BIP Gmina Jeleniewo

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Jeleniewo - Oświadczenia

          Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – art. 24 h i 24 j zobowiązała

·        radnych

·        wójta

·        zastępcę wójta

·        sekretarza gminy

·        skarbnika gminy

·        kierowników jednostek organizacyjnych

·        osoby zarządzające i członków organu zarządzającego gminną osobą prawną

·        osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta

do złożenia :

 

1.     Oświadczenia o stanie majątkowym wraz z informacją :

- w przypadku radnych - o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia  działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy,

-   w przypadku wójta - o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej ,

- w przypadku pozostałych osób - o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej.

2.     Oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka,  wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo, wymienionych osób, jeżeli działalność ta wykonywana jest na terenie gminy, w której ta osoba pełni funkcję lub jest zatrudniona.

3.     Informacji o zatrudnieniu małżonka, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa w okresie pełnienia przez wymienione osoby funkcji lub zatrudnienia na terenie gminy, w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego albo rozpoczęli pracę lub wykonywanie czynności zarobkowych na innej podstawie w spółkach handlowych, w których co najmniej 50 % udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego.

 

          Oświadczenia o stanie majątkowym składa się w 2 egzemplarzach wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym za rok ubiegły i jego korektą wg wzoru określonego w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów.

Oświadczenia składane są w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania, powołania lub zatrudnienia, następne zaś – co roku do dnia 30 kwietnia wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

 

          Oświadczenia o działalności gospodarczej wraz z informacją o zatrudnieniu ( ust. 3 ) składa się w ciągu 30 dni od dnia wyboru, powołania, zatrudnienia, a w przypadku podjęcia działalności gospodarczej lub zawarcia umowy cywilnoprawnej z organami gminy i jednostkach wymienionych w ustawie, w trakcie pełnienia funkcji lub w czasie zatrudnienia, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny złożenia oświadczenia.