeleniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016
 • pdf UCHWAŁA NR XII.66.2015.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Jeleniewo na lata 2015 – 2018 z perspektywą do 2022 r." wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jeleniewo na lata 2015 – 2018 z perspektywą do 2022 r.
 • pdf Zał. do uchwały nr XII.66.2015.pdf - Program ochrony środowiska dla Gminy Jeleniewo na lata 2015 – 2018 z perspektywą do 2022 r."
 • pdf Zał. do uchwały nr XII.66.2015-prognoza.pdf - oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla Gminy Jeleniewo na lata 2015 – 2018 z perspektywą do 2022 r."
 • pdf UCHWAŁA NR XII.67.2015.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jeleniewo na lata 2015–2020" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jeleniewo na lata 2015 – 2020
 • pdf Zał. do uchwały nr XII.67.2015.pdf - "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jeleniewo na lata 2015–2020"
 • pdf Zał. do uchwały nr XII.67.2015-prognoza.pdf - oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jeleniewo na lata 2015 – 2020
 • pdf UCHWAŁA NR XII.68.2015.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia „Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Jeleniewo na lata 2015–2030 " wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Jeleniewo na lata 2015–2030
 • pdf Zał. do uchwały nr XII.68.2015.pdf - „Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Jeleniewo na lata 2015–2030 "
 • pdf Zał. do uchwały nr XII.68.2015-prognoza.pdf - oddziaływania na środowisko projektu założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Jeleniewo na lata 2015–2030
 • pdf UCHWAŁA NR XII.69.2015.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2015 – 2025
 • pdf UCHWAŁA NR XII.70.2015.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2016 r. poz. 794 z dnia 10 lutego 2016 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR XII.71.2015.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2016 – 2026
 • pdf UCHWAŁA NR XII.72.2015.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeleniewo na rok 2016 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2016 r. poz. 812 z dnia 11 lutego 2016 r.)

2014 rok

 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document UCHWAŁA NR I.1.2014.docx - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Jeleniewo
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document UCHWAŁA NR I.2.2014.docx - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jeleniewo
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document UCHWAŁA NR II.3.2014.docx - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Jeleniewo
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document UCHWAŁA NR III.4.2014.docx - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2015 – 2025
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document UCHWAŁA NR III.5.2014.docx - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeleniewo na rok 2015
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document UCHWAŁA NR III.6.2014.docx - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2014 - 2017
 • pdf Zał. do Uchwały NR III.6.2014.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2014 - 2017
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document UCHWAŁA NR III.7.2014.docx - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2015 r. poz.288 z dnia 29 stycznia 2015 r.)
 • pdf Zał. do Uchwały NR III.7.2014.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document UCHWAŁA NR III.8.2014.docx - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX.200.2014 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2015 r. poz.114 z dnia 13 stycznia 2015 r.)
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document UCHWAŁA NR III.9.2014.docx - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości diety oraz kosztów podróży sołtysom Gminy Jeleniewo
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document UCHWAŁA NR III.10.2014.docx - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Jeleniewo (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2015 r. poz.115 z dnia 13 stycznia 2015 r.)
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document UCHWAŁA NR III.11.2014.docx - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Jeleniewo na 2015 rok
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document UCHWAŁA NR III.12.2014.docx - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2014 r.w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2015 rok
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document UCHWAŁA NR III.13.2014.docx - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2015
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document UCHWAŁA NR III.14.2014.docx - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Jeleniewo zorganizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok