BIP Gmina Jeleniewo

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Jeleniewo - Rozgraniczenie nieruchomości

Młodszy Referent ds. rolnictwa i gospodarki ziemią JOANNA BOROWSKA

tel. 87 563 85 57 , email: nieruchomosci@jeleniewo.i-gmina.pl

Wzór wniosku o rozgraniczenie nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu granicy między dwoma nieruchomościami poprzez geodezyjne określenie położenia punktów granicznych, ich stabilizację oraz wniesienie na mapy.

W przypadku, gdy granicę między nieruchomościami można wznowić na podstawie istniejących materiałów geodezyjnych, czynności rozgraniczenia nie przeprowadza się.

W celu ustalenia przebiegu granicy nieruchomości, strona – jaką może być osoba fizyczna, składa wniosek do wójta, burmistrza, prezydenta miasta o wszczęcie postępowania o rozgraniczenie nieruchomości.

Wójt, burmistrz, prezydent miasta wszczyna postępowanie w sprawie o rozgraniczenie.

Przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomości na wniosek strony, dokonuje upoważniony geodeta posiadający uprawnienia w zakresie rozgraniczania i podziału nieruchomości oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych.

Geodeta przed rozpoczęciem prac o rozgraniczenie nieruchomości, zgłasza ten fakt do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

W celu wskazania prawidłowego przebiegu granicy, uprawniony geodeta bada niezbędną dokumentację w zakresie nieruchomości, tj. dokumenty znajdujące się w Państwowej Ewidencji Gruntów, odpisy ksiąg wieczystych bądź w przypadku braku księgi wieczystej, prowadzone dla tej nieruchomości akta.

W zgłoszeniu prac geodezyjnych geodeta określa termin przeprowadzenia prac rozgraniczających.

O terminie prac rozgraniczeniowych geodeta powiadamia wszystkich właścicieli nieruchomości graniczących z granicą sporną, zapraszając jednocześnie wszystkich zainteresowanych do stawienia się w danym miejscu, dniu i o określonej godzinie w celu ustalenia przebiegu granicy.

Jeżeli przebieg granicy został ustalony i nikt z osób zainteresowanych nie wniósł protestu, geodeta:

  • wskazuje stronom przebieg granicy,
  • stabilizuje punkty graniczne,
  • sporządza protokół graniczny,
  • wykonuje pomiar granicy, a także trwałych elementów znajdujących się na gruncie, mających znaczenie przy określaniu granicy.

W przypadku, gdy nie można ustalić przebiegu granicy na podstawie zebranych dokumentów, geodeta zbiera oświadczenia stron, i gdy są one jednomyślne i zgodne, wykonuje czynności tak jak przy ustaleniu przebiegu granic na podstawie badania dokumentacji prawnej.