BIP Gmina Jeleniewo

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Jeleniewo - Rada Gminy

      Rada Gminy jest organem stanowiąco-kontrolnym, do której należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Kompetencje Rady Gminy określone są w ustawie o samorządzie gminnym i w ustawach szczególnych.

      Uprawnienia kontrolne Rady Gminy realizowane są przy udziale Komisji Rewizyjnej. Kontroli Rady Gminy podlega działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.

      Działalność Rady Gminy jest jawna, a ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. Jawność działania przejawia się w szczególności w respektowaniu prawa obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesję Rady Gminy i posiedzenia jej komisji a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów z posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy.

      Rada Gminy obraduje na sesjach, zwoływanych w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Podejmowane przez radę uchwały podlegają ocenie organów nadzoru, tj. wojewody, a w zakresie spraw finansowych-regionalnej izby obrachunkowej. Nazdór nad działalnością gminy sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem. Rada Gminy podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Rada może podejmować oświadczenia, apele, deklaracje.

      W skład Rady Gminy wchodzą radni w liczbie 15. Kadencja Rady trwa 5 lat licząc od dnia wyboru rady.

Wewnętrznymi organami rady są następujące komisje :

1. Komisja Rewizyjna

2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

3. Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych i Inwestycji