BIP Gmina Jeleniewo

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Jeleniewo - Rok 2004

Uchwały 2004

 • msword UCHWALA_NR_XIV_83_04.doc [100 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji rady na 2004 rok i sprawozdań z pracy komisji rady za 2003 rok.
 • msword UCHWALA_NR_XIV_84_04.doc [60 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji Szkoły Podstawowej w Udziejku.
 • msword UCHWALA_NR_XIV_85_04.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do zmiany struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Gulbieniszkach.
 • msword UCHWALA_NR_XIV_86_04.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do zmiany struktury organizacyjnej Szkoły Filialnej w Hultajewie funkcjonującej przy Szkole Podstawowej w Jeleniewie.
 • msword UCHWALA_NR_XIV_87_04.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do zmiany struktury organizacyjnej Szkoły Filialnej w Prudziaszkach funkcjonującej przy Szkole Podstawowej w Jeleniewie.
 • msword UCHWALA_NR_XV_88_04.doc [500 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2004 rok.(Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 48, poz.871)
 • msword UCHWALA_NR_XV_89_04.doc [1 MB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych.(Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 33, poz.644)
 • msword UCHWALA_NR_XV_90_04.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii odnośnie projektowanego obszaru do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 położonego na terenie gminy Jeleniewo.
 • msword UCHWALA_NR_XV_91_04.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody nabycia nieruchomości na mienie gminne.
 • msword UCHWALA_NR_XVI_92_04.doc [100 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 r.(Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 63, poz.1076)
 • msword UCHWALA_NR_XVI_93_04.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2003 r.
 • msword UCHWALA_NR_XVI_94_04.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia Wójtowi Gminy Jeleniewo.
 • msword UCHWALA_NR_XVI_95_04.doc [60 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Udziejku.
 • msword UCHWALA_NR_XVI_96_04.doc [100 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jeleniewo.(Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 63, poz.1077)
 • msword UCHWALA_NR_XVII_97_04.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym.
 • msword UCHWALA_Nr_XVII_98_04.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 czerwcaa 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Jeleniewo.(Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 99, poz.1436)
 • msword UCHWALA_NR_XVII_99_04.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic ich obwodów.(Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 99, poz.1437)
 • msword UCHWALA_NR_XVII_100_04.doc [40 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.(Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 99, poz.1438)
 • msword UCHWALA_NR_XVII_101_04.doc [40 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 99, poz.1439)
 • msword UCHWALA_NR_XVII_102_04.doc [50 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy.
 • msword UCHWALA_NR_XVII_103_04.doc [90 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 r.(Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 99, poz.1440)
 • msword UCHWALA_Nr_XVII_104_04.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 r.(Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 99, poz.1441)
 • msword UCHWALA_NR_XVII_105_04.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.(Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 99, poz.1442)
 • msword UCHWALA_NR_XVII_106_04.doc [60 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia Wójtowi Gminy Jeleniewo.
 • msword UCHWALA_NR_XVII_107_04.doc [2 MB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie przyjecia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Jeleniewo na lata 2004-2008.
 • msword UCHWALA_NR_XVIII_108_04.doc [100 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok. (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 112, poz.1618)
 • msword UCHWALA_NR_XIX_109_04.doc [50 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 136, poz.1845)
 • msword UCHWALA_NR_XIX_110_04.doc [1 MB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska Gminy Jeleniewo” wraz z „Planem Gospodarki Odpadami Gminy Jeleniewo”
 • msword UCHWALA_NR_XIX_111_04.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie organizowania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół prowadzonych przez Gminę Jeleniewo.
 • msword UCHWALA_NR_XIX_112_04.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na modernizację drogi gminnej we wsi Prudziszki.
 • msword UCHWALA_NR_XIX_113_04.doc [100 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.(Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 136, poz.1848)
 • msword UCHWALA_NR_XIX_114_04.doc [1 MB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jeleniewo, w obrębie Leszczewo.
 • msword UCHWALA_NR_XX_115_04.doc [100 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 października 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 172, poz.2282)
 • msword UCHWALA_NR_XX_116_04.doc [50 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 października 2004 r. w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn.„ Remont pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Jeleniewie” ze środków finansowych 2005 r.
 • msword UCHWALA_NR_XX_117_04.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 października 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Jeleniewo. (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 172, poz.2283)
 • msword UCHWALA_NR_XX_118_04.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 października 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznawane w ramach zadań własnych gminy z zakresu dożywiania uczniów w szkołach.(Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 172, poz.2284).
 • msword UCHWALA_NR_XX_119_04.doc [50 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 października 2004 r. w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2005 .
 • msword UCHWALA_NR_XX_120_04.doc [60 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 października 2004 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom Gminy Jeleniewo.
 • msword UCHWALA_NR_XXI_121_04.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej do wymiaru podatku leśnego na 2005 r.(Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 206, poz.2908)
 • msword UCHWALA_NR_XXI_122_04.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2005 r.(Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 206, poz.2909)
 • msword UCHWALA_NR_XXI_123_04.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.(Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 206, poz.2910)
 • msword UCHWALA_NR_XXI_124_04.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów.(Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 206, poz.2911)
 • msword UCHWALA_NR_XXI_125_04.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.(Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 206, poz.2912)
 • msword UCHWALA_NR_XXI_126_04.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.(Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 206, poz.2913)
 • msword UCHWALA_NR_XXI_127_04.doc [100 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.(Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 206, poz.2914)
 • msword UCHWALA_NR_XXI_128_04.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu.
 • msword UCHWALA_NR_XXI_129_04.doc [70 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.(Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 206, poz.2915)
 • msword UCHWALA_NR_XXI_130_04.doc [50 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na wydatki bieżące.
 • msword UCHWALA_NR_XXI_131_04.doc [60 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek za pobór wody i odprowadzanie ścieków na 2005 rok.