BIP Gmina Jeleniewo

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Jeleniewo - Zezwolenie w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

 • przedsiębiorca zamierzający wykonywać działalność w zakresie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;
 • gminne jednostki organizacyjne wykonujące działalność w zakresie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie własnej gminy nie mają obowiązku uzyskania zezwolenia, ale muszą spełniać warunki wymagane przy jego udzielaniu.

Opłaty:
Opłata skarbowa

 • od udzielenia zezwolenia - 616 zł
 • od zmiany zezwolenia - 308 zł
 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • wniosek o wydanie zezwolenia w zakresie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;
 • dokument potwierdzający zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do terenu przeznaczonego zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na prowadzenie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;
 • pozwolenie na użytkowanie obiektu lub inny dokument potwierdzający dopuszczenie obiektu do użytkowania, wymagany przepisami prawa budowlanego;
 • zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych oraz braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczanie zdrowotne lub społeczne. Ww. oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;
 • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.