BIP Gmina Jeleniewo

Hodowla lub utrzymywanie psów agresywnych - Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Jeleniewo

Młodszy Referent ds. rolnictwa i gospodarki ziemią JOANNA BOROWSKA
tel. 87 563 85 57 , email: nieruchomosci@jeleniewo.i-gmina.pl

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.
Minister właściwy do spraw administracji publicznej, po zasięgnięciu opinii Związku Kynologicznego w Polsce, ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz ras psów uznawanych za agresywne, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.
Osoba ubiegająca się o wydanie zezwolenia składa pisemny wniosek o wydanie tego zezwolenia do właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania organu gminy po  nabyciu psa rasy wymienionej w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych  za agresywne, który obejmuje następujące rasy psów:

 1. amerykański pit bull terrier;
 2. pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);
 3. buldog amerykański;
 4. dog argentyński;
 5. pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);
 6. tosa inu;
 7. rottweiler;
 8. akbash dog;
 9. anatolian karabash;
 10. moskiewski stróżujący;
 11. owczarek kaukaski.

Organ wydaje zezwolenie jeśli wnioskodawca zapewni, że pies będzie lub jest utrzymywany w warunkach i w sposób, które nie stanowią zagrożenia dla ludzi lub zwierząt.

 

We wniosku należy podać:

 • dane wnioskodawcy (właściciela) psa
 • nazwę rasy psa
 • liczbę zwierząt
 • opis miejsca i warunków w jakich wnioskodawca zamierza utrzymywać psa (mieszkanie w bloku, dom wolno stojący, rodzaj ogrodzenia)

oraz (o ile są znane) inne dane dotyczące psa np.:

 • pochodzenie
 • datę urodzenia
 • płeć
 • sposób oznakowania
 • adres miejsca utrzymania

Termin załatwienia sprawy:

Przewidywany termin załatwienia zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego nie później niż w terminie miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Opłaty:
82,00  zł 

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ,
2.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
3.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Jeleniewo, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zezwolenia.