BIP Gmina Jeleniewo

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Jeleniewo - Rok 2005

Uchwały 2005

 • msword UCHWALA_NR_XXII_132_05.doc [500 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok.(Dzu.Urz.Woj.Podl. Nr 31, poz.470).
 • msword UCHWALA_NR_XXII_133_05.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie upoważnienia Wójta do zaciągania zobowiązań wekslowych oraz złożenia oświadczenia o poddaniu się rygorom egzekucji.
 • msword UCHWALA_NR_XXII_134_05.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Jeleniewo.(Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 31,poz.471).
 • msword UCHWALA_NR_XXII_135_05.doc [80 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji rady na 2005 rok i sprawozdań z pracy komisji rady na 2004 rok.
 • msword UCHWALA_NR_XXII_136_05.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji Szkoły Filialnej w Prudziszkach funkcjonującej przy Szkole Podstawowej w Jeleniewie.
 • msword UCHWALA_NR_XXII_137_05.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji Szkoły Filialnej w Okrągłym funkcjonującej przy Szkole Podstawowej w Jeleniewie.
 • msword UCHWALA_NR_XXII_138_05.doc [800 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Żywa Woda.
 • msword UCHWALA_NR_XXII_139_05.doc [90 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 r.
 • msword UCHWALA_NR_XXIII_140_05.doc [90 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.(Dz.Urz.Woj.Podl.Nr 105, poz.1254)
 • msword UCHWALA_NR_XXIII_141_05.doc [40 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy(Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 65, poz.880).
 • msword UCHWALA_NR_XXIII_142_05.doc [70 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jeleniewo (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 65, poz.881).
 • msword UCHWALA_NR_XXIV_143_05.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/140/05 z dnia 28 lutego 2005 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.(Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 107, poz.1287)
 • msword UCHWALA_NR_XXIV_144_05.doc [60 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie określenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie gminy Jeleniewo.(Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 107, poz.1288)
 • msword UCHWALA_NR_XXIV_145_05.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Okrągłym funkcjonującej przy Szkole Podstawowej w Jeleniewie.
 • msword UCHWALA_NR_XXIV_146_05.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Prudziszkach funkcjonującej przy Szkole Podstawowej w Jeleniewie.
 • msword UCHWALA_NR_XXIV_147_05.doc [70 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jeleniewo.(uchylona uchwałą Nr XXV/150/05 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 kwietnia 2005 r.)
 • msword UCHWALA_NR_XXIV_148_05.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie realizacji przedsięwzięcia na obszarze ochrony siedlisk Natura 2000
 • msword UCHWALA_NR_XXV_149_05.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Jeleniewo(Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 120, poz.1474).
 • msword UCHWALA_NR_XXV_150_05.doc [80 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jeleniewo(Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 115, poz.1391).
 • msword UCHWALA_NR_XXV_151_05.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
 • msword UCHWALA_NR_XXV_152_05.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2004 r.
 • msword UCHWALA_NR_XXVI_153_05.doc [100 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok(Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 160, poz.1839).
 • msword UCHWALA_NR_XXVI_154_05.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
 • msword UCHWALA_NR_XXVI_155_05.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic ich obwodów(Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 169, poz.1940).
 • msword UCHWALA_NR_XXVI_156_05.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie likwidacji drogi we wsi Ignatówka.
 • msword UCHWALA_NR_XXVI_157_05.doc [200 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Jeleniewo.
 • msword UCHWALA_NR_XXVI_158_05.doc [100 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie przyjęcia gminnej startegii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Jeleniewo w latach 2005-2015.
 • msword UCHWALA_NR_XXVII_159_05.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia Wójtowi Gminy Jeleniewo.
 • msword UCHWALA_NR_XXVII_160_05.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie upoważnienia Wójta do zaciągania zobowiązań wekslowych.
 • msword UCHWALA_NR_XXVII_161_05.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie upoważnienia Wójta do zaciągania zobowiązań wekslowych.
 • msword UCHWALA_NR_XXVII_162_05.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie podziału gminy Jeleniewo na obwody głosowania. (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 190, poz.2170)
 • msword UCHWALA_Nr_XXVII_163_05.doc [600 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jeleniewo w obrębie Leszczewo, Udryn.
 • msword UCHWALA_NR_XXVIII_164_05.doc [70 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 20 września 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.(Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 212, poz.2404)
 • msword UCHWALA_NR_XXVIII_165_05.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 20 września 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/02 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie składu osobowego stałych komisji Rady Gminy.
 • msword UCHWALA_NR_XXIX_166_05.doc [50 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 26 października 2005 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych (nieważna w częśći dotyczącej imiennego wskazania w § 1 ww. uchawły, podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych; Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 244, poz.271)).
 • msword UCHWALA_NR_XXIX_167_05.doc [80 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 26 października 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.(Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 234, poz.2613)
 • msword UCHWALA_NR_XXX_168_05.doc [100 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.(Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 266, poz.3100)
 • msword UCHWALA_NR__XXX_169_05.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie upoważnienia Wójta do zaciągania zobowiązań wekslowych.
 • msword UCHWALA_NR_XXX_170_05.doc [40 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Jeleniewo na lata 2004-2008.
 • msword UCHWALA_NR_XXX_171_05.doc [500 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.(Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 266, poz.3101)
 • msword UCHWALA_NR_XXX_172_05.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów. (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 266, poz.3102)
 • msword UCHWALA_NR_XXX_173_05.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej do wymiaru podatku leśnego na 2006 rok. (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 266, poz.3103)
 • msword UCHWALA_NR_XXX_174_05.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych. (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 266, poz.3104)
 • msword UCHWALA_NR_XXX_175_05.doc [40 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych. (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 266, poz.3105)
 • msword UCHWALA_NR_XXX_176_05.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 266, poz.3106)
 • msword UCHWALA_NR_XXX_177_05.doc [40 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości. (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 266, poz.3107)
 • msword UCHWALA_NR_XXX_178_05.doc [40 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Jeleniewo.
 • msword UCHWALA_NR_XXXI_181_05.doc [60 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2005 r.w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych na 2006 rok.
 • msword UCHWALA_NR_XXXI_182_05.doc [80 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2005 r.w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jeleniewo (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 43, poz.509).
 • msword UCHWALA_NR_XXXI_179_05.doc [100 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2005 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 58, poz.657).
 • msword UCHWALA_NR_XXXI_180_05.doc [600 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2005 r.w sprawie budżetu gminy na 2006 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 58, poz.658).