BIP Gmina Jeleniewo

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Jeleniewo - Uchwały Rady

UCHWAŁY RADY GMINY

        Najważniejszymi aktami prawnymi w gminie są uchwały wydawane przez Radę Gminy.

        Uchwały Rady Gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Uchwały dotyczące zobowiązań finansowych zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.

        Radzie Gminy przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy. Należą do nich uchwały zawierające przepisy powszechnie obowiązujące oraz przepisy porządkowe. Akty prawa miejscowego wchodzą w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

        Przygotowywanie projektów uchwał należy do zadań Wójta. Uchwały rady gminy podpisuje przewodniczący rady. Wójt przekazuje uchwały rady gminy organom nadzoru wojewodzie i regionalnej izbie obrachunkowej.